Organisation

Samkommunens operativa verksamhet leds av verkställande direktör. Som verkställande direktörens ställföreträdare fungerar när verkställande direktören är förhindrad chefsöverläkare och när denne är förhindrad koncernens förvaltningsdirektör eller av styrelsen särskilt förordnad tjänsteinnehavare. 

Samförvaltningen är stab för samkommunens ledning.

Samförvaltningen som lyder under verkställande direktören ska ansvara för: 
 • samkommunens strategiska ledning och ekonomi
 • verksamhetspolicyn för hela samkommunen
 • arbetsgivarfunktionen
 • intressebevakningen
 • ordnande av finansieringen
 • egendomshanteringen
 • riskhanteringen
 • miljövårdsfrågorna
 • koncernkommunikationen
 • den interna revisionen
 • juridiska ärenden

 

Samförvaltningen är ansvarig för beredningen av sammanträden och verkställighet av beslut.

Under verkställande direktören lyder chefsöverläkaren, förvaltningsöverläkaren, förvaltningsdirektören, förvaltningsöverskötaren, personaldirektören, ekonomidirektören och kommunikationsdirektören, sjukvårdsområdenas direktörer samt representanten för Helsingfors universitets medicinska fakultet. Tillsammans med verkställande direktören bildar de samkommunens ledningsgrupp.