Hjärt- och lungcentrum

Hjärt- och lungcentrum erbjuder specialiserad sjukvård inom specialiteterna kardiologi, hjärtkirurgi, lungsjukdomar och allmän thorax- och matstrupskirurgi. Hjärt- och lungcentret är det största i landet och stort även med europeiska mått mätt. Centret är en föregångare när det gäller robotkirurgi och videoassisterad kirurgi.

En central och viktig verksamhet inom HUS är specialiteternas jourverksamhet. Hjärt- och lungcentret är först i Finland med att ha startat en jour för hjärtsjukdomar som har öppet dygnet runt. Vad gäller sjukdomar i brösthålan är Hjärt- och lungcentrum den enda instansen i hela landet som har en jour på specialistnivå för lungsjukdomar samt jourberedskap för sjukdomar i brösthålan.

Hjärt- och lungcentrum är ett nationellt centrum som genomför hjärt- och lungtransplantationer. Vid HUS har man även fokuserat på vissa ovanliga och krävande medfödda fel i brösthålan och hjärtat samt uppföljning av dessa.
 

 Patienttillfreds-ställelse februari 2019

 
Rekommendationsindex: 96/100