Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 5.10.2020 16.35

Styrelsens beslut 5.10: Coronavirusepidemin har ökat både vårdskulden och HUS ekonomiska underskott

Nyckelord:
  • styrelsen

Styrelsen fick en redogörelse för den aktuella kösituationen. En beredning av hur det ekonomiska underskottet orsakat av coronavirusepidemin ska kunna täckas presenterades också.

Vårdköerna har vuxit på grund av coronavirusepidemin 

Chefsöverläkare Markku Mäkijärvi redogjorde för den aktuella kösituationen. I vårdköerna har speciellt andelen som väntat i över 180 dygn stigit. Före coronavirusepidemin var andelen som väntat i över 180 dygn i genomsnitt ca 1000 personer. Sedan mars har mängden patienter som länge väntat på vård stigit till ca 5000. 

Coronavirusepidemins inverkan på verksamheten förklarar 70–75 procent av ökningen. I samband med att patient- och klientdatasystemet Apotti togs i bruk i februari skars verksamheten ned planenligt med cirka en månad, vilket syntes som en ökning på 10 procent för den andelen av kön som består av personer som väntat över 180 dygn. Denna nedskärning var ursprungligen avsedd att korrigeras under våren. Styrelsen fick också en redogörelse för vården av patienter som väntar på canceroperationer. För att råda bot på köerna görs canceroperationer även som tilläggsarbete kvällstid i höst. 

Styrelsen betonade vikten av att kösituationen rapporteras och noterade utredningen av kösituationen för kännedom. 

För mera information: 

Chefsöverläkare Markku Mäkijärvi, markku.makijarvi(at)hus.fi 

Resultatet för hela året kommer att uppvisa ett klart underskott 

Coronavirusepidemin ökar det ekonomiska underskottet vid HUS med åtminstone 160,5 miljoner euro detta år. Därutöver blev underskottet år 2019 15 miljoner euro. Ekonomidirektör Jari Finnilä presenterade styrelsen olika alternativ för att täcka underskottet.  

Underskottets storlek är beroende av om staten håller sitt löfte om att täcka kostnaderna för covid-19, vilket innebär att underskottet rör sig mellan -55 och -175,5 miljoner euro. Att minska underskottet inom loppet av tre åt skulle innebära ett krav på att 18–55 miljoner euro täcks för varje år. Principerna för att täcka underskottet bereds för framtida beslutsfattande. Underskottet kan täckas genom prishöjningar och ytterligare tilläggskrav, via besparingar genom exempelvis en minskning av servicenätverket samt genom att förbättra produktiviteten och skära ned i verksamhetskostnaderna. 

Styrelsen noterar beredningen av täckandet av underskottet för kännedom. 

För mera information: 

Verkställande direktör Juha Tuominen, kontakt via kaarina.heikinheimo(at)hus.fi 
Ekonomidirektör Jari Finnilä, jari.finnila(at)hus.fi