Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 11.2.2022 09.24

Insamlingen av färska prover från cancertumörer påskyndas vid HUS

Nyckelord:
  • biobanken
  • cancersjukdomar
  • cancerforskning

Vid HUS börjar man mer systematiskt samla in färska prover från cancertumörer som ska frysas ner. I proverna kan man noggrant undersöka tumörens genetiska förändringar och hitta behandlingsområden för nya läkemedel. Målet med provinsamlingen är att förbättra cancerpatientens vård samt prognosen för sjukdomen.

Tuorenäytteitä säilytetään nestemäisessä typessä erittäin alhaisissa lämpötiloissa.

Färskprov förvaras i flytande kväve vid mycket låga temperaturer.

Med färskprov avses en vävnadsbit från en tumör som tas direkt från ett tumörprov som nyligen avlägsnats genom cancerkirurgi, och som sedan omedelbart fryses in. Provet används för att diagnostisera och undersöka patientens sjukdom.

Syftet med att samla in färska prover är att kunna erbjuda individuell och bättre patientvård. Färskprover används mest i forskning samt i utvecklingen av nya individuella läkemedelsbehandlingar, och allt oftare som en del av patientens diagnostik i valet av det bästa behandlingsalternativet.

För att provet ska få användas i forskning behövs patientens biobankssamtycke eller ett separat forskningstillstånd. Över hälften av cancerpatienterna som opereras har gett biobankssamtycke, men man kan inte alltid ta ett prov.

”Prover från små eller förbehandlade tumörer kan inte tas utan att diagnostiken äventyras. Ibland drar långa och krävande canceroperationer ut på tiden och då är patologiska laboratoriet inte längre öppet. Jag hoppas att alla patienter tillfrågas om biobankssamtycke. Detta tryggar i fortsättningen bäst patienternas rätt att bli undersökta”, säger professor i molekylärpatologi, avdelningsöverläkare Johanna Arola vid HUS Diagnostikcentrum.

Prover har samlats in från äggstockscancer

En systematisk insamling av färska prover har inte varit en del av sjukhusens verksamhet under tidigare år, och därför har viktiga prover inte utnyttjats i cancerforskningen. I fortsättningen är avsikten att öka insamlingsmängderna och samla in vävnadsprov från alla cancerformer där det är möjligt att ta prov. Samtidigt effektiviseras begäran om biobankssamtycke.

Under 2021 samlades 700 färska prov in vid HUS. En pilotenhet var Kvinnokliniken, där man redan i några år har samlat in färska prover av äggstockscancer för forskning. När insamlingen av prover tidigare främst har legat på enskilda forskare, fick man i fjol med sig en deltidsanställd forskningsskötare som kunde öka insamlingsmängderna rejält.

”Alla patienter som kommer in för operation och som misstänks ha äggstockscancer, eller där den redan konstaterats bes om ett biobankssamtycke. Det gör det möjligt för oss att ta ett forskningsprov under operationen. Både poliklinikens och operationssalens personal har aktivt deltagit i insamlingen av biobankssamtycken samt i insamlingen av färska prover ”, säger Ulla-Maija Haltia, specialistläkare i kvinnosjukdomar och förlossning.

Insamlingen av färska prover utvidgas och blir riksomfattande

Insamlingen av färska prover från cancerpatienter håller på att utvidgas till att omfatta hela landet och alla regionala cancercentrum. Vid HUS deltar alla cancervårdande enheter, HUS Diagnostikcentrums patologi, Helsingfors Biobank och Helsingfors universitets och HUS gemensamma forskningsprojekt iCAN, där man identifierar nya behandlingsområden och strävar efter att förbättra förutsättningarna för vård genom individuell profilering av cancer. Insamlingen fortsätter också i den omfattande vetenskapliga läkemedelsprövningen FINPROVE för individualiserad cancerbehandling. Projektet inleddes av Södra cancercentret FICAN South.

”Även om patienten själv inte nödvändigtvis har någon direkt nytta, kan man i framtiden erbjuda bättre vård till kommande generationer, barn och barnbarn. Varje patient har rätt att vara en forskningspatient ”, säger projektchef Anne Kairenius vid Södra cancercentret.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.