Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 10.12.2020 15.58

Personalen vid HUS upplever att de har fått stöd trots att året varit tungt

Trots coronavirusepidemin har orken hos HUS personal bevarats mycket väl. Av personalen har 77 procent upplevt att de fått tillräckligt med stöd under epidemin och arbetet inom HUS upplevs som betydelsefullt.

Det har inte skett några stora förändringar i resultaten från HUS 2020 års personalundersökning jämfört med året innan. I den årliga undersökningen kartläggs HUS personalens åsikter om verksamheten, ledarskapet, interaktionen och välmåendet på arbetet.

”Det gångna året har på många sätt varit utmanande för personalen: vid sidan av coronavirusepidemin var ibruktagandet av patient- och klientdatasystemet Apotti en stor ansträngning som färgade av sig på verksamheten under hela året. Trots detta är vi kvar på samma nivå inom personalundersökningens olika delområden”, säger personaldirektör Outi Sonkeri.

I år har vi framför allt frågat om hur personalen har upplevt att de orkar med arbetet under coronavirusepidemin.

”Resultatet var 3,73, vilket innebär att personalen med hänsyn till omständigheterna orkat bra med arbetet. Av personalen upplever 77 procent att de fått tillräckligt med stöd under epidemin”, berättar Sonkeri. Enkätens svarsskala är 1–5, varav 5 är bäst.

I HUS enkät framträder arbetets betydelse som en särskild styrka. De som besvarade enkäten bedömde också att samarbetet mellan olika personalgrupper i arbetsenheterna är på en bra nivå. Personalen upplevde att deras arbetsförmåga i relation till arbetets fysiska och psykiska krav har bibehållits på en god nivå (4.00). I svaren på frågan ”har du upplevt att du är överbelastad i ditt arbete” framkommer samtidigt personliga upplevelser av att vara överbelastad (3,26).

”Det gångna året har varit mycket exceptionellt och därför är vi rätt så nöjda med att resultatet är stabilt”, säger chefsöverläkare Markku Mäkijärvi. ”Inom hela HUS varierar de anställdas erfarenhet av arbetsbelastning mycket från enhet till enhet. Vi har flera enheter som inte tar hand om coronaviruspatienter. Patientvårdsområdet är väldigt brett”, påminner Mäkijärvi.

HUS har under det gångna året satsat på att stöda personalen. För att hjälpa personalen att orka med arbetet byggde man upp ett stödsystem i fyra steg, och med hjälp av extra resurser, arbetsarrangemang och personalöverföringar har man kunnat utöka och rikta resurserna. De som deltog i personalundersökningen lyfte särskilt fram betydelsen av stödet från cheferna och arbetsgemenskapen.

Utgående från svaren i enkäten finns det inga större skillnader i resultaten mellan personalgrupperna, men vårdpersonalen förhåller sig i viss mån mer kritiskt än övriga personalgrupper.

Ledarskap som utvecklingsobjekt, utrymme för förbättringar i arbetsgivarvarumärket

65 procent av dem som har besvarat enkäten rekommenderar HUS som arbetsgivare, vilket är en minskning med 5 procentenheter jämfört med föregående år. Rekommendation av den egna arbetsenheten är på en bra nivå, 76 procent.

”Det är vanligt att ju närmare den egna arbetsenheten man kommer, desto högre stiger rekommendationen”, förklarar Outi Sonkeri.

Läkare under specialisering är den av alla yrkesgrupper där minst antal personer rekommenderar HUS (37 %), men också de rekommenderar den egna arbetsenheten i lika hög grad som andra. När det gäller läkare under specialisering har man bland annat initierat ett mentorprogram och effektiverat introduktionen samt inlett åtgärder som är inriktade på handledning och förbättrande av arbetsförhållandena.

”Ett centralt strategiskt mål är att ledarskapet och chefsarbetet ska utvecklas under det kommande året. Vi har inlett flera projekt kring detta under det här året”, berättar Outi Sonkeri.

Den mest omfattande personalundersökningen som publiceras i Finland

Genom den årliga personalundersökningen (arbetslivsbarometern) kartläggs HUS personalens åsikter om ledarskap, interaktion och välmående i arbetet. I år besvarades enkäten av 62 procent av personalen, alltså av drygt 15 500 personer. Undersökningen görs varje år vid samma tidpunkt i oktober. Enligt HUS uppgifter är undersökningen den mest omfattande personalundersökning som publiceras i Finland i den här utsträckningen.

Personalundersökningen har utförts sedan 2006. Enkäten utarbetades i tiderna av en arbetsgrupp som bestod av representanter för Arbetshälsoinstitutet, Kuopio universitet och HUS. Bakgrundsarbetet bestod i att arbetsgruppen analyserade 11 motsvarande enkäter. Basen för enkäten har varit densamma, så att man genom resultaten ska kunna utföra en långsiktig uppföljning av trenden. Frågorna har bearbetats och kompletterats något under årens lopp.

Mera information för medierna

  • personaldirektör Outi Sonkeri, tfn 040 843 3561
  • chefsöverläkare Markku Mäkijärvi (frågor gällande coronavirus eller Apotti), intervjuförfrågningar av sekreterare Jaana Niinivaara tfn 050 427 2013
  • personalutvecklingschef Eeva Malmi, genomförande av personalundersökningen, tfn 050 427 9247
  • HUS medietjänst: ivrfgvagn@uhf.svif.suh@atnitseiv samt tfn vardagar 050 427 2875 (mån–tors kl. 9.00–15.30, fre kl. 9–15).
  • Vuoden 2019 henkilöstötutkimuksen tulokset (på finska)