Gå till huvudinnehåll

Coronavirusläkemedlet Paxlovid

På den här sidan kan du bedöma om du hör till dem som kan få Paxlovid-läkemedelsbehandling samt hur du kan gå till väga för att få läkemedlet.

Vad är Paxlovid?

Paxlovid är ett oralt coronavirusläkemedel som används inom öppenvården för personer som fyllt 18 år och som löper risk att få allvarlig covid-19 på grund av sjukdom, läkemedelsbehandling som försvagar motståndskraften eller ålder. Paxlovid hindrar coronaviruset från att föröka i kroppen hos den som blivit smittad. Paxlovids aktiva substanser är nirmatrelvir (på förpackningen: PF-07321332) och ritonavir.

Läkemedelsbehandlingen ska inledas så snart som möjligt efter att symtomen börjat, senast inom 5 dygn. Paxlovid interagerar med olika läkemedel. Före behandlingen påbörjas ska patientens övriga medicinering kontrolleras för att undvika läkemedelsinteraktion. Behandlingstiden är 5 dygn. Paxlovid är avgiftsfritt för patienten.

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt utökade målgrupper för det nya coronavirusläkemedlet Paxlovid.

Du kan få läkemedlet om 

OBS! Läkemedelsbehandlingen kan också inledas på basis av ett hemtest om coronavirusinfektionen också kontrolleras genom test i laboratorium.

OBS! Att ha haft en coronavirusinfektion tidigare anses motsvara en dos vaccin.

Du kan inte få läkemedel om

  • du är under 18 år
  • du är gravid (Obs! Amning är inget hinder för att få läkemedlet, men amningen ska avbrytas under behandlingen och i 7 dagar efter att du tagit den sista tabletten.)
  • du är överkänslig mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne (information finns här på finska).
  • du har svårt nedsatt leverfunktion (såsom Child-Pugh Class C)
  • du har svårt nedsatt njurfunktion (eGFR < 30 ml/min), inklusive dialyspatienter
  • du tar ett läkemedel som interagerar med Paxlovids läkemedelssubstanser (läkemedelsinteraktion).

Målgrupper för medicinering för vissa patienter inom HUS specialistvård som deltar i uppföljning

Kontrollera nedan om du hör till målgruppen för Paxlovid-läkemedel. Paxlovid ska inledas så snart som möjligt när symtomen börjar, senast 5 dygn efter symtomdebut. Se kontaktuppgifter nedan.

Patienter i målgrupp 1: kontakta din egen enhet för specialiserad sjukvård eller Pihlajalinnas centraliserade Paxlovid-telefontjänst i HUS område 040 541 1688 mån–sön kl. 9–16.

Patienter i målgrupp 2–4: kontakta Pihlajalinnas centraliserade Paxlovid-telefontjänst i HUS område 040 541 1688 mån–sön kl. 9–16.

Invånare i Keusote-området: Invånare i Mellersta Nylands välfärdsområde: vardagar mån-fre kl. 8-16 använd Omaolo eller ring telefontjänsten 019 226 0505 (val 3, corona). 

I samband med samtalet gås din medicinering noggrant igenom, varför du ska ha en uppdaterad medicineringslista bredvid dig. Ifall du inte har en sådan, öppna listan via Apteeki-fi -sidan (du behöver Adobe Acrobat Reader - programmet för att öppna den) och färdigställ medicineringslistan. Anteckna också de naturläkemedel som du använder.

1. Svåra störningar i immunförsvaret och cancerpatienter

Du har fyllt 18 år. Din vaccinationsbakgrund påverkar inte inledandet av medicineringen.


Målgrupp 2: Patienter i en mycket mottaglig riskfaktorgrupp

Ovaccinerade personer över 18 år och de som har fått en vaccindos. Personer över 60 år, oavsett vilka vaccinationer som erhållits med undantag för patienter som får läkemedelsbehandling för typ 2-diabetes och som fått mindre än fyra doser vaccin.

Målgrupp 3: Patienter i en mottaglig riskfaktorgrupp

Målgrupp 3: Patienter som hör till mottaglig riskfaktorgrupp
Personer över 40 år som inte vaccinerats och personer som fått en dos vaccin.

Undantag: personer under 40 år som lider av sjuklig fetma (BMI över 40) samt ovaccinerade eller personer som fått en dos vaccin som är under 40 år hör till målgruppen.

Målgrupp 4: Personer över 80 år som bor självständigt hemma

Personer som fyllt 80 år och äldre om de har fått färre än 4 doser av vaccinet.


Recept på Paxlovid kan inte fås från privata läkarstationer och det är inte möjligt att få läkemedlet med recept från privata apotek.

Feedback

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.