HUS IT-förvaltning

​HUS IT-förvaltning levererar datasystem- och IT-tjänster för Samkommunen HNS, samkommunens samarbetspartner, samt dotter- och intressebolag. Bland övriga kunder och intressegrupper finns kommuner, universitet, privata vårdgivare och myndigheter.

IT-förvaltningen sysselsätter cirka 350 serviceinriktade experter med en gedigen IT-kunskap och förmåga att lösa problem utgående från kundernas behov. Våra starka sidor är också att vi känner våra kunders kärnverksamhet och har ett brett samarbets- och partnernätverk. 

Vårt mål är att stödja våra kunders kärnverksamhet genom datatekniska användar-, drifts- och supporttjänster:

  • expert- och projektchefstjänster
  • utvecklingen av moderna e-tjänster och verksamhetsmiljön
  • IT-bastjänster
  • datasystem- och datacentertjänster
  • IT-utbildnings- och supporttjänster

 

Centrala datasystem är patientdata-, ekonomi- och personalförvaltningssystem samt supportenheternas system. 

 
Dator- och kontorsapplikationer samt möjligheten att använda e-post och internet är IT-bastjänster som nästan alla använder dagligen.  Inom IT-utbildning och supporttjänster arbetar vi i samråd med samarbetspartner med lång branscherfarenhet. 
 
Vi kartlägger behoven och letar fram lösningarna
 

Vår IT-support betjänar kunder i datatekniska frågor dygnet runt.

För kundbetjäningen ansvarar utnämnda kundansvariga som har i uppgift att  övervaka och lösa IT-behoven hos enheterna i samarbete med andra IT-specialister.

Applikationsexperter och experter inom kundsupporttjänster är ansvariga för att stödja gemensamma system, t.ex. rapportering, kvalitetskontroll, systemtestning och underhållsutbildning.

 

Vi utbildar, handleder och utvecklar 

 

Vi ansvarar för IT-basutbildningen och hjälper våra kunder att använda och dra nytta av datasystemen. Vi satsar speciellt på att ge handledning i användningen av datasystem så att informationens kvalitet och integritet kan bibehållas under hela processen, det vill säga från vårdkedjans början fram till rapporteringen. I samarbete med regionala och nationella aktörer erbjuder vi också support åt nya nationella datasystemtjänster. 
 
Vi utvecklar och förvaltar datasystemtjänster och -projekt under ledning av verkställande direktören. Vi producerar projektchefstjänster och ansvarar för arkitekturplaneringen i enlighet med HUS koncernarkitektur. Vi bedriver också utvecklingsarbete i samarbete med universitetssjukhus, universitet och högskolor samt i regionala, nationella och internationella samarbetsprojekt.

 

HUS IT-förvaltning
Förvaltning
PB 750, 00029 HUS
(Paciusgatan 25, 00270 Helsingfors)
växel 09 4711
fax 09 471 71278
fornamn.efternamn@hus.fi

Huvudingången från Bergsedegatan.

Övriga kontaktinformation

 
Visa läget på Google Maps.

 

HUS IT-förvaltning har ett kvalitetscertifikat ISO 9001:2015.

Inspecta_ISO9001_lowres.jpg