Information om verksamheten vid Hjärt- och lungcentrum

Hjärt- och lungcentrum innefattar specialiteterna kardiologi (diagnostik och behandling av hjärtsjukdomar), hjärtkirurgi, lungsjukdomar och allmän thoraxkirurgi (lung- och matstrupskirurgi).

Rent operativt består Hjärt- och lungcentrum av sektionerna för hjärtsjukdomar och sjukdomar i brösthålan. Den tredje sektionen är undervisning och forskning. Centret fungerar som central nationell utbildare av läkarkårer och övrig yrkespersonal inom kardiologi, allmän thoraxkirurgi, hjärt- och matstrupskirurgi samt lungsjukdomar. Hjärt- och lungcentrum bedriver även aktivt medicinskt forskningsarbete. Verksamhetsdirektören och ledningsgruppen har det administrativa ansvaret för Hjärt- och lungcentrum.

År 2015 uppgick personalen vid Hjärt- och lungcentrum totalt till 859 personer. De största personalgrupperna är vårdpersonal (ungefär 620 stycken) och läkare (119 stycken). 22 läkare är under utbildning.

Hjärt-, lung-, matstrups- och mediastinumkirurgin är koncentrerad till Mejlans sjukhus. Hjärt- och lungcentrum har tillgång till sex hjärtundersökningslaboratorier för diagnostik och krävande bilddiagnostik av koronarartärsjukdomar, hjärtklaffsjukdomar och olika hjärtmuskelsjukdomar. Vid tre av laboratorierna sätter man in pacemakers och genomför kartläggningar och ingrepp för att avlägsna arytmier. Vid Jorv och Pejas sjukhus finns bilddiagnostiklaboratorier för krävande nivå.

Alla enheter inom Hjärt- och lungcentrum har poliklinisk verksamhet. Varje år genomförs ungefär 90 000 patientbesök, mindre ingrepp och operationer. Det finns 190 vårdplatser, varav 29 är övervakningsplatser.

Inom centret har verksamheten också organiserats genom att grunda specialpolikliniker. För hjärtsjukdomar inrymmer Mejlans en uppföljningspoliklinik för medfödda hjärtfel, en poliklinik för arytmisjukdomar och ärftliga arytmisjukdomar, en poliklinik för hjärtmuskelsjukdomar, en poliklinik för svår insufficiens, och en poliklinik för hjärt- och lungtransplantationspatienter, och för lungsjukdomar även en poliklinik för lungvävnadssjukdomar och behandling av lungcancerpatienter.