Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 13.9.2021 16.33

Styrelsens beslut 13.9.2021: Ekonomin för början av året i balans

Nyckelord:
  • styrelsen
  • HUS

HUS investerar i sjukhusbyggnader och satsar på personalens välmående. HUS förbereder sig för vårdreformen genom en organisationsförändring.

Verksamhetskostnaderna under det budgeterade, vårdköerna svåra att förkorta

Styrelsen behandlade läget för verksamheten och ekonomin under perioden januari-juli. Mängden remisser ökade i jämförelse med året innan, men jourbesöken blev färre. Antalet patienter i kö för avdelningsvård minskade en aning, medan det totala antalet patienter som väntar på icke-brådskande polikliniska undersökningar och vård ökade betydligt. Användningen av digitala tjänster i anslutning till distansmottagningar, som ökade under coronaepidemin, minskade i början av 2021 då besök på traditionella mottagningar började öka igen. 

Medlemskommunernas betalningsandelar underskred i januari-juli 2021 det budgeterade med 4,1 procent (45,3 miljoner) och verksamhetskostnaderna med 1,5 procent (25,1 miljoner).  

För mera information: 
Tf verkställande direktör Markku Mäkijärvi (kontakt via verkställande direktörens assistent  Kaarina Heikinheimo
Ekonomidirektör Jari Finnilä 

Projektspecifika preciseringar i investeringarna

Styrelsen godkände det justerade investeringsprogrammet för åren 2021–2024. Under 2021 har den maximala summan för investeringar varit 291 miljoner euro. Förslaget om projektspecifika preciseringar gäller endast år 2021, men ändringar för kommande år har också gjorts. Av dem gäller de viktigaste byggprojekten för Brosjukhuset och Jorvs sjukhus samt IKT-projekt. Investeringarna för 2022–2024 har i huvudsak redan tidigare godkänts eller påbörjats.  

För mera information: 
Utvecklingsdirektör Tomi Kauppinen

Satsningar på personalens välmående

Styrelsen fick en översikt av de åtgärder som planeras för att bland annat förbättra  företagshälsovården och arbetshälsan samt utveckla ledarskapet och chefsarbetet. Som en konkret åtgärd får personalen redan i år en motions- och kulturförmån värd 200 euro. Om fullmäktige godkänner budgetförslaget för 2022 blir förmånen permanent och stiger till 400 euro per år. I budgetförslaget för 2022 ingår också ett anslag på 20 miljoner för engångsbelöningar av personalen och genomförandet av ett löneutvecklingsprogram. 

För mera information: 
Personaldirektör Outi Sonkeri

HUS som organisation anpassas för vårdreformen 

Styrelsen gav anvisningar om att budgeten för 2022 ska beredas utifrån att fem verksamhetsområden läggs till resultatområdet HUS Kliniska tjänster på landskapsnivå från och med 1.1.2022. Verksamhetsområdena är Operationssalar, intensivvård och smärtbehandling, Kvinnosjukdomar och förlossningar, Neurocentrum, Cancercentrum och Huvud- och halscentrum. Ändringen hör ihop med vårdreformen, och målet är att bevara specialistvårdens höga kvalitet och kostnadsnyttoeffekt samt garantera en jämlik service inom hela HUS område.   

Beredningen fortsätter i arbetsgrupper enligt teman tillsammans med välfärdsområdena och Helsingfors stad. Bland de viktigaste frågorna i den fortsatta beredningen är att hitta lösningar med vilka närservicen tryggas och tjänstehelheterna samordnas med varandra. 

För mera information: 

Sjukvårdsområdets direktör  Matti Holi

Protokoll och alla beslut

Kontaktuppgifter till HUS medietjänst