Gå till huvudinnehåll

Det regionala coronavirusepidemiläget och rekommendationer

Nyland har en regional samordningsgrupp för organiseringen av det regionala myndighetsarbetet som Social- och hälsovårdministeriet förutsätter samt för att koordinera åtgärderna (på finska). Samordningsgruppen samlas varje vecka och följer upp epidemiläget samt behovet av rekommendationer och begränsningar för att hantera pandemin. Som gruppens ordförande fungerar chefsöverläkare Markku Mäkijärvi från HUS. 

Den regionala samordningsgruppen ger rekommendationer för de rekommendationer och begränsningar som hänför sig till coronavirusepidemin. De egentliga besluten fattas vid Regionförvaltningsverket och inom kommunerna.

Epidemiläget 25.11.2020

Hela Nyland befinner sig i coronavirusepidemins spridningsfas.  

Regionala rekommendationer:

Användning av munskydd för personer över 15 år:

  • i kollektivtrafiken samt i taxibilar, både chaufför och passagerare
  •  i offentliga lokaler och under offentliga evenemang
  • privata tjänsteleverantörers lokaler (t.ex. affärer, banker osv.)
  • i läroanstalter på andra stadiet, i högskolor och inom ungdomsarbetet 
  • i hobbyverksamhet
  • på arbetsplatser då man inte kan hålla avstånd, vistas växelvis i lokaler eller inte kan fullfölja andra hygien- och säkerhetsregleringar.
  • för personalen inom hälso- och sjukvården i patient- och klientarbetet

Dessutom rekommenderas användning av munskydd för personalen och eleverna i högstadierna. Personalen på lågstadier och daghem rekommenderas att använda munskydd eller visir.

Rekommendation för distansarbete och användning av munskydd på arbetsplatser:

Det rekommenderas att arbetsgivare ordnar distansarbete i alla arbetsuppgifter där det också tillfälligt är möjligt. Ifall distansarbete inte är möjligt rekommenderas att arbetsgivaren instruerar att använda munskydd i alla arbetsutrymmen, även om det är möjligt att hålla avstånd. På arbetsplatser bör måltider och kaffepauser delas upp.

Privata tillställningar: 

Det rekommenderas att privata tillställningar inte ordnas. Privata tillställningar inbegriper även familjesammankomster. Undantaget till rekommendationen är ordnande av mindre (högst 10 personer) minnesstunder.  

Vi rekommenderar att följa THL:s riktlinjer för dem som har insjuknat i coronavirus och för dem som har hand om insjuknade (på finska)

Regionala begränsningar:

Äldre och riskgrupper:

Äldre och riskgrupper bör ägnas särskild uppmärksamhet. Begränsningar av besök på social- och hälsovårdsenheter, inklusive enheter som tillhandahåller vård och omsorg dygnet runt:

  • om det är möjligt, rekommenderas besök utomhus.
  • Antalet besökare inomhus och besökens längd begränsas. Dessa övervakas. Besök i gemensamma lokaler är inte tillåtet. Närmare information om enheternas besöksförfarande finns på enheternas webbplatser.

Offentliga tillställningar: 

Alla offentliga tillställningar inom- och utomhus förbjuds med beslut av regionförvaltningsverket. 

Offentliga lokaler: 

Med kommunens beslut stängs alla för allmänheten öppna offentliga lokaler som förvaltas av kommunen, dock säkras rätten till nödvändiga tjänster och uträttande av ärenden. Det rekommenderas att privata aktörer stänger motsvarande motions- och fritidslokaler. 

Hobbyverksamhet i grupp: 

Alla hobbyer som anordnas av kommuner för över 18 år fyllda avbryts med kommunala beslut. Hobbyverksamhet ordnas enligt möjlighet på distans. Privata aktörer rekommenderas att följa samma begränsningar. 

Hobbyverksamhet i grupp för barn och ungdomar under 12 år kan fortsätta enligt övervägande. Verksamhet för 12–17-åringar kan fortsätta enligt särskilt övervägande. Om hobbyverksamheten inte avbryts ska instruktionerna från social- och hälsovårdsministeriet uppmärksammas om att det de facto ska vara möjligt för deltagare och barns ledsagare att undvika nära kontakt med varandra. Kommunerna fattar de slutgiltiga besluten om att fortsätta hobbyverksamheten i grupp för barn och ungdomar.  

Ordnande av undervisning: 

Gymnasier, yrkesskolor, läroanstalter inom det fria bildningsarbetet (för över 15-åringars del), yrkeshögskolor och universitet övergår till distansundervisning i enlighet med kommunala beslut. 

Förplägnadsrörelser:

Restriktioner som gäller förplägnadsrörelsernas öppettider, utskänkningstider och antalet kundplatser: enligt statsrådets anvisningar

Mera information:

Huvudstadsregionens samordningsgrupp för corona

Läs mer om kriterierna för epidemins olika skeden i SHM:s meddelande och i publikationen ”Handlingsplan för genomförande av rekommendationer och begränsningar enligt hybridstrategin för hantering av coronakrisen efter covid-19-epidemins första fas”.

Öppna coronavirusepidemisidorna av Insitutet för hälsa och välfärd (THL) för information om läget, begränsningar och rekommendationer (på finska) 

Här hittar du information om beslut utfärdade av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.