Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 23.11.2022 10.42

HUS personal är stolt över sitt arbete

Nyckelord:
  • personal
  • HUS

Enligt personalundersökningen är HUS personal stolt över sitt arbete. Den egna kompetensen upplevs ligga på en hög nivå, men arbetet upplevs fortfarande vara belastande. Av undersökningen framgår också att det är viktigt för personalen att bli hörd och påverka sitt eget arbete.

Potilas ja hoitaja vuorovaikutuksessa

Genom undersökningen som gjordes i oktober 2022 kartlades HUS-anställdas åsikter om organisationens verksamhet, ledning, växelverkan och arbetshälsa. Undersökningen besvarades av ca 13 400 personer, dvs. 51 % av alla HUS-anställda.

Undersökningen ger en viktig helhetsbild av personalens känslor och erfarenhet, när HUS för sin del förbereder sig för årsskiftet och att välfärdsområdena inleder sin verksamhet. Resultaten av personalundersökningen är viktiga när det gäller att utveckla verksamheten och personalens välbefinnande såväl inom arbetsenheterna som på hela HUS nivå.

”Resultaten av undersökningen och utvecklingsidéerna är mycket värdefulla. Det är viktigt att använda dem för att utveckla verksamheten på alla nivåer i HUS. Allas deltagande och delaktighet behövs när vi är på väg mot ett nytt HUS genom den nya organisationsstrukturen och verksamhetsmiljön”, berättar personaldirektör Outi Sonkeri.

Man vill påverka det egna arbetet mer

Resultaten av personalundersökningen visar att HUS personal är stolt över sitt eget arbete. Enligt enkäten upplever personalen att det egna kunnandet är mycket bra. Över 90 % upplevde att det egna kunnandet är tillräckligt med tanke på kraven i det egna arbetet. Av de som besvarat enkäten skulle 69 % å sin sida rekommendera sin arbetsplats för sina bekanta.

De som besvarade enkäten upplevde att de blivit hörda, men det finns fortfarande utrymme för förbättringar i fråga om hur arbetstagarna kan påverka sitt eget arbete.

En femtedel av HUS-anställda upplever att de ofta eller mycket ofta är överansträngda. Överbelastningen har hållits på samma nivå som under föregående år.

”Det är viktigt att fästa uppmärksamhet vid unga arbetstagares välbefinnande i arbetet, eftersom de oftare än andra åldersgrupper upplever att arbetsmängden är för stor”, säger Sonkeri.

Resultaten skiljer sig från enhet till enhet.

”Det är viktigt att resultaten behandlas inom enheterna.Vi förbättrar verksamheten tillsammans och vid behov får enheterna stöd. Det lönar sig att ta i bruk goda och fungerande strukturer och principer överallt”, berättar förvaltningsöverskötare Marja Renholm.

Nöjdheten med ledarskapet har förbättrats

Utöver personalundersökningen utvärderas ledarskap i större utsträckning på HUS genom Chefspuls-enkäten, som görs flera gånger om året.

I enkäten som genomfördes i början av hösten var 76 % av respondenterna nöjda med sin chefs ledarskap. Jämfört med situationen i slutet av förra året förbättrades resultatet med 3 %.

Ledarskapet upplevs vara rättvist och uppmuntrande. Enligt enkäten råder det en tillitsfull atmosfär inom arbetsenheterna och man upplever att det går smidigt att utföra arbetet.

Av cheferna upplevde 80 % å sin sida att de har goda förutsättningar att lyckas i chefsarbetet.

På HUS har man under det gångna året arbetat systematiskt för att identifiera strukturella hinder för högklassigt ledarskap och utvecklat verktyg i synnerhet till stöd för närledarskap.

”Slutresultatet är bl.a. en modell för chefens arbetsuppgifter, som vi kan utnyttja t. ex. för att skapa klarhet i arbetsfördelningen mellan arbetet och olika aktörer samt för att identifiera belastningsfaktorer”, berättar Renholm.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.