Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 24.3.2022 14.33

Endokrinologerna uppmanar: hälsovården måste äntligen ta itu med fetman som en kronisk sjukdom

Nyckelord:
  • endokrina sjukdomar
  • fetma

Vetenskaplig forskning visar att fetma är en kronisk sjukdom som inverkar negativt på många olika organsystem. I Finland behandlas fetma ändå inte som andra sjukdomar.

Verenpainemittari.

Många vetenskapliga forskningar har bekräftat att fetma är en kronisk endokrin sjukdom. Då lider kroppen av en vitt utbredd hormonell störning och befinner sig i en spiral där viktökning och dess skadeverkningar framskrider och förvärras om de inte behandlas. 

”Vi behandlar fortfarande inte fetma som en sjukdom. I Finland finns en sjukdomsklassifikation av fetma, det görs fetmaoperationer och FPA stöder medicinsk behandling av fetma men det räcker inte. Vi behöver en stor förändring”, säger specialistläkare inom endokrinologi Eeva Ryhänen.

Då man erkänner fetma som en sjukdom, identifierar samhället behovet av hjälp och de som lider av fetma kan söka sig till hälsovården. Då är hälsovården förpliktad att vårda och hjälpa dem”, berättar professor, överläkare Kirsi Pietiläinen.

Av finländare i arbetsför ålder lider över en miljon av fetma, över hälften av alla finländare är överviktiga och av barnen 200 000.  

Vård av fetma har blivit på hälft
Vid HUS har problem orsakade av fetma identifierats redan länge. Man har försökt hitta lösningar som t.ex. digitala vårdvägar.  Specialistvårdens metoder räcker ändå inte ensamma till att behandla fetma och de följdsjukdomar som den orsakar. 

Som en följd av sjukdomsklassificeringen ska fetma behandlas både inom primärvården och specialistvården och man ska se till att det finns resurser för vård av fetma.

”Primärvården har ett stort ansvar för prevention av fetma men där har man ytterligare tvingats minska på de knappa resurserna för behandling av fetma under coronatiden. Inom primärvården har grupperna för viktkontroll inte kunnat träffas och inom specialistvården har man tvungen att inhibera fetmaoperationer”, berättar Kirsi Pietiläinen.

Fetma måste vårdas som en endokrin sjukdom
Aktiviteten i fettvävnaden som producerar många olika hormoner gör fetman till en endokrin sjukdom. Aktiviteten inverkar på flera olika organsystem såsom levern, mjälten och könsorganen.  På så sätt ökar fetman kraftigt sjukdomar som t.ex. diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, infertilitet och sjukdomar i rörelseorganen samt minskar på medellivslängden. Fetma är också en självständig riskfaktor för cancer.

Sjukdomsriskerna och olägenheterna som fetman orsakar kan avhjälpas med viktnedgång och genom att ändra på sina levnadsvanor. Korta interventioner hjälper inte vid vård av fetma eller för viktminskning. Det behövs långsiktigt stöd av en sakkunnig inom hälsovården. 

Tarmsystemet hos en person med normalvikt producerar rikligt med tarmhormoner efter att hen har ätit, med hjälp av vilka informationen om mättnadskänsla når hjärnan. Vid fetma utsöndras det färre av dem, så hjärnan får inte lika bra signaler om mättnad. På grund av detta äter man mera, vilket upprätthåller och förvärrar problemet med fetma. 

”Vid viktnedgång kan antalet tarmhormoner avta ytterligare. Detta är en mekanism med vars hjälp kroppen försvarar sin övervikt och försöker förhindra att man magrar. Vid planering av vården strävar man till att upphäva mekanismerna som upprätthåller fetma”, beskriver Pietiläinen. 

Också samhälleliga och politiska beslut behövs för att förebygga fetma
Även samhälleliga och sociala faktorer som t.ex. lagstiftning, stadsplanering och beskattning ökar fetma. För förebyggande av fetma behövs även samhälleliga och politiska beslut som uppmuntrar till hälsosamma levnadssätt. 

Fetma är ett världsomfattande problem. Därför har den europeiska endokrinologiföreningen (European Society of Endocrinology, ESE) publicerat teser för att få bot med fetmaproblemet. 

EU och regeringarna för de olika europeiska länderna måste genast bl.a.

  • klassificera fetma som en sjukdom i alla europeiska länder.
  • ställa sig till fetma som en kronisk, avancerande sjukdom. 
  • erkänna hormoners centrala betydelse gällande övervikt och fetma. 
  • reservera tillräckligt med resurser för preventiva åtgärder och vård samt att stöda överviktiga i deras vardag.
  • utveckla en plan med målsättningen att förebygga fetma och hitta lösningar.  


Hälsovikthuset.fi
God medicinsk praxis-rekommendation för fetma
European Society of Endocrinologs ställningstagande

Endokrina sjukdomar har ökat snabbt i alla länder.  De är hormonbaserade sjukdomar som obehandlade blir allt mer invecklade och belastande.  Endokrina sjukdomar som blir allt vanligare är t. ex. fetma, olika former av endokrin cancer, flera sällsynta sjukdomar, diabetes, sköldkörtelsjukdomar och störningar orsakade av miljögifter. 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.