Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 12.12.2023 13.13

HUS revisionsnämnd ger 16 rekommendationer för bättre ledning av personalresurser och för att öka organisationens förmåga att locka och hålla kvar arbetskraft

Den allt sämre personalsituationen inom hälso- och sjukvården är allvarlig i hela Finland och även inom HUS. Brist på arbetskraft och rekryteringssvårigheter äventyrar tillgången på tjänster inom den specialiserade sjukvården inom flera specialiteter. Revisionsnämnden be-dömde personalresurserna och ledningen av dem samt HUS förmåga att locka och hålla kvar arbetskraft.

HUSin henkilökuntaa

Enligt bedömningen finns flera utvecklingsbehov och -möjligheter vad gäller HUS förmåga att locka och hålla kvar arbetskraft. I synnerhet arbetsnöjdheten för vårdpersonalen, läkare och unga medarbetare bör uppmärksammas i större utsträckning, eftersom dessa grupper är mindre nöjda än andra. Som stöd för den strategiska personalledningen behövs ett bredare kunskapsunderlag. 

Utmaningarna inom rekryteringen fortsätter. Samtidigt ökar kostnaderna för hyrd arbetskraft, vilket ökar kostnaderna för tjänsteproduktionen. Det positiva är att personalen upplever sig ha god kompetens, är stolt över sitt arbete och är nöjd med sina närmaste chefer. Det investeras dock lite i yrkesmässig tilläggsutbildning och personalen förhåller sig kritisk till ledningen inom HUS.

Tillgången på tjänster inom företagshälsovården och begränsningarna av dem till enbart lagstadgad företagshälsovård medför missnöjdhet. Trots tilläggsresurser har det varit svårt att utveckla tjänsterna och företagsläkarna kan inte heller konkurrera med den privata sektorn. Personalen upplever dock att deras arbetsförmåga är på en bra nivå, vilket är positivt. 

Lönernas sporrande effekt har ökats genom prestationsarvoden och rekryteringstillägg, men det har visat sig svårt att skapa en modell som upplevs jämlik. Förhållandet mellan kompetens, arbetets kravnivå samt karriäravancemang och löneutveckling är inte tillräckligt tydligt och konsekvent. 

Revisionsnämnden rekommenderar ett åtgärdsprogram för att lösa personalbristen 

Revisionsnämnden rekommenderar att man inom HUS gör upp ett konkret åtgärdsprogram för att lösa personalbristen. Revisionsnämnden anser att det är viktigt att söka metoder för att minska användningen av hyrd arbetskraft tillsammans med de andra välfärdsområdena, konstaterar ordförande Carita Orlando. 

Användningen av utvecklingssamtal med personalen ska ökas för att identifiera behov av och möjligheterna för kompetensutveckling både på individnivå och för hela arbetsgemenskapen. Karriärvägar ska beskrivas tydligt och begripligt och tillräckliga resurser tryggas för tilläggsutbildning och för personalen.

Nämnden fäster också vikt vid det ökade antalet situationer med våld och hot riktade mot personalen under de senaste åren och anser det viktigt att söka effektiva metoder för att minska dem. 

Med tanke på HUS förmåga att locka och hålla kvar arbetskraft är det viktigt att lönesystemet, bedömningen av hur krävande arbetet är och personalförmånerna utvecklas så att de formar en tydlig helhet och förbättrar möjligheterna att konkurrera om kompetent personal. Medarbetarens kompetens, arbetets kravnivå och engagemang i arbetet ska beaktas i löneutvecklingen. Närmare anvisningar ska ges om användningen av sporrande lönedelar och användningen av dem följas upp på organisationsnivå.

I bedömningen framkom många positiva aspekter och positiv utveckling. Till exempel antalet sjukfrånvarodagar var i augusti 2023 i genomsnitt färre per person än vid samma tid året innan. Vi har fått positiva erfarenheter av regionala rekryterare. Rekryterarna är ett viktigt stöd för cheferna. På webbplatsen finns information om arbetsmöjligheter även på engelska. Vi har lyckat utöka arbetsbeskrivningen för närvårdare. Även löneskillnaderna mellan de olika könen har minskat. 

Revisionsnämndens rekommendationer och utvärderingspromemorian (på finska) finns på adressen www.arviointikertomushus.fi . Bedömningen baseras på uppgifter som är tillgängliga fram till slutet av augusti 2023.

Revisionsnämndens uppgift är att utvärdera hur målen uppställda för HUS har uppnåtts. Revisionsnämnden utvärderar dessutom resultatet och ändamålsenligheten av HUS verksamhet. Revisionsnämnden lämnar varje år en utvärderingsberättelse till sammanslutningens stämmä som innehåller resultaten från föregående års utvärderingar och rekommendationer om hur verksamheten kan utvecklas.

 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.