Gå till huvudinnehåll

Det regionala coronavirusepidemiläget och rekommendationer

Nyland har en regional samordningsgrupp för organiseringen av det regionala myndighetsarbetet som Social- och hälsovårdsministeriet förutsätter samt för att koordinera åtgärderna (på finska). Samordningsgruppen samlas varje vecka och följer upp epidemiläget samt behovet av rekommendationer och begränsningar för att hantera pandemin. Som gruppens ordförande fungerar chefsöverläkare Markku Mäkijärvi från HUS. 

Den regionala samordningsgruppen presenterar rekommendationer och begränsningar som hänför sig till coronavirusepidemin. De egentliga besluten fattas vid Regionförvaltningsverket och inom kommunerna. 

Epidemiläget 2.3.2021:

Hela Nyland befinner sig i coronavirusepidemins fas av samhällsspridning. 

Regionala rekommendationer:

Användning av munskydd för personer över 12 år:

  • i kollektivtrafiken samt i taxibilar, både chaufför och passagerare
  •  i offentliga lokaler och under offentliga evenemang
  • privata tjänsteleverantörers lokaler (t.ex. affärer, banker osv.)
  • i läroanstalter på andra stadiet, i högskolor och inom ungdomsarbetet 
  • i hobbyverksamhet
  • för personalen inom hälso- och sjukvården i patient- och klientarbetet

Dessutom rekommenderas användning av munskydd för personalen och eleverna i högstadierna. Personalen på lågstadier och daghem rekommenderas att använda munskydd eller visir.

Rekommendation för distansarbete och användning av munskydd på arbetsplatser:

Det rekommenderas att arbetsgivare ordnar distansarbete i alla arbetsuppgifter där det också tillfälligt är möjligt. Ifall distansarbete inte är möjligt rekommenderas att arbetsgivaren instruerar att använda munskydd i alla arbetsutrymmen, även om det är möjligt att hålla avstånd. På arbetsplatser bör måltider och kaffepauser delas upp.

Privata tillställningar: 

Det rekommenderas att privata tillställningar inte ordnas. Privata tillställningar inbegriper även familjesammankomster. Undantaget till rekommendationen är ordnande av mindre (högst 10 personer) minnesstunder.  

Vi rekommenderar att följa THL:s riktlinjer för dem som har insjuknat i coronavirus och för dem som har hand om insjuknade (på finska)

Regionala begränsningar:

Äldre och riskgrupper:

Äldre och riskgrupper bör ägnas särskild uppmärksamhet. Begränsningar av besök på social- och hälsovårdsenheter, inklusive enheter som tillhandahåller vård och omsorg dygnet runt:

  • om det är möjligt, rekommenderas besök utomhus.
  • Antalet besökare inomhus och besökens längd begränsas. Dessa övervakas. Besök i gemensamma lokaler är inte tillåtet. Närmare information om enheternas besöksförfarande finns på enheternas webbplatser.

Offentliga tillställningar: 

Alla offentliga tillställningar inom- och utomhus förbjuds med beslut av regionförvaltningsverket. Tillställningar med högst 6 personer är tillåtna, om de ordnas på ett sätt som följer anvisningarna från Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriet om att hålla avstånd och tillämpa god hygien. Rekommendationen är att tillställningar endast ordnas av tvingande juridiska skäl (t.ex. bolagsstämma). 

Offentliga lokaler: 

Med kommunens beslut stängs alla för allmänheten öppna offentliga lokaler som förvaltas av kommunen, dock säkras rätten till nödvändiga tjänster och uträttande av ärenden. 

Det rekommenderas att Regionförvaltningsverket i Södra Finland omedelbart fattar beslut om verkställande av den  temporära 58 d §  i lagen om smittsamma sjukdomar. I paragrafen föreskrivs det om skyldigheten att användningen av utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse ska ordnas så att kunder och de som deltar i verksamheten samt sällskap de facto kan undvika närkontakt med varandra.

Dessutom rekommenderas det att regionförvaltningsverket så snart som möjligt fattar beslut om att huvudsakligen ta den temporära 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar i bruk i hela Nyland. Paragrafen ger möjlighet till temporär stängning av i lagen nämnda utrymmen för kunder och deltagare i syfte att förhindra spridning av coronavirusepidemin.

Hobbyverksamhet:

All organiserad hobbyverksamhet (inklusive grundläggande konstundervisning) avbryts inomhus och all hobbyverksamhet för 20 år fyllda också utomhus.

HUS rekommenderar att avbrottet i hobbyverksamheten för barn och unga fortsätter. Om kommunen fattar beslut om att hobbyverksamheten för barn och unga kan återupptas så rekommenderar HUS att mängden personer begränsas till tio. 

Den regionala samordningsgruppen rekommenderar att privata aktörer följer samma begränsningar.

Ordnande av undervisning: 

Årskurserna 7−9 (gäller inte specialundervisning för elever med funktionsvariation, specialundervisning för elever med särskilt stöd och flexibel grundläggande utbildning) övergår till distansundervisning i enlighet med regionförvaltningsverkets beslut.  

Gymnasier, yrkesskolor, läroanstalter inom det fria bildningsarbetet (för över 15-åringars del), yrkeshögskolor och universitet övergår till distansundervisning i enlighet med kommunala beslut. 

Förplägnadsrörelser:

Restriktioner som gäller förplägnadsrörelsernas öppettider, utskänkningstider och antalet kundplatser: enligt statsrådets anvisningar

Mera information:

Huvudstadsregionens samordningsgrupp för corona

Läs mer om kriterierna för epidemins olika skeden i SHM:s meddelande och i publikationen ”Handlingsplan för genomförande av rekommendationer och begränsningar enligt hybridstrategin för hantering av coronakrisen efter covid-19-epidemins första fas”.

Gå in på coronavirusepidemisidorna för Institutet för hälsa och välfärd (THL) för information om läget, begränsningar och rekommendationer 

Här hittar du information om beslut utfärdade av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.