Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 31.3.2022 16.58

Social- och hälsovårdsreformen: HUS-sammanslutningens grundavtal gick på remiss till fullmäktige

Nyckelord:
  • erikoissairaanhoito
  • Helsingin kaupunki
  • Helsingfors universitet

Den temporära HUS-beredningsgruppen har gett sitt förslag till grundavtal för HUS-sammanslutningen. Nylands välfärdsområdens fullmäktige och Helsingfors stadsfullmäktige beslutar om avtalet. HUS-sammanslutningen anses grundad då alla medlemmar har godkänt grundavtalet. 


Den temporära HUS-beredningsgruppens förslag till grundavtal för HUS-sammanslutningen samt dess motiveringar har 29.3 skickats till dess medlemmar, dvs. Nylands välfärdsområden och Helsingfors stad, för beslut. Förslaget skall enligt lagen godkännas i välfärdsområdesfullmäktige före 30.4. I avtalet kommer man bl.a. överens om HUS-sammanslutningens högsta beslutande organ, förvaltning och ekonomi.

Grundavtalets skrivningar specificeras i HUS-sammanslutningens förvaltningsstadga och budget och det lagstadgade organiseringsavtalet för HUS. HUS-sammanslutningens högsta beslutande organ godkänner vid sitt första möte förvaltningsstadgan och väljer HUS-sammanslutningens första samkommunstyrelse. Ansvaret för ordnandet av tjänster flyttas till HUS-sammanslutningen 1.1.2023, då Samkommunen HNS läggs ner.  Samkommunen HNS nuvarande verksamhet, egendom och personal flyttas över till HUS-sammanslutningen med stöd av lagen.


Sammanslutningens stämma det högsta beslutande organet i HUS-sammanslutningen

I förslaget till grundavtal är sammanslutningens stämma det högsta beslutande organet inom HUS-sammanslutningen. I sammanslutningens stämma representeras varje medlem av en representant och stämman beslutar bl.a. om förvaltningsstadgan, budgeten och bokslutet. Rösträtten som en representant i sammanslutningens stämma använder, grundar sig på medlemmens andel av invånarantalet i Nyland som hen representerar.

I HUS-sammanslutningens samkommunstyrelse finns det enligt förslaget 17 medlemmar och deras suppleanter. Medlemmarna i HUS-sammanslutningen nominerar 15 medlemmar enligt överenskommelsen i grundavtalet (Helsingfors 6, Västra Nyland 4, Vanda och Kervo 2, Mellersta Nyland 2, Östra Nyland 1) till samkommunstyrelsen. Dessutom nominerar Helsingfors universitet två medlemmar. Samkommunstyrelsens mandatperiod är en valperiod. Då styrelsen utses följer man inte proportionalitetsprincipen för ett område av Nylands storlek, utan varje medlem beslutar om sina nomineringar oberoende av de andra.

Organ som är omnämnda i grundavtalet är också den lagstadgade revisionsnämnden samt nationalspråksnämnden. Dessutom kan andra organ grundas för HUS-sammanslutningen enligt förvaltningsstadgan.


Utjämning av betalningsandelar uppmuntrar till samarbete och utveckling

I motsats till välfärdsområdena kommer HUS-sammanslutningen inte att anvisas direkt statsfinansiering, utan medlemmarna ansvarar för finansieringen av uppgifterna i enlighet med HUS-sammanslutningens grundavtal, förvaltningsstadga och budget. HUS-sammanslutningens budget grundar sig på en ram som medlemmarna bereder och som sammanslutningens stämma beslutar om.

HUS-sammanslutningens inkomster består av medlemmarnas fasta betalningsandelar, klientavgifter, ersättningar för tjänster och andra inkomster. Medlemmarnas betalningsandelar utjämnas enligt förslaget i slutet av redovisningsperioden enligt förverkligad användning. Utjämningen skulle vara neutral ur HUS-sammanslutningens synpunkt.  Syftet med utjämningen är att behandla medlemmarna jämlikt och uppmuntra medlemmarna till samarbete, utvecklande av produktiviteten samt att minska volymerna inom den specialiserade sjukvården.

För investeringar gör man upp en lagstadgad investeringsplan som skickas till det ansvariga ministeriet för godkännande. Staten beviljar lånebefogenhet för investeringar enligt investeringsplanen.


Olika synpunkter har hörts under beredningen

Den temporära HUS-beredningsgruppen tillsattes 27.9.2021. Dess lagstadgade uppgift är att göra upp utkast till den nya HUS-sammanslutningens grundavtal och förvaltningsstadga. Till beredningsgruppen hör medlemmarna från Helsingfors och Nylands välfärdsområden och HUS.

Den temporära HUS-beredningsgruppen har under beredningen hört representanter från Helsingfors universitet och HUS personalorganisationer. Beredningsarbetet har stötts av en politisk uppföljningsgrupp, till vilken beredningsgruppens ordförande har rapporterat om hur arbetet framskrider.  Efter att välfärdsområdesfullmäktige organiserat sig, fördes politiska förhandlingar om grundavtalet under mars månad.  Det föreslagna grundavtalet motsvarar resultatet av de politiska förhandlingarna.

Beredningsgruppens ordförande Sami Sarvilinna tackade gruppen och dess sekreterare för ett gott arbete och för en utmärkt samarbetsattityd. På samma gång tackade han HUS personal och representanter för Helsingfors universitet för värdefulla diskussioner samt de nyländska förtroendevalda som deltagit i uppföljningen och förhandlingarna för förtroende och styrning.

”Beredningsgruppens arbete är dock inte färdigt ännu, härnäst tar vi itu med förvaltningsstadgan. Jag litar på att vårt jobb kommer att fortsätta lika effektivt och i lika god anda som hittills.”

HUS erbjuder specialiserad sjukvård i Nyland där det bor ungefär 2 miljoner invånare.  På riksnivå har HUS en betydande och central uppgift som sakkunnig inom krävande specialiserad sjukvård, forskning och undervisning samt beredskap. Inom HUS görs t.ex. alla transplantationer och hjärtoperationer på barn i Finland.  HUS är en erkänd enhet inom specialiserad sjukvård runt om i världen.

För mera information:

Ordförande för den temporära HUS-beredningsgruppen Sami Sarvilinna, kanslichef, Helsingfors stad, tfn. 09 3103 6050, sami.sarvilinna@hel.fi

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.