HUS Miljöpolitik

På HUS är omsorgen om miljön en del av vårt ansvar för patienterna, personalen och samhället omkring oss. Vi föregår som ett gott exempel och visar vägen - som en ansvarsfull aktör inom hälso- och sjukvården. Val som är bra för naturen är också val för människornas välbefinnande.
 
När det gäller HUS verksamhet hänför sig de viktigaste miljöeffekterna till materialflöden och energiförbrukning inom sjukvården och dess stödfunktioner samt byggande och underhåll av sjukhusens infrastuktur.
 
Lagstiftningen om miljö- och energieffektivitet, miljötillståndens krav samt våra frivilliga åtaganden, t.ex. kommunernas energieffektivitetsavtal utgör grunden för miljöarbetet.  Genom att arbeta systematiskt kan vi förutse, minska och följa upp våra miljöeffekter.
 
Vi förbättrar resurseffektiviteten genom att beakta energifrågor och andra miljöfrågor redan när vi planerar infrastruktur och funktioner samt genom att beakta dem i våra upphandlingar. Tack vare materialeffektiva verksamhetssätt och utveckling av avfallssorteringen kan vi minska avfallsmängden och på det sättet kan en allt större andel av avfallet styras till återvinning.
 
Aktiv utbildning och kommunikation ökar personalens medvetenhet om de miljöeffekter det egna arbetet har och om möjligheterna att arbeta mer miljövänligt.  Informationen om våra ansvarsfulla verksamhetssätt når också våra patienter och deras anhöriga.  De val vi alla 24 000 HUS-anställda dagligen gör påverkar i hög grad naturens och människornas välbefinnande.