Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 11.3.2021 15.41

Fullmäktiges beslut 11.3.2021: Underskottet från år 2020 täcks med en avgift från medlemskommunerna

Nyckelord:
  • fullmäktige

Proprieborgen för Dals samsjukhus beviljades. Det nya resultatområdet Kliniska tjänster på landskapsnivå inrättades.

Coronavirusepidemin haft en betydande inverkan på verksamheten och ekonomin

Fullmäktige fastställde att de bindande nettokostnaderna för Samkommunen HNS är 1 795,7 miljoner euro. Det är 41,3 miljoner euro lägre än i budgeten. Fullmäktige beslöt också att underskottet från 2020, dvs. 40 miljoner euro, täcks med en avgift som tas ut av medlemskommunerna i förhållande till deras användning av tjänster. Detta belopp har redan beaktats i faktureringen av medlemskommunerna för år 2020.

Orsaken till att underskottet täcks är det akuta läget i coronavirusepidemin. Det ökar samkommunens vård- och serviceskuld, som i sin tur under de närmaste åren kommer att försvåra verksamheten och åtgärderna som krävs för att täcka underskottet. Om social- och hälsovårdsreformen genomförs förpliktar lagen om införande dessutom till att täcka underskottet i samkommunens balansräkning innan samkommunen övergår till HUS-sammanslutningen den 1 januari 2023.

Ärendet har senast behandlats i styrelsen 8.3.2021

För mera information:
Ekonomidirektör Jari Finnilä, jari.finnila(at)hus.fi
Fullmäktiges ordförande Minerva Krohn, minerva.krohn(at)gmail.com 

Finansiell garanti till det gemensamma sjukhuset i Dal

Det gemensamma sjukhuset i Dal som beretts sedan år 2017 innehåller lokaler för HUS och Helsingfors psykiatriska sjukhusvård samt ungefär hälften av de vårdplatser Helsingfors behöver. På Dals område byggs tre nya sjukhusbyggnader och en servicebyggnad. Dessutom totalsaneras tre gamla sjukhusbyggnader. Kostnadskalkylen uppgår till 838 miljoner euro. 

Fullmäktige beslöt att bevilja Fastighetsaktiebolaget Gemensamma Sjukhuset i Dal, som ska grundas, proprieborgen på högst 150 miljoner euro för bolagets långfristiga lån samt en proprieborgen på högst 30 miljoner euro för bolagets kommunala företagscertifikatprogram.

Ärendet har senast behandlats i styrelsen 15.2.2021

För mera information:
Förvaltningsdirektör Lauri Tanner, lauri.tanner(at)hus.fi 

Nytt resultatområde som innehåller tre verksamhetsområden till HUS

Fullmäktige fattade beslut om att inrätta ett nytt resultatområde, som går under namnet “Kliniska tjänster på landskapsnivå”. Det bildas av tre resultatenheter som flyttar över från HUCS sjukvårdsområde: Sjukvård för barn och unga, Psykiatri och Akuten som svarar för jouren och den prehospitala akutsjukvården. Till det nya resultatområdet överförs också läkarresurser inom specialiteter för barn från Hyvinge sjukvårdsområde samt resurser från prehospitala akutsjukvården i sjukvårdsområdena Hyvinge, Lojo och Borgå.

När det gäller ledningen av jourverksamheten har man beaktat de så kallade randsjukhusens oro för vilka följdeffekter denna förändring kan ha på verksamheten. Organisationerna och personalen vid samjourerna i Borgå, Hyvinge och Lojo sjukvårdsområden kvarstår fortfarande som en del av sjukhusen och den närmaste chefen förblir densamma. Verksamheten leds av HUS Akutens direktör. 

Det nya resultatområdet är en del av HUS mer centraliserade ledning som bättre stöder HUS tjänster för områdets primärvård och invånare.

Ärendet har senast behandlats i styrelsen 1.3.2021

För mera information:
Verkställande direktör Juha Tuominen (kontakt via verkställande direktörens assistent Kaarina Heikinheimo, e-posti kaarina.heikinheimo(at)hus.fi) 

Protokoll och alla beslut