Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 11.6.2024 11.51

Revisionsnämnden efterlyser metoder för att förbättra tillgången till vård och balansera ekonomin

Revisionsnämnden anser det nödvändigt att trygga tillgången till vård samtidigt som man måste hitta metoder för att stabilisera det svåra ekonomiska läget. För att man ska lyckas med båda måste samarbetet med välfärdsområdena i Nyland och Helsingfors stad vara smidigt, genomförandet av strategin ska följas upp systematiskt och det kunskapsunderlag som behövs för ledningen ska utvecklas.

HUS-sammanslutningens stämma behandlar revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2023 den 13 juni 2024. Nämnden har utvärderat bland annat HUS-sammanslutningens första år, ledningen av vårdarbetet, förlossningsverksamheten och fertilitetsbehandlingar, ordnandet av hjälpmedelstjänster och palliativ vård samt patient- och klientkommunikationen.

HUS-sammanslutningens första verksamhetsår präglades fortfarande av ständiga svårigheter i tillgången till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och i tillgången till vård. Det ekonomiska läget var svårt och underskottet uppgick till 111,1 miljoner euro. I ett strikt ekonomiskt läge kan antalet tjänster inte utökas, vilket gör det svårt att iaktta tidsfristerna för tillgången till vård. 

Revisionsnämnden ger 9 rekommendationer för utveckling av HUS verksamhet

Revisionsnämnden anser att det är nödvändigt att genomföra följande rekommendationer för att säkerställa att kraven i lagstiftningen uppfylls och att man håller sig till den strikta ekonomiska ramen: 

  • HUS ska hitta metoder för att säkerställa lagenlig tillgång till vård i enlighet med Valviras bestämmelse före 31.3.2025. Genomförandet av bestämmelsen förutsätter nya verksamhetssätt och samarbete med HUS-sammanslutningens ägare bland annat för att säkerställa tillgången till mentalvårdstjänster för barn och unga och för att förkorta de långa totala vårdtiderna inom akutmottagningarna.
  • I budgeten ska man ställa upp mätbara mål, indikatorer och målnivåer för strategin och dess fokusområden. Målen ska ställas upp så att HUS ägare och andra intressegrupper kan följa upp hur strategin framskrider under strategiperioden. 
  • För att stabilisera det ekonomiska läget krävs konkreta mål och åtgärder som överenskommits med Nylands välfärdsområden och Helsingfors stad. Revisionsnämnden konstaterar att åtgärderna i produktivitets- och sparprogrammen inte har varit tillräckliga för att balansera ekonomin. Mer information om tjänsternas kostnadseffektivitet ska produceras och utnyttjas i beslutsfattandet. 

Trots utmaningarna sker det också mycket positiv utveckling i den stora organisationen. År 2023 fanns det fler arbetssökande än tidigare och personalens arbetsförmåga är på en god nivå. Tjänsterna i Hälsobyn sparar vårdpersonalens tid och förbättrar medborgarnas livskvalitet – nyttan har uppskattats till hundratals miljoner euro. I mars 2024 beviljades Cancercentrum som det första sjukhuset i Norden erkännande som Magnetsjukhus som bevis på utmärkt vårdarbete.

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse samt utvärderingspromemorior för 2023 har publicerats på adressen www.arviointikertomushus.fi.

Vad gör revisionsnämnden?

Revisionsnämndens uppgift är att utvärdera utfallet av de mål som ställts upp för HUS-sammanslutningen samt verksamhetens effektivitet och ändamålsenlighet. Revisionsnämnden lämnar varje år en utvärderingsberättelse till sammanslutningens stämma. Utvärderingsberättelsen innehåller resultaten från föregående års utvärderingar och rekommendationer om hur verksamheten kan utvecklas.

 

HUS medietjänst betjänar media måndag–torsdag kl. 10–16, fredag kl. 10–15 på numret 050 427 2875 eller per e-post viestinta@hus.fi.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.