Historia

Samkommunen HNS, som grundades av de nyländska kommunerna, inledde sin verksamhet 1.1.2000. Det sjukvårdsdistrikt som då grundades byggde på gediget kunnande, som omfattar arvet dels från universitetssjukhuset ända sedan 1830-talet, dels från vården av patienter både på specialiserade stadssjukhus och på mångsidiga regionsjukhus på landsbygden på 1800-talet.
 
Finlands största sjukvårdsdistrikt skapades när man i Nyland slog samman Nylands sjukvårdsdistrikt och Helsingfors sjukvårdsdistrikt, som hade bildats utifrån specialsjukvårdslagen från 1991 och hade verkat i cirka tio år, samt samkommunen Helsingfors universitetscentralsjukhus HUCS, som hade stått utanför de två sjukvårdsdistrikten.
 
Sjukhusen i före detta Nylands sjukvårdsdistrikt överfördes som sådana till den nya organisationen. Sjukvårdsdistriktets centralförvaltning fusionerades med den nya sammanslutningens förvaltning.
 
En del av verksamheterna vid nedlagda Helsingfors sjukvårdsdistrikt, bl.a. merparten av den psykiatriska verksamheten och verksamheten vid Malms sjukhus, överfördes till stadens primärvård. Merparten av stadens specialsjukvård införlivades dock med HUCS. Av sjukhuskomplexen underställdes Barnmorskeinstitutet, Hesperia och Maria sjukhus HNS.
 
Som ett historiskt arv har HNS totalt 21 sjukhus samt verksamhet på två sjukhus i Helsingfors och i flera mindre enheter som betjänar kommuninvånarna. I de äldsta sjukhusbyggnaderna har patienter vårdats utan avbrott sedan slutet av 1800-talet. Merparten av sjukhusnätverket har byggts på 1960-talet, och de nyaste delarna är från de allra senaste åren. Just nu pågår både fortlöpande renoveringar och ett omfattande program för uppförande av nya sjukhus.
 

Först var det HUCS och fyra sjukvårdsområden

 

Redan från början delades HNS in i Helsingforsregionens universitetscentralsjukhus verksamhetsområde samt i sjukvårdsområdena Hyvinge, Lojo, Västra Nyland och Borgå.
 
Till en början hörde HNS-sjukhusen i Helsingforsregionen till universitetssjukhuset. I början av 2001 fusionerades även Jorv och Pejas sjukhus med universitetssjukhuset.
 
Sjukvårdsområdena hade egna nämnder, men HNS styrelse fungerade som nämnd för HUCS fram till slutet av 2005. HUCS sjukvårdsområde grundades 1.1.2006 och fick egen nämnd och ledning enligt modell från de övriga sjukvårdsområdena. HUCS sjukvårdsområde bildades av fyra tidigare separata resultatområden: HUCS sjukhus i Helsingfors, Jorv sjukhus, Pejas sjukhus och en servicecentral som producerade stödtjänster. Det nya sjukvårdsområdet inledde sin praktiska verksamhet 1.5.2006.
 
Denna lösning gav verktyg att effektivisera utvecklingen av en enhetlig specialsjukvård i huvudstadsregionen. Därmed startade en kedja av organisationsändringar. Deras syfte var att avlägsna överlappande funktioner genom koncentration och förstärkning av kompetensen.
 

Stödtjänsterna har organiserats som ett affärsverk

 
Under HNS verksamhet har sjukvårdens stödtjänster organiserats i form av kommunala affärsverk som ägs av samkommunen. Samtidigt har stödtjänsterna koncentrerats och verksamhetsområdet för varje affärsverk successivt utvidgats till att täcka hela HNS. Vissa affärsverk säljer även sina tjänster till medlemskommunerna.
 
År 2004 startade följande som affärsverk: HNS-Röntgen (sedan 2012 HNS-Bilddiagnostik), affärsverket HUSLAB och Ravioli, som producerar kosttjänster. År 2008 vässades beställar-utförarmodellen ytterligare när HNS-Logistik, som producerar upphandlingar samt logistik- och sjuktransporttjänster, HNS-Apotek, som ansvarar för läkemedelsförsörjningen, och HNS-Desiko, som producerar lokalvårds- och instrumentservicetjänster, organiserades som affärsverk.
 
Sedan början av 2009 fungerar även följande som affärsverk: HNS-Servis, som producerar koncernens interna dokument-, betjänings-, personal- och ekonomitjänster, HNS IT-tjänster, som producerar datatekniska tjänster, och HNS-Medicinteknik, som producerar medicintekniska tjänster.
 
Av dessa fusionerades HNS-Medicinteknik med HNS-Bilddiagnostik 1.7.2012. Affärsverket HNS IT-tjänster har senare blivit en del av koncernförvaltningen. HNS-Lokalcentralen, som har hand om byggbeställningarna, är också en del av koncernförvaltningen.
 
Varje affärsverk hade sina egna direktioner fram till 2012, då fullmäktige beslöt att minska affärsverkens direktioner till två. Två affärsverksdirektioner inleder den nya fullmäktigeperioden våren 2013: direktionen för stödtjänster inom sjukvården är beslutande organ inom HNS-Apotek, HNS-Bilddiagnostik och HUSLAB, och de affärsverk som producerar s.k. icke-sjukvårdsmässiga stödtjänster, dvs. HNS-Desiko, HNS-Logistik, HNS-Servis och Ravioli, har en gemensam direktion.
 

Eget tvätteri och byggnadsexpert

 
HNS köper sina tvätteri- och textilvårdstjänster av Uudenmaan Sairaalapesula, som inledde sin verksamhet som ett HUCS-ägt aktiebolag redan 1992. En ny fastighet byggdes i Kervo, till vilken tvätteriet flyttade från HUCS lokaler på Mejlans campus. År 2011 fusionerades Helsingfors stads textilaffärsverk med tvätteriet, och tillbyggnaden av tvätteriet i Kervo blev klar i början av 2012.
 
Redan på 1990-talet grundades inom HUCS det egna dotterbolaget Kiinteistö-HYKS Oy med ansvar för byggandet och underhållet av fastigheterna. Efter bildandet av HNS ändrades namnet till HNS-Fastigheter Ab. I dag har bolaget även hand om säkerhetsfrågor samt förmedling, förvaltning och underhåll av HUCS personalbostäder.