Enheten för extern revision

Enheten för extern revision är ett självständigt resultatområde och lyder under revisionsnämnden. Enheten är oberoende av samkommunens styrelse och organisationen under den. Utvärderingsdirektören är chef för enheten för extern revision.
 
Enheten för extern revision har som uppgift att bistå revisionsnämnden i de uppgifter som nämnden enligt kommunallagen (§121) och förvaltningsstadgan (§ 29-31) ska sköta.  Den centrala uppgiften är att bistå revisionsnämnden med att utvärdera huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts och om HUS förvaltning, ekonomi och verksamhet har skötts korrekt.
 
De anställda vid enheten för extern revision
 

Utvärderingsdirektör  
Pirjo Räsänen, Doc., FD, specialsjukskötare 
040 416 4012
 

Utvärderingschef 
Kati Koskinen, HVM, sjukskötare
040 587 4688
kati.koskinen@hus.fi

Ledande effektivitetsrevisor
Jenni Hämäläinen, SVM, sjukskötare
040 547 7570
 
 
 

 Kontakt-information

 
Postadress: PB 781, 00029 HNS

Besöksadress: Tunnbindaregatan 1 C, Helsingfors

Växel: 09 4711
E-post: fornamn.efternamn@hus.fi