HUS byggprojekt

Byggprojekt

 
HUS har verksamhet i över 20 sjukhus som till största delen är sjukvårdsdistriktets egna fastigheter. Patienter vårdas också i hyrda utrymmen inom många kundbetjäningspunkter på medlemskommunernas områden. Målet är att koncentrera den mest krävande sjukvården till Mejlans, Jorvs och Pejas sjukhusområden men fortfarande används också flera andra sjukhus och olika lokaler för öppenvård samt för olika typer av undersökningar och behandlingar.

Den äldsta sjukhusbyggnaden, Kirurgiska sjukhuset, byggdes på 1880-talet och den nyaste, Nya barnsjukhuset, togs i bruk 2018. Övriga större, nya eller helt renoverade objekt som blir klara inom den närmaste tiden är bl.a. en ny psykiatribyggnad vid Lojo sjukhus samt Kvinnoklinikens grundrenoverade och utvidgade tillbyggnad.  
 

Nya sjukhusbyggnader och projekt som genomgår en grundläggande renovering


Förutom Nya barnsjukhuset och psykiatribyggnaden i Lojo färdigställs under 2018 också HUS och Hyvinge stads gemensamma nybygge i anslutning till Hyvinge sjukhus.
Vid HUS pågår som bäst ett långvarigt renoverings- och nybyggnadsprogram för sjukhusbyggnaderna. Under de följande tio åren beräknas bygginvesteringarna uppgå till över en miljard euro. I det nu gällande investeringsprogrammet för 2018–2021 har 450 miljoner euro reserverats för sjukhusbygge.  Utöver det finns i planerna byggprojekt, som ögonsjukhuset och Dals samsjukhus, som eventuellt verkställs enligt andra finansieringsmodeller. 

Brosjukhuset är den mest betydande sjukhusinvesteringen på Nylands område. Brosjukhuset som byggs på Mejlans campus under 2018–2022 kommer att ersätta Tölö sjukhus och en del av den nuvarande Kliniken för cancersjukdomar, och den infogas som en del av verksamheten inom de övriga sjukhusen i Mejlans bl.a. i fråga om jouren. Projektets sprängnings- och schaktningsarbeten inleddes 2018.
 
Även inom Jorvs och Hyvinge sjukhus pågår omfattande renoverings- och förnyelseprogram som ska ge ett modernt byggnadsbestånd och svara på bl.a. förändringar i efterfrågan på service. 
 

Social- och hälsovårdsreformens inverkan på sjukhusbyggnaderna


I och med landskaps- samt social- och hälsovårdsreformen övergår HUS fastighetsegendom och ansvaret för de halvfärdiga och för de nya bygginvesteringarna till det nationella Maakuntien Tilakeskus Oy år 2020. Åren 2018 och 2019 fortsätter HUS med förberedelserna inför projekten och med att utveckla de verksamhetsprocesser som hör ihop med projekten. I sina planer strävar HUS efter att förutspå social- och hälsovårdsreformens inverkan och övriga förändringar i verksamhetsmiljön.
 
 
Stora bygginvesteringar som pågår eller påbörjas under 2018:

 

Byggobjekt
​Färdigställs
år
Kostnadsberäkning,
milj. euro
Nya barnsjukhuset 2018 183
Lojo sjukhus psykiatribyggnad
​2018 ​17
​Nybyggen på sjukhusbacken
i Hyvinge 
​2018 64
​Mejlans underjordiska utrymmen
​2018 16
Grundlig renovering av Jorvs sjukhus
 - Enheten för kirurgisk korttidsvård
 - Polikliniklokaler för det tidigare jouromrpådet  
 - Renovering av K-operationssalarna och de underjordiska lokalerna 

​2019
2020
2023

13
7
36
​Ny byggnad för operationsavdelningen
vid Hyvinge sjukhus
​2019 ​24
​Grundrenovering av Parksjukhuset (tidigare Barnkliniken)
för vuxenkirurgins bruk
​2020 ​44
​Grundrenovering av den gamla delen av Kliniken för cancersjukdomar, fas 1 ​2022 ​12
​Brosjukhuset 2022 ​295

 ​