Välkommen till den goda vården vid Hjärt- och lungcentrum

​Hjärt- och lungcentrum är det nationellt ledande centret för hjärt-, lung- och matstrupssjukdomar. Vid Hjärt- och lungcentrum behandlas patienter inom specialiteterna lungsjukdomar, kardiologi, hjärtkirurgi och allmän thoraxkirurgi.

Varje år verkställer vi inom vår verksamhet sammanlagt över 60 000 poliklinik- eller konsultationssvar, över 12 000 hjärtingrepp, över 1 200 hjärtoperationer och över 1 000 operationer av sjukdomar i brösthålan, inklusive lungcanceroperationer.

Inom området lungsjukdomar behandlas olika typer av lungsjukdomar, såsom astma, kroniskt obstruktiva lungsjukdomar, sällsynta lungsjukdomar och sömnapné. Våra lungläkare ansvarar för diagnostik och behandlingsplanering för lungcancer.

Vi har jour inom samtliga specialiteter dygnet runt, vi följer upp vår kvalitet och har goda resultat.

En patient kan i samförstånd med sin remitterande läkare välja Hjärt- och lungcentrum som sin kommunala verksamhetsenhet för specialiserad sjukvård.

Hjärt- och lungcentrums nationella tjänster och riksomfattande specialistkompetenser:

Kardiologi och hjärtkirurgi
 • GUCH – vuxna patienter med krävande medfödda hjärtfel
 • TAVI-ingrepp (Transcatheter Aortic-Valve Implantation)
 • Svår hjärtinsufficiens, hjälppumpar, ECMO (extern apparat för syresättning av blod)
 • Diagnostik av ärftliga arytmier
 • Ärftliga hjärtmuskelsjukdomar – diagnostik – behandling på tertiär nivå
 • Blodkärlsmedierade rekonstruktioner av mitralklaffar
 • Robotoperationer av mitralklaffar
 • Svår pulmonell hypertension
 • Insättning av mekaniska stödapparater i hjärtat
 • Robothjärtkirurgi: mitralplastik, trikuspidalplastik, borttagning av myxom
 • PEA (borttagning av pulmonell subvalvulär stenos)
 • Hjärt- och lungtransplantationer


Lungsjukdomar och allmän thoraxkirurgi

 • Undersökning, behandling och uppföljning av patienter som behöver lungtransplantation
 • Undersökning och behandling av lunghypertoni
 • Diagnosticering av lungcancer genom flera undersökningsmetoder, individuellt planerad läkemedelsvård
 • Akutbehandling och jour för lungsjukdomar
 • Undersökning och ny läkemedelsvård för sjukdomar i lungvävnad
 • Undersökning och behandling av nattliga andningssvårigheter och kroniskt nedsatt andningsförmåga, andningshjälpmedel
 • Videoassisterade lung- och matstrupsoperationer: borttagning av lunglober och lungsegment på grund av cancer och godartade sjukdomar, volymreducerande kirurgi för lungor, matstrupskirurgi, radikala operationer av matstrupscancer, kirurgisk behandling av godartade matstrupssjukdomar, behandling av jättehiatusbråck, antirefluxkirurgi
 • Radikal mesoteliomkirurgi som innefattar sköljning av brösthålan med uppvärmt cytostatikum
 • Borttagning av tumörer i mediastinum, vid behov med hjälp av hjärt- och lungmaskin
 • Robotassisterade operationer i brösthålan: borttagning av lunglob, borttagning av tumör i mediastinum, borttagning av tymus (myastenia gravis), korrigering av kramp i magmunnen (akalasi)
 • Palliativ (symtomlindrande) behandling av cancersjukdomar i brösthålan, bland annat stentning och laserbehandling