Välkommen till god vård på HUCS Psykiatri

HUCS Psykiatri tillhandahåller modern psykiatrisk vård som bygger på forskningsbaserad kunskap. Vi svarar för specialiserad psykiatrisk sjukvård med tyngdpunkten på öppenvård samt krävande psykiatriska undersökningar och vård på våra bäddavdelningar. Vår verksamhet är patientorienterad; erfarenhetsexperter (personer, som har egen erfarenhet av problem med mental hälsa) är med och utvecklar vår verksamhet bl.a. i våra ledningsgrupper.

Intagning för vård
Tillgången till vår vård är god, till våra polikliniker kommer man i genomsnitt inom två veckor och vid behov genast till våra avdelningar.
Minskning av användningen av tvång
I de svåraste situationerna i psykiatrin, när patienten på grund av sin sjukdom är en fara för sig själv eller sin omgivning, är man ibland tvungen att handla mot patientens vilja. HUS har målmedvetet strävat efter att minska sådana situationer och tagit alternativa metoder i bruk. HUS mål för minskningen av tvång (isolering och fastspänning) var 40 % till år 2015 (enligt det nationella programmet Mieli-2009). Resultaten för HUCS Psykiatri har varit dramatiska.
Nätterapier

Liksom i det övriga samhället kan och vill en del av våra patienter ta emot sin behandling direkt till sitt hem via internet. HUS är den ledande finländska aktören för sådana tjänster genom att tillhandahålla bl.a. riksomfattande nätterapier på finska. Antalet patienter som får vård på distans har stigit brant under det senaste året.