Bindningar

Centrala förtroendevalda och tjänsteinnehavare i kommuner och samkommuner ska lämna en redogörelse för sina bindningar från och med den 1 juni 2017 (Kommunallagen 410/2015 § 84). Revisionsnämnden ansvarar för uppföljningen av bindningarna och för ett register i anslutning till det. På registret tillämpas personuppgiftslagen.
Syftet med redogörelsen för bindningar är att öka öppenheten och transparensen inom beslutsfattandet.
 
Personer som är skyldiga att lämna redogörelser vid Samkommunen HNS
 
Skyldigheten att lämna en redogörelse gäller Samkommunen HNS styrelsemedlemmar och deras ersättare, fullmäktiges ordförande och vice ordförande, nämndernas ordförande och vice ordförande samt styrelsens och nämndernas föredragande. Även medlemmarna och ersättarna i ekonomi- och koncernsektionen är skyldiga att lämna en redogörelse för sina bindningar. Redogörelsen ska lämnas inom två månader efter att personen har valts till ett förtroendeuppdrag eller ett uppdrag. 
 
Vilka bindningar ska uppges?
 
Uppgifter som ska uppges är uppdrag i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet (t.ex. uppdrag som verkställande direktör eller vice verkställande direktör samt styrelsemedlemskap i ett företag). Även andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag ska uppges (t.ex. betydande innehav i fastigheter eller bostadsaktiebolag).

Skyldigheten att lämna en redogörelse gäller inte medlemskap eller innehav i fråga om närstående till förtroendevalda eller tjänsteinnehavare. Sekretessbelagda uppgifter ska inte uppges (24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet). Sådana uppgifter är bland annat uppgifter om affärs- eller yrkeshemlighet, årsinkomster eller total förmögenhet eller hälsotillstånd.

Personens uppgifter avlägsnas från det offentliga registret när förtroendeuppdraget eller tjänsteåliggandet har upphört.  Uppgifterna ska ändå förvaras beständigt enligt Riksarkivets beslut.


Samkommunen HNS register över bindningarna


Mer information:
Pirjo Räsänen
Utvärderingsdirektör
tel. 040 4164012
pirjo.rasanen@hus.fi

Mer om ämnet:
 
17.1.2018