Allmän information

Inom alla HUS enheter har man övergått till Apotti till och med slutet av år 2020. Dessutom öppnas en ny e-tjänst för HUS kunder, Maisa. Med Maisa kan man sköta ärenden relaterade till den egna vården och hälsan oberoende av tid och plats. HUS vårdenheter inför stegvis de olika funktionerna i Maisa.

Tack vare den nya verksamhetsmodellen och det nya systemet både underlättas och effektiveras dokumenteringen av patient- och klientdata. Med enhetligare verksamhetssätt kan också data utnyttjas effektivare. Med hjälp av det nya systemet kan samarbetet mellan primärvården och den specialiserade sjukvården intensifieras och på samma gång kan verksamheten utvecklas mot en större kundorientering. 

Då patientuppgifterna är dokumenterade på ett enhetligt sätt minskar det risken för olika tolkningar och gör det möjligt att på ett pålitligt sätt jämföra information. Överföringen av data mellan olika system minskar avsevärt och informationsflödet effektiviseras.

I Apotti kan vårdpersonalen till exempel skapa standardiserade processer och mallar som underlättar det egna arbetet, och den tid som annars hade gått åt till dokumentering kan användas för patientarbete. Istället för fritext används färdig formbunden information eller information som väljs från en meny. 

Det Epic-baserade systemet som används i nästan 500 sjukhus runtom i världen har levererats till HUS av Oy Apotti Ab. Förutom HUS kommer också Helsingfors, Vanda, Kyrkslätt, Grankulla, Tusby och Kervo att ta Apotti i bruk.

Inom HUS infördes Apotti först på Pejas sjukhus, i november 2018. I februari 2020 utvidgades användningen av Apotti till Hyvinge, Lojo och Borgå sjukvårdsområden samt till Raseborgs och Jorvs sjukhus, resultatenheterna HUS Kvinnosjukdomar och förlossningar samt HUS Psykiatri.

Apotti tas senare i bruk på Mejlans sjukhusområde, Hud- och allergisjukhuset, Tölö sjukhus, Kirurgiska sjukhuset samt inom HUS funktioner på Malms och Hertonäs sjukhus, i Vega-huset samt inom HUS Bilddiagnostik. ​