Ekonomi- och koncernsektionen

​En del av de ärenden som hör till styrelsen har överförts till ekonomi- och koncernsektionen som lyder under styrelsen. Sektionen har sex medlemmar, vilka är antingen styrelsemedlemmar eller ersättare. Sektionens medlemmar har personliga ersättare.

Ekonomisektionens uppgifter fördelas på
a) upphandlingsärenden
b) koncernstyrning och koncernövervakning och
c) uppföljning av ekonomin.

Följande upphandlingar hör till ekonomi- och koncernsektionens befogenheter:

  • Byggnadsinvesteringar för hela HUS del undantaget upphandlingar med en total kostnadsberäkning på över 4 och högst 10 miljoner euro.
  • Upphandlingar till andra delar än sjukvårdsområden, där kostnadsberäkningen är 500 000–4 000 000 euro.
  • Upphandlingar inom ramavtalet för konsumtionsvaror och läkemedel utan övre gränsbelopp i euro.


För ordnandet av den praktiska upphandlingsverksamheten har ekonomi- och koncernsektionen delegerat vissa upphandlingsbefogenheter till tjänsteinnehavare som lyder under styrelsen.

Med koncern avses den helhet som bildas av Samkommunen HNS och dess dotterbolag. För koncernstyrningens och koncernövervakningens del hanterar ekonomi- och koncernsektionen bland annat dotterbolagens uppföljningsrapporter och beslutar om kandidater som ska utses till dotterbolagens styrelser.

Utöver de ovan nämnda uppgifterna sköter ekonomi- och koncernsektionen uppföljningen av Samkommunen HNS ekonomi och verksamhet tillsammans med styrelsen. 
 
Styrelsen beslutade att utse ekonomi- och koncernsektionen för verksamhetsperioden 2017–2020 och utsåg följande medlemmar till sektionen:

Ledamöter

Ulla-Marja Urho (Saml.), ordf., Helsingfors
Mikko Piirtola (Saml.), Lojo
Jari Oksanen (Gröna), viceordf., Borgå
Helka Hosia (Gröna), Esbo
Leena Luhtanen (SDP), Esbo
Tom Böhling (Helsingfors univeristet)

Ersättare

Katrina Harjuhahto-Madetoja (Saml.), Helsingfors
Sakari Rokkanen (Saml.), Vanda
Ossi Vähäsarja (Gröna), Järvenpää
Tuomas Tuure (Gröna), Helsingfors
Reijo Vuorento (SDP), Helsingfors
Esa Hämäläinen (Helsingfors universitet)

 

 Ekonomi- och koncernsektionens möten

 

22.1.2020
12.2.2020
11.3.2020
1.4.2020
13.5.2020
3.6.2020

19.8.2020
16.9.2020
14.10.2020
18.11.2020
9.12.2020