Gå till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 29.9.2020 19:43

Styrelsens beslut 21.9: HUS bygger testningskapacitet i gränstrafiken genom att hyra lokaler och apparatur 

Den nationella coronavirusstrategin förutsätter en omfattande testning vid den gränsöverskridande trafiken. Statsrådet har förbundit sig till att ersätta de kostnader som höjningen av testningskapaciteten ger upphov till.

HUS styrelse fattade vid sitt extra sammanträde 21.9 beslut om att hyra lokaler och apparatur för coronavirusanalys av Synlab Oy. Styrelsen återremitterade ärendet för ny beredning 14.9​ bland annat för att försäkra sig om att kostnaderna ersätts. HUS uppgav sig vara redo att förbinda sig till en omfattande testning i gränstrafiken förutsatt att statsrådet ger ett tydligt uppdrag i ärendet. 

Statsrådet har 18.9 skriftligen meddelat att HUS ersätts upp till högst 200 miljoner euro för de kostnader som höjningen av testningskapaciteten och analysverksamheten ger upphov till. 

​​​Nödvändig och brådskande upphandling 

Det tio månader långa kontraktet som sluts med Synlab Oy uppgår till ett värde av totalt ca 100 miljoner euro. Upphandlingen är nödvändig för att den nationella coronavirusstrategin ska kunna förverkligas. HUS har organiseringsansvar för coronavirustesterna i Nyland, där många viktiga gränsövergångsställen finns. 

Upphandlingen görs som direktupphandling på grund av brådska orsakad av statsrådets principbeslut 11.9.2020 så att den behövliga kapaciteten är i bruk i november 2020. Den synnerliga, oförutsedda brådska som är grund för direktupphandlingen beror på en kombination av statsrådets tidtabell och begränsningarna i upphandlingsförhållandena. 

Pandemiläget har förvärrats ytterligare i Europa och världen vilket har lett till stora leveransproblem och fördröjningar för laboratorieapparatur och reagenser, och för att råda bot på detta har en koordinationsgrupp underställd Social- och hälsovårdsministeriet inrättats i augusti.  

Social- och hälsovårdsministeriet satte i augusti det riksomfattande målet att öka testningskapaciteten till 20 000 tester per dygn. Statsrådet har med sitt principbeslut 11.9 stakat upp linjerna för krav på hälsosäkerheten i trafik som överskrider gränsen mellan Finland och en annan stat. Tidtabellen för införandet av modellen som bygger på testning är 23.11.2020.  

Särskilda krav på coronavirusanalyserna inverkar också på upphandlingen. Testningsverksamheten har en hög volym och måste genomföras med en sådan svarstakt att gränstrafikens smidighet inte äventyras. Analysen måste finnas på ett ställe i Finland med goda trafikförbindelser till stora provtagningsställen, såsom flygplatsen, för att minimera den tid som krävs för att transportera proverna. För att säkerställa att processen är effektiv och fungerande går det inte att fördela upphandlingen på flera leverantörer.  

​​​Apparaturen som hyrs blir del av HUS coronaviruscentrum 

HUS förbinder sig genom avtal till att hyra 70 % av kapaciteten i Synlabs automationsapparatur i Stenhagen. Apparaturen som hyrs blir del av HUS coronaviruscentrum. Den medicinska ledningen vid enheten och en del av personalen kommer att vara HUS anställda.    

I och med upphandlingen stiger HUS analyskapacitet med 14 000 tester per dygn. HUS totala analyskapacitet blir i slutet av oktober därmed 22 000 tester per dygn vilket i sin tur höjer den riksomfattande testningskapaciteten till över 30 000 tester per dygn.  

​​Provtagningen har konkurrensutsatts och partnerna valts 

Målet på ökande testning har förutom analysen också höjt behovet av provtagning. HUS berättade 11.9 (på finska)​​ att man startat en konkurrensutsättning av provtagningsverksamheten. Styrelsen fattade beslut om anskaffning av provtagning av fyra privata leverantörer för totalt 68 miljoner euro. Avtalsperioden är 8 månader med en option på 7 månader. 

 

För mera information:   ​

Lasse Lehtonen, direktör för diagnostik 
tfn 050 4272468, lasse.lehtonen(at)hus.fi  

 

 

Protokoll och beslut