Gå till huvudinnehåll

Coronavirusläkemedlet Paxlovid

På den här sidan kan du bedöma om du hör till dem som kan få Paxlovid-läkemedelsbehandling som inletts vid HUS enheter för specialistvård samt hur du kan gå till väga för att få läkemedlet.

Social- och hälsovårdsministeriet har definierat de utvidgade målgrupperna för det nya coronavirusläkemedlet Paxlovid. På den här sidan ger vi anvisningar om inledande av läkemedelsbehandling för de patientgrupper som får Paxlovid via HUS enheter för specialistvård. Läkemedlet kan ges till vissa cancerpatienter och patienter med nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller läkemedelsbehandling. Våra behandlande enheter informerar också självständigt dessa patientgrupper om möjligheten att inleda behandling med Paxlovid.

Vad är Paxlovid?

Paxlovid är ett oralt coronavirusläkemedel som används inom öppenvården för personer som fyllt 18 år och som löper risk att få allvarlig covid-19 på grund av sjukdom, läkemedelsbehandling som försvagar motståndskraften eller ålder. Paxlovid hindrar coronaviruset från att föröka i kroppen hos den som blivit smittad. Paxlovids aktiva substanser är nirmatrelvir (på förpackningen: PF-07321332) och ritonavir.

Läkemedelsbehandlingen ska inledas så snart som möjligt efter att symtomen börjat, senast inom 5 dygn. Paxlovid interagerar med olika läkemedel. Före behandlingen påbörjas ska patientens övriga medicinering kontrolleras för att undvika läkemedelsinteraktion. Behandlingstiden är 5 dygn. Paxlovid är avgiftsfritt för patienten.

Du kan få läkemedlet från HUS enheter för specialistvård om

  • du har en coronavirussmitta som konstaterats genom PCR- eller antigencoronavirustest taget vid ett laboratorium (boka testtiden via Coronaguiden) och
  • du har ett eller flera symtom på coronavirussmitta som börjat inom 5 dygn (se symtomen här) och
  • du hör till någon av följande grupper och deltar i uppföljning på grund av din sjukdom vid någon av följande vårdenheter

Du kan inte få läkemedel om

  • du är under 18 år
  • du är gravid (Obs! Amning är inget hinder för att få läkemedlet, men amningen ska avbrytas under behandlingen och i 7 dagar efter att du tagit den sista tabletten.)
  • du är överkänslig mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne (information finns här på finska).
  • du har svårt nedsatt leverfunktion (såsom Child-Pugh Class C)
  • du har svårt nedsatt njurfunktion (eGFR < 30 ml/min), inklusive dialyspatienter
  • du tar ett läkemedel som interagerar med Paxlovids läkemedelssubstanser (läkemedelsinteraktion).

 

Målgrupper för medicinering för vissa patienter inom HUS specialistvård som deltar i uppföljning

1. Svåra störningar i immunförsvaret och cancerpatienter

Du har fyllt 18 år. Din vaccinationsbakgrund påverkar inte inledandet av medicineringen.

2. Lungsjukdomar3. Läkemedel som försvagar immunförsvaret vid autoimmun sjukdom

Du ska ha fyllt 40 år. Läkemedelsbehandlingen omfattar ovaccinerade och patienter som fått en dos vaccin.
Hur får du läkemedlet från din behandlande enhet?

Du måste fylla alla kriterier för medicineringsmålgruppen som nämns ovan för att inledande av behandling ska kunna bedömas. Behandlingen ska inledas så snart som möjligt från att symtomen började, senast inom 5 dygn från det att symtomen började.
Recept på Paxlovid kan inte fås från privata läkarstationer och det är inte möjligt att få läkemedlet med recept från privata apotek.

Ovannämnda patienter som följs upp inom HUS specialistsjukvård får sin medicin från den behandlande enheten (inte från hälsostationer).