Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 27.11.2020 13.58

Huvudstadsregionens samordningsgrupp för coronaviruset drog upp nya riktlinjer för begränsningar och rekommendationer inom sitt område

Nyckelord:
  • coronavirus
  • corona
  • COVID-19

Samordningsgruppen för coronaviruset drog vid sitt möte 26.11.2020 upp riktlinjer för nya rekommendationer och begränsningar i syfte att hindra spridningen av epidemin inom sitt område. Riktlinjerna är en reaktion på hotet att epidemin sprids och att social- och hälsovården överbelastas. Rekommendationerna och begränsningarna är på viss tid, men fortsätter vid behov.

Coronaepidemiläget i huvudstadsregionen har alltjämt utvecklats på ett oroväckande sätt. Samordningsgruppen för coronaviruset har förberett nya begränsningar, rekommendationer och åtgärder som snabbt kan införas.  Förberedelserna baserar sig på den epidemiologiska lägesbilden och en helhetsbedömning.

Smittan sprids för närvarande i synnerhet i hem och vid sociala kontakter mellan närstående, vid privata fester och evenemang, på arbetsplatser och vid hobbyverksamhet. Eftersom mindre än hälften av smittkällorna går att spåra för närvarande, är det nödvändigt att begränsa de sociala kontakterna utöver de riktade åtgärderna.

Tre veckor med strängare begränsningar och rekommendationer kan förhoppningsvis stoppa spridningen av epidemin i området. Om så inte är fallet, finns det beredskap att förlänga begränsningarna och rekommendationerna.

Utöver Helsingfors, Esbo och Vanda inför också Grankulla begränsningar och rekommendationer enligt samordningsgruppens riktlinjer.

Hobbyverksamhet

All organiserad hobbyverksamhet (inklusive grundläggande konstundervisning) avbryts inomhus och all hobbyverksamhet för 20 år fyllda också utomhus.

Alla hobbyturer för 20 år fyllda på utomhusplaner ställs in. Hobbyverksamheten för dem som är under 20 år fortsätter utomhus under de turer som beviljats tidigare. Tävlingar, matcher eller serieverksamhet ordnas inte. Nya turer beviljas inte.

Utomhusplanerna får användas av kommuninvånarna då de inte är reserverade för barnens och ungdomarnas hobbyverksamhet. Övervakningen och ungdomsledarnas närvaro på planerna ökas. Omklädningsrum och servicebyggnader hålls stängda.

Skolgymnastik utövas utomhus och i skolans lokaler, inte i andra idrottslokaler.

Möjligheterna att träna och tävla inom tävlings- och toppidrotten tryggas när det gäller proffsidrott med stöd av ett serielicensavtal eller idrottsavtal enligt UKM:s definition, landslagsverksamhet, idrottare som får stöd av Olympiska kommittén och UKM:s stipendieidrottare i samarbete med huvudstadsregionens idrottsakademi.

Samordningsgruppen rekommenderar att privata aktörer följer samma begränsningar.

Begränsningarna gäller under tiden 30.11–20.12.2020.

Publikevenemang

Alla publikevenemang och allmänna möten inom- och utomhus förbjuds för en viss tid, dock så att allmänna evenemang och möten med högst 10 deltagare får ordnas, förutsatt att säkerheten kan garanteras i enlighet med anvisningarna 21.9.2020 från undervisnings- och kulturministeriet och THL. Bara absolut nödvändiga evenemang med högst 10 deltagare bör ordnas, såsom lagstadgade bolagsstämmor och föreningsmöten, och vid dem bör fjärruppkoppling utnyttjas alltid när det är möjligt.

Begränsningarna gäller under tiden 30.11–18.12.2020. Beslut i saken fattas av Regionsförvaltningsverket i Södra Finland.

Privata evenemang

Samordningsgruppen rekommenderar att närkontakterna begränsas till personer inom samma hushåll eller till närstående som kan jämföras med detta. Det rekommenderas att andra privata sammankomster eller familjeträffar inte ska ordnas. I begravningar eller minnesstunder bör enligt rekommendationen bara de allra närmaste delta.

Rekommendationen gäller 30.11–20.12.2020.

Offentliga lokaler

Alla för allmänheten öppna kundlokaler stängs. Det här innebär t.ex. alla lokaler för inomhusidrott, kulturhus, museer och ungdomslokaler i städerna. Verksamheten vid arbetarinstituten avbryts. Också Högholmens djurgård håller stängt. 

Lokaler för social- och hälsovård, småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och nödvändig utbildning på andra stadiet hålls öppna. Också exempelvis den nödvändiga användningen av kundterminaler på bibliotek och utdelningen av munskydd till mindre bemedlade fortsätter. Städerna bestämmer vilka lokaler som erbjuder nödvändiga tjänster och som håller öppet i begränsad omfattning och hälsosäkert.

Samordningsgruppen rekommenderar att privata aktörer ska stänga motsvarande idrotts- och fritidslokaler. 

Biblioteken erbjuder begränsade tjänster, till vilka hör:

  • Hämtning av medier från en hylla för reserverat material och från avgränsade urvals- och temahyllor vid automaterna. 
  • Nödvändiga, snabba besök vid kundterminalerna.
  • Den primära serviceformen är förhandsreservering och självbetjäning vid automat.
  • Vid behov går det att få handledning och rådgivning vid betjäningsdisken.
  • Vid besök är det obligatoriskt med munskydd.

Begränsningarna gäller 30.11–20.12.2020.

Utbildningen på andra stadiet

Utbildningen på andra stadiet (gymnasier, yrkesläroanstalter) övergår till distansundervisning. Behoven av nödvändig närundervisning tryggas. Närundervisning erbjuds bland annat dem som får specialundervisning och studerande med intellektuell funktionsnedsättning, liksom också studerande som av olika skäl får individuellt stöd.

Distansundervisningen börjar när den nya bedömningsperioden inleds 3.12.2020 och fortsätter till 31.12.2020.

Huvudstadsregionens samordningsgrupp mot coronaviruset förbereder lokalt beslutsfattande

Städerna Helsingfors, Esbo och Vanda, THL, HUS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland inrättade den 10 september 2020 huvudstadsregionens samordningsgrupp mot coronaviruset. Målet för social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell är att stärka den gemensamma lägesbilden samt att samordna och bereda regionala och lokala åtgärder.

Gruppen som består av den högsta ledningen svarar utifrån den gemensamma lägesbilden för beredningen och samordningen av beslutsfattandet. Besluten fattas av varje aktör inom ramen för sin egen behörighet. Gruppen intensifierar det samarbete som pågått under hela coronakrisen.

Helsingfors stad bär ansvaret för organiseringen av gruppens verksamhet.​

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.