Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 22.8.2023 10.50

HUS isotopenhets nya PET-magnetröntgenapparat innebär märkbara fördelar för patienterna

Nyckelord:
  • HUS Diagnostikcentrum
  • isotopmedicin
  • PET-magneetti

Med den nya apparaten kan man genomföra PET- och magnetundersökning samtidigt. Det här gynnar speciellt barnpatienter, som sövs ner före undersökningen. Apparaten minskar också mängden strålning som patienterna utsätts för.

PET-magneettilaite (3).jpg

Röntgenskötare Emilia Kiias och överläkare Antti Loimaala.

Apparaten, som representerar den senaste PET-teknologin, installerades på Mejlans isotopenhet i maj. Med den är det möjligt att genomföra både patientbilddiagnostik som motsvarar kravnivån på ett universitetssjukhus samt högklassig vetenskaplig forskning.  

Med PET-apparaten genomförs samtidigt både PET-undersökning och magnetundersökning på så sätt att PET-bilden som beskriver ämnesomsättningen är enhetlig med den strukturella magnetbilden.   

”I praktiken betyder det att resultatet är en fusion av bilder. Ändringarna i ämnesomsättningen som syns på PET-bilden riktas direkt till magnetens strukturella bild, det vill säga till exempel lymfkörtlarna eller bukspottkörtelns avvikande metastas. Detta är en väsentlig skillnad jämfört med en situation, där PET- och magnetundersökningarna görs skilt”, berättar överläkare Antti Loimaala.   

Då man på en och samma undersökningsgång erhåller två undersökningar, kan diagnosen fastställas snabbare. Det är också trevligare för patienten att två långvariga undersökningar kan göras samtidigt. 

”I synnerhet för barnpatienter är det en betydande förbättring att det bara behövs en undersökningsgång, speciellt då de sövs ner för undersökningen. Betydande är också att datortomografins stråldos uteblir vid undersökningen, då den strukturerade bilddiagnostiken görs med magnet.” 

Tack vare den höga känsligheten hos PET-delen i den nya apparaten, kan man minska aktiviteten på spårämnet som ges till patienterna och på så sätt minskar även stråldosen som patienten får.   

”Det är en betydande fördel förutom för barnpatienter, också för patienter vars uppföljning av sjukdomen innebär flera PET-undersökningar.” 

PET-magnetundersökningen är nyttig vid bilddiagnostik av flera olika cancersjukdomar 

På HUS har man tidigare använt en PET-DT-apparat. Ungefär 80–85 procent av undersökningarna som genomförts med den har hänfört sig till cancerfall. Med undersökningarna kartläggs till exempel spridning av cancer. Speciellt då det gäller cancersjukdomar i huvudet och halsområdet har man genomfört både magnet- och PET-DT-undersökning på patienterna då terapiresponsen utvärderas.  

”PET- och magnetundersökning har sina egna svagheter vad gäller känslighet och exakthet. Då undersökningarna görs samtidigt, kompletterar de varandra och osäkerheten minskar. Resultatet är en noggrannare diagnostik, som minskar antalet kompletterande undersökningar och i flera fall leder till ändringar i behandlingen”, säger Loimaala.  

Magnetundersökningens goda förmåga att urskilja vävnader i kombination med känsligheten hos PET förbättrar avsevärt cancerdiagnostiken samt uppföljningen av vården när det gäller cancer både hos barn och vuxna.  

”En exakt metod är central då man följer upp effekten av dyra cancerbehandlingar, samt för planeringen av strålbehandlingen. På så sätt kan behandlingen inriktas på rätt sätt och ineffektiva behandlingar undvikas.” 

Magnetundersökning är ett bättre alternativ än datortomografi när det gäller tumörer som huvudsakligen består av mjukvävnad. Till dessa hör till exempel gynekologiska cancersjukdomar, prostatacancer, lever- eller tarmcancer samt hjärntumörer. 

Utöver bilddiagnostik för cancer lämpar sig PET-magnetundersökning för bilddiagnostik av hjärtat, speciellt gällande klassificeringen av hjärtmuskelsjukdomar och -inflammationer. Med apparaten kan man också lokalisera området som orsakar ett epileptiskt anfall i hjärnan före epilepsikirurgi.  

Isotopenhetens PET-kapacitet ökar 

PET det vill säga positronemissionstomografi är en metod för isotopundersökning med vilken man får information om kroppen, ämnesomsättningen och biologin.  Undersökningen baserar sig på kortlivade spårämnen som strålar. Nuförtiden är antingen en datortomografi- eller magnetröntgenapparat kopplad till PET-röntgenapparaten, med vilken en exakt bild av kroppens uppbyggnad fås.    

En PET-magnetundersökning är lite dyrare än en PET-DT-undersökning. Ändå sparas tid och kostnader speciellt då patienten skilt skulle genomgå långvariga PET-DT- och magnetundersökningar.  

”Apparaten ökar märkbart PET-kapaciteten vid Mejlans isotopenhet och en del av enhetens PET-DT-undersökningar byts i framtiden ut mot PET-magnetundersökningar. Apparaten hjälper också förhoppningsvis oss att hålla oss inom tidsgränserna för vårdgarantin”, säger Loimaala.   

PET-magnetapparaten togs i patientbruk i augusti. Under de fösta åren kommer uppskattningsvis 700–1000 patienter per år att undersökas med den. År 2022 genomfördes ungefär 4 000 PET-DT-undersökningar på HUS och antalet stiger årligen med cirka 10 procent. PET-magnetundersökning används speciellt för att röntga patienter, men den stöder för sin del även HUS forsknings- och utvecklingsverksamhet.   

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.