Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 8.10.2021 11.13

Social- och hälsovårdsreformen: HUS erbjuder spetskompetens för patienternas bästa även i framtiden

Nyckelord:
  • social- och hälsovård
  • erikoissairaanhoito
  • HUS

Den temporära HUS-beredningsgruppen har till uppgift att trygga spetskompetensen inom den specialiserade sjukvården och samtidigt se till produktivitetsutvecklingen och den ekonomiska stabiliteten. Målet är smidiga och jämlika vårdvägar i samarbete med socialvården och primärvården.

Styrelsen för HUS utsåg medlemmarna till den temporära beredningsgruppen 27.9.2021.

”Beredningsgruppen har en alldeles unik roll som inte finns någon annanstans i landet. Vår uppgift är  att trygga den nationellt betydande kompetensen inom den specialiserade sjukvården i framtiden och samtidigt se till att Nylands välfärdsområden, Helsingfors stad och den kommande HUS-sammanslutningen tillsammans möter den riksomfattande vårdreformens utmaningar och möjligheter",  säger ordförande för den temporära beredningsgruppen, Helsingfors stads kanslichef Sami Sarvilinna

"Det handlar särskilt om att sörja för produktivitetsutvecklingen och den ekonomiska stabiliteten, som HUS-sammanslutningen deltar i som del av den ekonomiska helhet som utgörs av   social- och hälsovårdens och räddningsväsendets tjänster i Nyland. Tidtabellen för reformen är stram och det finns mycket arbete att göra, men genom ett gott samarbete hittar vi smidiga och jämlika vårdvägar för patienterna från närservicen till den specialiserade sjukvården”, säger Sarvilinna.

Uppgifterna för den nuvarande samkommunen för sjukvårdsdistriktet övergår till den kommande HUS-sammanslutningen 1.1.2023. Sammanslutningens medlemmar är Mellersta Nylands, Vanda och Kervo, Västra Nylands, Östra Nylands välfärdsområden samt Helsingfors stad.   

Den temporära beredningsgruppen (på finska VATE, väliaikainen valmisteluryhmä) bereder ett förslag till ett nytt grundavtal för HUS. I det definieras bl.a. HUS-sammanslutningens struktur, förvaltningsform, styrelsens sammansättning, ägarstyrningens struktur och finansieringsmodell. Grundavtalet utgör också grunden för universitetssjukhuset och universitetssamarbetet. 

Dessutom ska den temporära HUS-beredningsgruppen enligt lagen bereda de ärenden som är nödvändiga för att grunda HUS-sammanslutningen och inleda verksamheten vid sammanslutningens högsta organs möte, Nylands regionfullmäktigemöte eller Helsingfors stadsfullmäktige. Detta omfattar bland annat HUS-sammanslutningens förvaltningsstadga. 

HUS erbjuder specialiserad sjukvård i Nyland åt de nästan två miljoner invånarna i landskapet. På riksnivå har HUS en viktig och central uppgift som expert på krävande specialiserad sjukvård, forskning och undervisning samt beredskap. Vid HUS utförs bland annat alla hjärtoperationer på barn samt alla organtransplantationer i Finland.  

HUS är en internationellt erkänd expertorganisation inom specialistvård: På Newsweeks lista över 100 toppsjukhus är placeringen i år 21. (på finska)

Den temporära beredningsgruppen sammanträdde för första gången 7.10 och verkar uppskattningsvis till hösten 2022, då HUS nya beslutande organ inleder sin verksamhet. 

Feedback

Hittade du vad du sökte?