Prehospital akutvård

Den prehospitala akutsjukvården har organiserats i samarbete med räddningsverket och privata sjuktransportföretag eller som en del av sjukvårdsområdets egen verksamhet. Vid den prehospitala akutsjukvården finns två jourenheter med akutläkare. Den prehospitala akutsjukvården tar årligen emot över 100 000 uppdrag.
 
Enheten för prehospital akutvård betjänar många specialiteter inom specialistvården samt primärvården. Den prehospitala akutsjukvården samarbetar med nödcentralen, räddningsväsendet, polisen samt med övriga myndigheter och aktörer. 
 
Enheten för prehospital akutvård fördelas i tre huvudområden: läkarambulansverksamhet dygnet runt, den prehospitala akutsjukvårdens förvaltningstjänster (prehospitala akutsjukvårdens ansvarsläkartjänster, prehospitala akutsjukvårdens utveckling och utbildning samt patienthandledning) och verksamheten vid Mejlans sjukhus akutmottagning samt Tölö sjukhus intensivvårdsavdelning.
  
På HUS-området ingår i primärvårdsservicen även en så kallad första insats -verksamhet, vilket betyder att då en patient akut insjuknar eller skadas kan man vid behov larma en annan enhet (oftast räddningsenhet) innan ambulansen kommer.

Till uppgifterna vid enheten för prehospital akutsjukvård hör även upprätthållande och utveckling av beredskapen för storolyckor. Till forskningsverksamhetens huvudområden hör epidemiologi av hjärtstillestånd, patofysiologi och vård efter återupplivning, prehospital akutsjukvård av patienter med skallhjärnskada samt av patienter med förgiftning.
 
Sektionschef Markku Kuisma, t. 09 4711