Ekonomi- och koncernsektionen

​En del av de ärenden som hör till styrelsen har överförts till ekonomi- och koncernsektionen som lyder under styrelsen. Sektionen har sex medlemmar, vilka är antingen styrelsemedlemmar eller ersättare. Sektionens medlemmar har personliga ersättare.

Ekonomisektionens uppgifter fördelas på a) upphandlingsärenden b) koncernstyrning och koncernövervakning och c) uppföljning av ekonomin.

Följande upphandlingar hör till ekonomi- och koncernsektionens befogenheter:

  • Byggnadsinvesteringar för hela HUS del undantaget upphandlingar med en total kostnadsberäkning på över 4 och högst 10 miljoner euro.
  • Upphandlingar till andra delar än sjukvårdsområden, där kostnadsberäkningen är 500 000–4 000 000 euro.
  • Upphandlingar inom ramavtalet för konsumtionsvaror och läkemedel utan övre gränsbelopp i euro.


För ordnandet av den praktiska upphandlingsverksamheten har ekonomi- och koncernsektionen delegerat vissa upphandlingsbefogenheter till tjänsteinnehavare som lyder under styrelsen.

Med koncern avses den helhet som bildas av Samkommunen HNS och dess dotterbolag. För koncernstyrningens och koncernövervakningens del hanterar ekonomi- och koncernsektionen bland annat dotterbolagens uppföljningsrapporter och beslutar om kandidater som ska utses till dotterbolagens styrelser.

Utöver de ovan nämnda uppgifterna sköter ekonomi- och koncernsektionen uppföljningen av Samkommunen HNS ekonomi och verksamhet tillsammans med styrelsen. 
 
Styrelsen beslutade att utse ekonomi- och koncernsektionen för verksamhetsperioden 2017–2018 och utsåg följande medlemmar till sektionen:

Ledamöter
Ersättare
Ulla-Marja Urho (Saml.), ordf., Helsingfors
Katrina Harjuhahto-Madetoja (Saml.), Helsingfors
Mikko Piirtola (Saml.), Lojo
Sakari Rokkanen (Saml.), Vanda
Jari Oksanen (Gröna), viceordf., Borgå
Ossi Vähäsarja (Gröna), Esbo
Helka Hosia (Gröna), Helsingfors
Tuomas Tuure (Gröna), Helsingfors
Leena Luhtanen (SDP), Esbo
Reijo Vuorento (SDP), Helsingfors
Tom Böhling (Helsingfors universitet)
Esa Hämäläinen (Helsingfors universitet)
 

Universitetet utsåg Pekka Karma (ersättare Tari Haahtela) till sin representant i sektionen.
 

 Planerade möten 2019

 

11.12.​

Planerade
möten 2020

22.1.2020
12.2.2020
11.3.2020
1.4.2020
13.5.2020
3.6.2020

19.8.2020
16.9.2020
14.10.2020
18.11.2020
9.12.2020