Gå till huvudinnehåll

Det regionala coronavirusepidemiläget och rekommendationer

Nyland har en regional samordningsgrupp för organiseringen av det regionala myndighetsarbetet som Social- och hälsovårdministeriet förutsätter samt för att koordinera åtgärderna (på finska). Samordningsgruppen samlas varje vecka och följer upp epidemiläget samt behovet av rekommendationer och begränsningar för att hantera pandemin. Som gruppens ordförande fungerar chefsöverläkare Markku Mäkijärvi från HUS. 

Den regionala samordningsgruppen ger rekommendationer för de rekommendationer och begränsningar som hänför sig till coronavirusepidemin. De egentliga besluten fattas vid Regionförvaltningsverket och inom kommunerna.

Epidemiläget 19.11.2020

I huvudstadsregionens kommuner har coronavirusepidemin övergått i en fas av allmän samhällspridning.  Övriga Nyland befinner sig fortfarande i accelerationsfasen.  

Regionala rekommendationer:

Användning av munskydd för personer över 15 år:

  • i kollektivtrafiken samt i taxibilar, både chaufför och passagerare
  •  i offentliga lokaler och under offentliga evenemang
  • privata tjänsteleverantörers lokaler (t.ex. affärer, banker osv.)
  • i läroanstalter på andra stadiet, i högskolor och inom ungdomsarbetet 
  • i hobbyverksamhet
  • på arbetsplatser då man inte kan hålla avstånd, vistas växelvis i lokaler eller inte kan fullfölja andra hygien- och säkerhetsregleringar.
  • för personalen inom hälso- och sjukvården i patient- och klientarbetet

Dessutom rekommenderas användning av munskydd för personalen och eleverna i högstadierna. Personalen på lågstadier och daghem rekommenderas att använda munskydd eller visir.

Distansarbete rekommenderas i mån av möjlighet. Om distansarbete inte är möjligt rekommenderas att man på arbetsplatser sprider ut lunchätandet och vistelsen i pausrum.

På privata tillställningar rekommenderas att högst 10 personer deltar.

Vi rekommenderar att följa THL:s riktlinjer för dem som har insjuknat i coronavirus och för dem som har hand om insjuknade (på finska)

Regionala begränsningar:

Äldre och riskgrupper bör ägnas särskild uppmärksamhet. Begränsningar av besök på social- och hälsovårdsenheter, inklusive enheter som tillhandahåller vård och omsorg dygnet runt:

  • om det är möjligt, rekommenderas besök utomhus.
  • Antalet besökare inomhus och besökens längd begränsas. Dessa övervakas. Besök i gemensamma lokaler är inte tillåtet. Närmare information om enheternas besöksförfarande finns på enheternas webbplatser.

Offentliga tillställningar: evenemang för över 20 personer ska inte ordnas under de tre följande veckorna. Regionförvaltningsverket fattar beslut om detta.

Antalet kunder på allmänna platser halveras.

Hobbyverksamhet: Hobbyverksamhet i gruppform för vuxna (personer över 20 år) avbryts för tre veckor. Kommunerna fattar beslut om detta och ger de privata aktörerna sin rekommendation.

Exceptionella undervisningsarrangemang: Vid exponering övergår klassen eller skolan till distansundervisning enligt kommunens beslut.

Restriktioner som gäller förplägnadsrörelsernas öppettider, utskänkningstider och antalet kundplatser: enligt statsrådets anvisningar

Mera information:

Huvudstadsregionens samordningsgrupp för corona

Läs mer om kriterierna för epidemins olika skeden i SHM:s meddelande och i publikationen ”Handlingsplan för genomförande av rekommendationer och begränsningar enligt hybridstrategin för hantering av coronakrisen efter covid-19-epidemins första fas”.

Öppna coronavirusepidemisidorna av Insitutet för hälsa och välfärd (THL) för information om läget, begränsningar och rekommendationer (på finska) 

Här hittar du information om beslut utfärdade av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.