Teratologiska informationstjänsten

​Teratologiska informationstjänsten, mammans läkemedelsrådgivning, ger information om läkemedel och övriga yttre faktorer som inverkar skadligt på fertilitet, graviditet och fosterutveckling, samt ger råd i frågor gällande medicinering under amningstiden. Det är i första hand specialutbildade barnmorskor och farmaceuter som besvarar samtalen. Rådgivningen baserar sig på senast publicerade forskningsdata och bedömning av informationen.
 
Teratologiska informationstjänsten kan kontaktas av mammor eller pappor som planerar en graviditet eller redan väntar barn, yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården, apotek och myndigheter samt medier.
 
Tjänsten blandar sig varken i den vård mamman eller barnet får eller i graviditeten och ordinerar inte läkemedel. Då tjänsten är stängd kontakta din egen mödravårdscentral eller mödrapolikliniken. De risker som är förknippade med exponering i arbetet hör i första hand till den egna företagshälsovården.
 
Vid sidan om informationstjänsten samlar teratologiska informationstjänsten information om läkemedlens säkerhet under graviditeten. Man svarar också per e-post på frågor från yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården. 
 
Teratologiska informationstjänsten tar emot cirka 6000 förfrågningar per år. Merparten av förfrågningarna handlar om medicinering under graviditeten.
Teratologiska informationstjänsten är en aktiv medlem av nätverket för teratologiska informationstjänster i Europa (ENTIS).
 
Överläkare Heli Malmi, t. 09 4711