Gå till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 20.11.2020 13.51

Huvudstadsregionen befinner sig nu i coronavirusepidemins spridningsfas – samordningsgruppen drog upp nya riktlinjer för begränsningar och rekommendationer

Nyckelord:
  • coronavirus

Samordningsgruppen fastslog på sitt möte 19.11.2020 att huvudstadsregionen har övergått till coronavirusepidemins spridningsfas, trots att alla kriterier för fasen inte uppfylls. Gruppen drog upp riktlinjer för nya rekommendationer och begränsningar för att stävja spridningen av epidemin. De förebyggande riktlinjerna är en reaktion på hotet att epidemin sprids. De tidsbundna rekommendationerna och begränsningarna förlängs vid behov.

Huvudstadsregionens coronavirusepidemi har visat en oroväckande utveckling under de senaste dagarna. Även situationen på andra håll i Europa ger anledning till särskild uppmärksamhet. Huvudstadsregionens samordningsgrupp mot coronaviruset har på förhand berett nya rekommendationer och åtgärder, som snabbt kan tas i bruk. Beredningen har gjorts utifrån en epidemiologisk lägesbild och med hjälp av en helhetsbedömning.

För närvarande förekommer smittor i synnerhet i hemmen och i sociala kontakter inom den närmaste kretsen, på privata fester och tillställningar, arbetsplatser och hobbyer. I skolor och daghem förekommer det fler exponeringssituationer, men färre egentliga fortsatta smittor. Eftersom endast cirka hälften av smittkällorna i nuläget kan spåras, är det nödvändigt att begränsa de sociala kontakterna i större utsträckning utöver de riktade åtgärderna.

Vuxnas hobbyverksamhet

Hobbyverksamheten för över 20-åringar som gäller lag- och kontaktsporter i inomhuslokaler som städerna förvaltar avbryts från och med 23.11.2020 för tre veckor. Även matcher, tävlingar och regional serieverksamhet för vuxnas korplag ställs in under samma tidsperiod. Det rekommenderas att privata aktörer iakttar samma begränsningar. Dessutom rekommenderas det att alla hobbyer för vuxna tills vidare verkställs endast i den egna hobbygruppen.

Städerna skickar noggrannare anvisningar om ärendet till föreningarna och ställer in turerna för vuxnas hobbyverksamhet med lag- och kontaktsporter under nämnda tid.

Begränsningarna gäller inte individ- och lagsporter i fråga om landslagsverksamhet, tävlingsverksamhet på FM-nivå och division I, och professionell träning med sikte på den internationella toppen. Begränsningen gäller inte heller verksamhet där deltagarnas säkerhetsavstånd de facto hålls under hela träningen.

Ordnande av offentliga evenemang

Städerna, Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) fastställde att det maximala antalet deltagare i offentliga evenemang bör begränsas till 20 personer från och med 23.11.2020 för tre veckor. Beslutet i ärendet fattas av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Ordnande av privata tillställningar

Samordningsgruppen uppmanar fortsättningsvis, i enlighet med sin riktlinje 13.11.2020, att visa omdöme och återhållsamhet i ordnandet av privata tillställningar och rekommenderar att privata tillställningar för över 10 personer tills vidare inte ordnas överhuvudtaget. Rekommendationen gäller också höstens studentfester, familje- och släkttillställningar och julfester.

Offentliga lokaler

I fråga om offentliga lokaler följs de tidigare begränsningarna och dessutom begränsas antalet besökare i simhallar till hälften och samtidigt stängs hälften av klädskåpen. I biblioteken minskas antalet platser i studiesalarna tills vidare från och med 23.11.2020.

Undervisning på andra stadiet

Alterneringen inom distansundervisningen på andra stadiet ökas tills vidare.

Användning av munskydd

Samordningsgruppen rekommenderar användning av munskydd för alla som inte distansarbetar, vid möten och då man rör sig på arbetsplatsen. Rekommendationen gäller både den privata sektorn och den offentliga sektorn.

För personalen inom småbarnspedagogiken rekommenderas användning av munskydd inomhus i mån av möjlighet. Användning av munskydd rekommenderas särskilt för personer som rör sig på olika platser, såsom vikarier, daghemsassistenter, daghemschefer, arbetspraktikanter och inlärare i arbetet.

Munskyddsrekommendationen utfärdades också för årskurserna 7-9 i grundskolan. Staden delar ut munskydd till elever i årskurserna 7-9, men man kan också använda egna munskydd.

Rekommendationerna träder i kraft 23.11.2020. Kommunerna i huvudstadsregionen skaffar munskydd åt sina anställda och de skickas till arbetsplatserna så snart som möjligt. Det är även möjligt att använda egna munskydd. Munskyddsrekommendationerna behöver inte iakttas om det finns ett hälsomässigt hinder.

Huvudstadsregionens samordningsgrupp mot coronaviruset bereder lokalt beslutsfattande

Helsingfors, Esbo och Vanda städer, THL, HUS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland grundade Huvudstadsregionens samordningsgrupp mot coronaviruset den 10 september 2020. Målet för social - och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell är att stärka den gemensamma lägesbilden samt att samordna och bereda regionala och lokala åtgärder.

Gruppen som består av den högsta ledningen svarar utifrån den gemensamma lägesbilden för beredningen och samordningen av beslutsfattandet. Besluten fattas av varje aktör inom ramen för sin egen behörighet. Gruppen intensifierar det samarbete som pågått under hela coronakrisen. Helsingfors stad bär ansvaret för organiseringen av gruppens verksamhet.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.