Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 14.10.2021 11.08

Coronaviruspatienter har nytta av läkemedel som minskar blodkoagulationen

Nyckelord:
  • corona
  • coronavirus

En nyligen publicerad studie (1) i Lancet visar att antikoagulationsbehandling som minskar blodkoagulation även minskar risken för sjukhusvistelse och dödsfall hos coronaviruspatienter. Inom HUS område har heparin använts i vården av coronaviruspatienter redan från och med april 2020.

”Enligt en amerikansk undersökning var risken att hamna på sjukhus 43 procent lägre hos coronaviruspatienter som hade en pågående antikoagulationsbehandling när smittan konstaterades. Hos de coronaviruspatienter som inte fick antikoagulationsbehandling på sjukhus eller inte fortsatte med antikoagulation inom hemvården ökade risken för dödsfall”, berättar avdelningsöverläkare, professor Riitta Lassila. Motsvarande resultat har erhållits i två slumpmässiga undersökningar (ATTACC m.fl. och the RAPID Trial) om intensifierad heparinbehandling hos sjukhuspatienter före intagning i intensivvård samt i den italienska CORIST-utredningen (2-4).

Vid HUS inleddes behandlingen med lågmolekylärt heparin för coronaviruspatienter som vårdades på avdelning i april 2020. Användningen av heparin utvidgades vid årsskiftet 2020–21, då även coronaviruspatienter i hemvård behandlades med heparin i samarbete med kommunerna i HUS område. ”Inom hemvården har heparinbehandling getts till gravida, personer över 60 år och personer över 40 år som har allmänna symtom och som huvudsakligen är sängliggande samt till personer som har andra riskfaktorer för blodpropp”, berättar Lassila.

”Undersökningen som publicerades i Lancet bekräftar vår uppfattning om att vår behandlingslinje har varit rätt. Vi håller också på att göra en egen utredning om ämnet men tyvärr har vi inte kunnat göra en för registret gränsöverskridande undersökning, eftersom vi fortfarande väntar på myndighetstillstånd för projektet”, säger tf chefsöverläkare Jari Petäjä.

Coronavirustest på personer som hör till riskgrupperna efter två vaccindoser är fortfarande nödvändig

Inom HUS område rekommenderas att man även efter två vaccindoser söker sig till coronavirustest om personen är gravid eller hör till en riskgrupp för allvarlig coronavirusinfektion på grund av ålder (över 60 år), sjukdom eller medicinering. ”Rekommendationen att låta testa sig gäller för dem som fått två vaccindoser och där medicinering inleds för att minska risk för blodkoagulation. För att kunna påbörja medicinering som minskar blodkoagulation ska dessa personer alltid söka sig till coronavirustest när symtom uppkommit”, säger biträdande överläkare Eeva Ruotsalainen.


Länkar till de undersökningar som nämns i pressmeddelandet:

1) https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(21)00419-3/fulltext

2) ATTAC-ACTIV 4 ja REMAP-CAP https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2105911

3) RAPID Trial https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33412596/

4) CORIST https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.08.21259351v2