Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 28.9.2022 15.45

HUS-sammanslutningens styrelse sammanträder till ett extra möte 3.10.2022.

Nyckelord:
  • HUS
  • ekonomi
  • yhtymähallitus

Vid mötet fortsätter behandlingen av det utmanande budgetförslaget för 2023.

HUS-sammanslutningen godkände HUS budgetram vid sitt möte den 7.7.2022. Den fastställda budgetramen var cirka 95 miljoner euro lägre än HUS förslag, vilket förutsätter att ett betydande anpassningsprogram bereds. HUS-sammanslutningens styrelse behandlade budgetberedningsläget den 26.9.

Det föreslås att sammanslutningens styrelse vid sitt möte den 3.10 fattar beslut om åtgärder, genom vilka HUS-sammanslutningens budgetförslag för 2o23 bereds till ett nollresultat. Budgeten ska vara i balans för att HUS ska kunna genomföra de investeringar som produktionen av tjänster inom den specialiserade sjukvården och den krävande specialiserade sjukvården kräver från och med 2023. Metoder för att anpassa budgeten till ett nollresultat är att öka intäkterna och minska kostnaderna.

För att öka intäkterna föreslås för styrelsen att klientavgifterna höjs (4 miljoner euro) samt att egendom säljs (2,5 miljoner euro).

I tillägg till dessa föreslås att styrelsen ska vidta åtgärder för att minska HUS-sammanslutningens kostnader. Till dessa hör:

  • resultatenhetsspecifika produktivitets- och sparåtgärder (20,2 miljoner euro)
  • minskning av IKT-kostnaderna så att de inte försämrar patientsäkerheten, informationssäkerheten eller dataskyddet (18,0 miljoner euro)
  • kostnadsbesparingar som hänför sig till enskilda enheter såsom minskning av det egna forskningsanslaget, halvering av utvecklingsprojekt eller minskning av personalförmånerna (20,5 miljoner euro)
  • profilering av HUS servicenätverk och sjukhus, såsom en minskning av journätverket och omorganisering av Raseborgs sjukhus tillsammans med Västra Nylands välfärdsområde (18,1 miljoner euro)
  • en frysning av räntebetalningen på grundkapitalet för 2023 (11,7 miljoner euro).

Den sammanlagda effekten av de föreslagna åtgärderna är cirka 95 miljoner euro. De föreslagna åtgärderna får inte äventyra patientsäkerheten och man strävar efter att undvika åtgärder som riktar sig till personalen.

Det extra mötet hålls den 3.10.2022 kl. 8.30. Budgeten och ekonomiplanen behandlas också vid HUS-sammanslutningens styrelsemöten den 24.10 och 14.11 och HUS-sammanslutningens stämma beslutar om budgeten 2023 i december.

Länk till mötets föredragningslista och protokoll

För mera information

HUS-sammanslutningens styrelseordförande Risto Rautava, tel. 040 504 5851

verkställande direktör Matti Bergendahl, HUS, kontakt assistent Kaarina Heikinheimo 

ekonomidirektör Jari Finnilä, HUS, e-post förnamn.efternamn@hus.fi

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.