Vetenskaplig forskning

Den kliniska medicinska forskningen i Finland är av hög kvalitet. Den har upprepade gånger tagit första plats i en global jämförelse som bygger på antalet hänvisningar till publikationer som getts ut i olika länder. Helsinki Academic Medical Center är en helhet som bildas av HNS sjukhus i Mejlans (HUCS) och medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet. Centret är Finlands överlägset största sammanslutning som bedriver klinisk medicinsk forskning. Centret är rätt betydande också i en internationell jämförelse; det har uppskattats vara ett av de fem bästa center som bedriver medicinsk forskning i Europa.

HUCS och medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet är en integrerad helhet för forskning och undervisning. Målet är att vidareutveckla samarbetet i enlighet med HNS strategi så att det kan fungera som exempel även på det globala planet. Samarbetet omfattar även HNS övriga sjukhus, de övriga universiteten och yrkeshögskolorna, av vilka de senare är särskilt viktiga för utvecklingen av forskningen inom vårdvetenskapen.

Forskningsrönen gynnar vården av patienterna på två sätt: dels direkt, genom forskningsinnovationer, dels genom den expertis som forskningsarbetet ger. Den som bedriver högklassig forskning har alltid också fördjupade praktiska kunskaper om den sjukdom som han eller hon forskar i.

Enligt en undersökning som gjordes vid HUCS i början av 2012 meddelade över 80 % av de forskare som besvarade enkäten att deras forskningsrön lett till diagnostik-, vård- och rehabiliteringsrelaterade förändringar i det praktiska patientarbetet. Över 90 procent av de direktörer som svarar för den praktiska sjukvården ansåg dessutom att forskningsarbetet hade förbättrat kompetensen hos personalen.

Även om den kliniska medicinska forskningen utgör den viktigaste delen av den forskning som bedrivs vid HNS, satsar sjukvårdsdistriktet också på andra områden. Forskningsrönen inom vårdvetenskapen kommer i framtiden att ha inverkan på en mycket stor del av sjukhusets verksamhet. Effektivitetsforskningen väntas ge information som kan användas som kunskapsbas i anslutning till de val som görs inom vården av patienterna medan forskningen inom hälsoekonomi väntas ge data till underlag för beslut om hur resurserna ska fördelas. Forskningen i verksamhetssystemet väntas i sin tur stöda utvecklandet av verksamhetssätten.