Gå till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 12.6.2020 14:13

Fullmäktiges beslut 11.6: Bokslutet för 2019 uppvisar ett underskott på 15 miljoner

Fullmäktige godkände bokslutet och förutsätter en extra granskning av upphandlingsverksamheten. Man beslöt att öka samkommunens likviditet.

Bokslut, verksamhetsberättelse och ansvarsfrihet

Fullmäktige behandlade och godkände samkommunens bokslut och verksamhetsberättelse för 2019. Trots de effektiviserade åtgärderna i slutet av året utvecklades verksamhetens lönsamhet på ett ofördelaktigt sätt. Fullmäktige godkände verksamhetsberättelsen och den faktiska överskridningen av samkommunens bindande nettokostnader, 16,0 miljoner euro (0,9 %), i jämförelse med budgeten som under 2019 ändrades i fullmäktige.

Fullmäktige beviljade ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2019 med undantag av de styrelsemedlemmar som nämns i revisionsberättelsen, ekonomidirektören, direktören för verksamhetsområdet HUS Logistik och upphandlingschefen.

I sin berättelse fäste revisionsnämnden särskild uppmärksamhet vid missförhållanden i konkurrensutsättningen och brister i upphandlingsförfarandet, vilket även Konkurrens- och konsumentverket har fäst uppmärksamhet vid. KKV föreslog en påföljdsavgift på 160 000 euro för HUS i november 2019.

Fullmäktige förutsätter att revisionsnämnden låter utföra en extra granskning för att utreda de missförhållanden som framkommit i upphandlingsverksamheten för 2019 närmare. Man önskar att granskningen genomförs före utgången av 2020.

Dessutom föreslog fullmäktige att inköpsfakturor i fortsättningen publiceras på HUS webbplats senast våren 2021.

Senaste behandling i styrelsen 23.3.2020

För mera information:

Fullmäktiges ordförande Minerva Krohn, minerva.krohn(at)gmail.com 

Utvärderingsberättelse 2019

Fullmäktige antecknade utvärderingsberättelsen för 2019 och styrelsens utlåtande om den för kännedom. I beredningen av utlåtandet har man strävat efter att i större utsträckning än tidigare år fokusera på att beskriva de konkreta åtgärder som revisionsnämndens observationer och rekommendationer ger anledning till. Revisionsnämnden har också publicerat en webbplats www.arviointikertomushus.fi med sammandrag av utvärderingar.

Senaste behandling i styrelsen 18.5.2020

För mera information:

Ordförande för revisionsnämnden Seija Muurinen, seija.muurinen(at)kolumbus.fi

Utvärderingsdirektör Pirjo Räsänen, pirjo.rasanen(at)hus.fi

Samkommunens likviditet ökas

Fullmäktige beslöt att höja likviditetslånets totala belopp till 200 000 000 euro för att trygga betalningsberedskapen för Samkommunen HNS. På detta sätt säkerställer man att den kortfristiga krediten räcker till bland annat för att finansiera brådskande anskaffningar i anslutning till coronavirusepidemin.

Behandling i styrelsen 20.4.2020

Ökade investeringar

Fullmäktige beviljade två tillägg till investeringsdelen i budgeten för 2020. Man beviljade 10 047 725 euro för att grunda ett ömsesidigt patientförsäkringsbolag. HUS ämnar grunda ett ömsesidigt patientförsäkringsbolag tillsammans med andra universitetssjukvårdsdistrikt för att täcka lagstadgade ersättningar för patientskador.

Behandling i styrelsen 6.4.2020

Fullmäktige godkände 53 miljoner euro som maximikostnader för investeringen i totalrenoveringen av K-operationsavdelningen och de underliggande lokalerna på Jorvs sjukhus. Kostnadsberäkningen för investeringen har preciserats bland annat i fråga om lösningar som gäller flytt av funktioner. Den ursprungliga kostnadsberäkningen som godkänts av fullmäktige med en ändring av anbudets prisindex var 45 miljoner euro.

Senaste behandling i styrelsen 18.5.2020

Protokoll och alla beslut