Prissättning

Prissättningsgrunderna för HUS-sjukhusens tjänster fastställs av samkommunens fullmäktige. Sjukvårdsdistriktets verkställande direktör godkänner de sjukhusspecifika prisen. 
 
Samma principer för prissättningen gäller för vården av patienter från medlemskommunerna och de externa kommunerna samt vården av de patienter vars vård betalas av andra om inget annat separat har avtalats.

Syftet med samkommunens produktifiering är att skapa förnuftiga och kostnadsmässigt enhetliga vårdkoncept. I produktifieringen iakttas samma principer vid sjukvårdsdistriktets alla enheter.

Prissättningen ska för sin del stödja en rättvis fördelning av kostnaderna mellan kommunerna för den vård som ges på HUS-sjukhusen. Priserna för tjänsterna har fastställts så att de täcker sjukhusets kostnader, dvs. verksamhetskostnaderna, finansieringskostnaderna och avskrivningarna.

I sjukvårdsdistriktet utjämnas under budgetåret kostnaderna för särskilt dyr vård. Genom detta utjämningsförfarande täcks 80 procent av vårdkostnaderna till den del kostnaderna inom HUS för en behandlad patient under ett kalenderår överstiger 60 000 euro.

Giftinformationscentralens kostnader tas ut av medlemskommunerna och av de övriga sjukvårdsdistrikten i relation till invånarantalet.

Alla preciseringar och undantag från de grundläggande riktlinjer som redogörs för här finns i det bifogade dokumentet.