HUS Brosjukhuset

Brosjukhuset

HUS bygger Brosjukhuset på Mejlans sjukhusområde. Brosjukhuset kommer att ersätta Tölö sjukhus samt en del av funktionerna inom Resultatenheten för cancersjukdomar. Byggnadens verksamhet och lokaler fogas samman med Mejlans tornsjukhus och triangelsjukhus samt med de delar av Kliniken för cancersjukdomar som fortfarande är i bruk. Mejlans sjukhus kommer att bilda en enhetlig helhet bestående av Torn-, Triangel- och Brosjukhuset.

Brosjukhuset, är det största byggprojektet i HUS historia. Den justerade kostnadskalkylen som bygger på prisutvecklingen för byggande i huvudstadsregionen, uppgår till 295 miljoner euro. Byggnadens bruttoarea är 69 920 m2 och bruksarean är 33 055 m2.

Byggarbetet sker under åren 2018–2022 och sjukhuset tas i bruk under 2023.

Bygget har inletts, planeringen fortsätter

År 2017 användes till genomförandeplanering och utvecklingsarbete, som fortsätter med SRV, som valts till huvudentreprenör. detaljerade genomförandedokument är under arbete. Nybygget genomförs enligt en modell med en samverkande projektledningsentreprenad med målbudget där huvudentreprenören måste uppfylla både kvalitetsmål och tidtabells- och kostnadsmål.

Under det gemensamma planeringsskedet som föregick byggarbetet säkerställdes tillsammans med SRV att målen nås och att arbetet hålls inom kostnadsramarna. Samtidigt utreddes möjligheter och lösningar som kan bidra till att färdigställandet av projektet avancerar snabbare. Tidtabellen för Brosjukhuset grundar sig på att den genomförandeform som valts ska göra det möjligt att planera och bygga samtidigt. Bygget sker dessutom blockvis, vilket borde göra det möjligt att inleda installationerna av utrustning och möbler redan innan hela byggnaden står klar.

Huvudritningarna för Brosjukhuset har färdigställts och ansökan om bygglov lämnades i slutet av 2017. Bygget inleddes i början av 2018 med flytt- och rivningsarbeten, på våren kunde sprängnings- och schaktningsarbetena inledas och på sommaren grundläggningsarbetet.

För tillfället planeras verksamheten i enheterna och lokalerna, samt inredningen i
dem. Tema är den levande miljön i Helsingfors stadskärna och det kommer att synas ibland annat i material, färger, skyltning – och i olika konstverk.

Också den funktionella planeringen fortsätter. I projektet används arbetssättet Big room, som förenar planerare, beställare, användare och entreprenörer. Big room innebär att det vid sidan av arbetet finns ett gemensamt fysiskt utrymme där olika parter samlas på avtalad tid för att arbeta.

Som huvudplanerare och arkitektplanerare fungerar arbetssammanslutningen Team Integrated, dit fyra arkitektbyråer hör. AW2-Arkkitehdit Oy, Brunet Saunier Architectures S.A, Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy och Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik OY.
 
Byggplanerare är A-Insinöörit Oy och planerare för vvs, el och fast sjukhusutrustning är konsultgruppen Granlund Ramboll.

Hopslagningen av två sjukhusområden innebär en stor förändring för personalen

Brosjukhuset förenar verksamheten på två stora sjukhusområden när enheterna vid Tölö sjukhus flyttar till Mejlans. HUS verkställande direktör har utfärdat ett beslut om att grunda en förändringsorganisation med sex arbetsgrupper och en koordinerande styrgrupp som ska leda, planera och ha ansvar för integrationen av alla funktioner.
 

 KONTAKTUPPGIFTER

 
Marita Perälä
projektchef
HUS Fastigheter Ab
050 427 1346​

Salla Itäaho
arkitekt
HUS Lokalcentral
050 427 9229