Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 22.10.2021 12.31

Läkare under specialisering medverkar i utvecklingen av sin egen utbildning

Nyckelord:
  • specialiseringsutbildning
  • erikoistuvat lääkärit
  • undervisning

Ledningen och läkarna under specialisering vid HUS Helsingfors universitetssjukhus har tillsammans börjat söka metoder för att lösa problemen med specialiseringsutbildningen. Resultaten av utvecklingen syns redan.

Kaksi lääkäriä sairaalan käytävällä.

Läkare under specialisering Tommi Heinonen vid Neurocentrum och överläkare Tiina Sairanen. Bild: Mikko Hinkkanen.

Omvandlingen av utbildningen för läkare under specialisering till kompetensbaserad utbildning samt de problem i specialiseringsskedet som tidigare framkommit har påskyndat utvecklingen av specialiseringsutbildningen inom HUS.

"Vi konkurrerar om läkare under specialisering med hälsovårdscentralerna och den privata sektorn. Våra trumfkort i egenskap av landets största universitetssjukhus är utmärkta möjligheter att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete, att lära sig om alla specialområden och att få erfarenhet av krävande specialiserad sjukvård. Vi har i någon mån problem med organiseringen av arbete och utbildning och med föråldrad praxis. Dessa problem har vi försökt lösa", säger HUS forskningsdirektör Anne Pitkäranta.

Beröm för att en egen chef har utsetts för läkarna under specialisering och blockmodellen för placeringen av läkarna

De läkare som specialiserar sig på kvinnosjukdomar och förlossningar fick en egen chef som har som uppgift att planera placeringen av läkarna och planera deras utbildnings-, forsknings- och semesterledigheter samt aktiva ledigheter. Dessutom leder chefen utvecklingssamtalen. Att en egen chef har tillsatts har varit en omtyckt reform bland läkarna under specialisering.

Inom inre medicin och rehabilitering har en blockmodell utvecklats där läkarna under specialisering delas in i grupper på några personer och områdena inom specialiseringsutbildningen delas in i block. Inom varje block arbetar en grupp åt gången i fyra månader. Gruppmedlemmarna alternerar på poster inom blocket. Läkarna har varit nöjda med blockarrangemanget.

En och samma modell lämpar sig inte för alla, utan vid varje resultatenhet har läkare under specialisering och ledningen tillsammans funderat på hur specialiseringsutbildningen skulle kunna förbättras just för dem. Inom muskoskeletal och plastikkirurgi inleddes ett projekt för introduktion, handledning och respons, som har som mål att skapa strukturerade processer för introduktionen. På jouren är en läkare under specialisering medlem i ledningsgruppen, vid resultatenheten för sjukvård för barn och unga finns en styrgrupp som består av de äldsta inom specialiseringen och inom psykiatrin satsar man på närhandledning. Inom neurologin träffas alla läkare på regelbundna idémöten för att fundera på hur enheten kan utvecklas.

Mer växelverkan och kommunikation

"Tanken är att vi delar med oss av goda utvecklingsidéer för att hjulet inte alltid ska behöva uppfinnas på nytt. Även andra enheter är intresserade av blockmodellen och man har redan planer på att införa systemet med en egen chef på andra ställen", berättar utvecklingschef Elina Koota.

Gemensam utveckling skulle inte vara möjlig utan kontinuerlig kommunikation. För att interaktionen ska vara så mångsidig som möjligt har flera kanaler byggts upp för utbyte av nyheter, respons och framförandet av idéer.

"Direktören för resultatområdet och den som ansvarar för undervisningen träffar tillsammans med forskningsdirektören regelbundet representanter för läkare under specialisering. Nätverket för de äldsta inom respektive specialisering sammanträder fyra gånger per år och de utbildande läkarna, som sammanträder varannan månad, förmedlar information från läkarna under specialisering inom olika områden. Dessutom kan man med låg tröskel ta direkt kontakt via Teams eller per e-post i vilka ärenden som helst, berättar Koota.

Ett tilläggsanslag på en miljon euro föreslås för forskningsverksamhet som bedrivs av läkare under specialisering

HUS styrelse lämnade i september 2021 ett förslag om tilläggsfinansiering på en miljon euro till fullmäktige för beslut. Tilläggsfinansieringen fördelas på resultatenheterna och används för att stödja forskningsarbetet bland läkare under specialisering.

"Inom HUS utför även läkare under specialisering forskning som direkt påverkar verksamhetssätten eller vårdriktlinjerna. Vi har unga forskare som har gjort ett betydande arbete om till exempel spridningen av coronaviruset eller om fastställandet av en prognos för hjärnskadepatienter", förklarar Pitkäranta.