Gå till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 25.5.2023 12.48

Barnets motoriska utveckling kan följas med hjälp av en smart sparkdräkt

Nyckelord:
  • Forskningscentret för barnsjukdomar
  • Nya barnsjukhuset
  • Forskningscentret för barnsjukdomar

En nyligen publicerad studie i den ansedda vetenskapliga tidskriften eBiomedicine bekräftar att man genom de mätningar som gjorts med den smarta sparkdräkten MAIJU på ett tillförlitligt sätt kan undersöka den motoriska utvecklingen hos barn utan att belasta barnet. Den kan utnyttjas i uppföljningen av barnens utveckling.

”Den smarta sparkdräkten mäter barnets positioner och rörelser med en sekunds intervall. Utifrån dem mäts barnet rörelser i detalj och man kan till exempel bedöma huruvida barnets rörelser är åldersenliga”, säger utvecklaren av den smarta sparkdräkten Maiju och AI-algoritmer, teknologie doktor Manu Airaksinen HUS, Helsingfors universitetssjukhus.

Den smarta sparkdräkten MAIJU (Motor Assessment in Infants with a Jumpsuit) som utvecklats genom ett samarbete mellan HUS, Helsingfors universitet och Aalto-universitetet består av en sparkdräkt som mäter rörelser, en mobilapplikation samt AI-baserad analys.

Vid barnrådgivningarna följs barnets utveckling upp med olika enkäter och bedömningar som görs av experter. Barn som uppvisar en utveckling som avviker från den normala blir för säkerhets skull med låg tröskel remitterade till den specialiserade sjukvården för bedömning.

”Med hjälp av MAIJU kan de vanligaste situationerna där barnets utveckling är långsammare än i genomsnitt identifieras även om den ligger inom normal variation. På motsvarande sätt kan man identifiera barn som behöver tidiga stödåtgärder för sin fysiska utveckling”, säger professorn i barnneurologi Leena Haataja från HUS Nya barnsjukhusets forskningscentret BABA.

Funktionella tillväxtkurvor möjliga

Vid HUS har det genomförts en studie som visade att man med hjälp av den smarta sparkdräkten MAIJU på ett tillförlitligt sätt kan bedöma barnets motoriska utveckling, det vill säga skapa tillväxtkurvor som beskriver barnets motorik. Dessutom framgick det att bedömningen av åldersnivå utifrån barnets rörelser kommer nära barnets kalenderålder. Den tillväxtkurva som MAIJU gjort utifrån bedömningen av åldersnivå är ungefär lika exakt som den tillväxtkurva som gjorts utifrån barnets vikt eller huvudomkrets. Den tillväxtkurva som baserar sig på mätning av längd visade sig vara mest exakt.

Bedömningen av barnets fysiska utveckling med nuvarande metoder är kvalitativ: bedömningen baserar sig på en intervju med en förälder eller exakt på det ögonblick då barnet är på mottagningen. Genom den smarta sparkdräkten MAIJU fås däremot mätningar av rörelse hemma eller i en annan miljö som är lämplig för barnet. Mätresultaten är kvantitativa och de kan på så sätt jämföras med barnets andra hälsouppgifter. 

Artificiell intelligens analyserar MAIJU-mätningarna

I studien PILKE deltog 116 barn i åldern 4–19 månader. MAIJU-mätningar genomfördes i totalt 1 358 timmar vid 226 olika mätningar. En del av barnen kom till BABA-centret för mätningar medan mätningarna för en del av barnen genomfördes hemma under övervakning av föräldrarna.

Barnets positioner och rörelser identifierades från MAIJU-mätningarna genom en AI-algoritm som grundar sig på djupinlärning. På basis av dessa uppgifter fick man en detaljerad beskrivning av barnets aktiviteter och en allmän bedömning av hur barnets motorik framskrider.

En åldersspecifik bedömning som beskriver den motoriska utvecklingen jämfördes med de mätningar av längd, vikt och huvudomkrets som används vid rådgivningarna. Mätningarna fick man från ett register med mätningar för 17 838 finländska barn i samma ålder.

Undersökningen genomfördes vid BABA-centret, där man undersöker utvecklingen av hjärnfunktionen hos babyer och utvecklar metoder för tidig identifiering och uppföljning av neurologiska problem hos babyer.

Anmälan till kontrollgruppen fortsätter ända fram till hösten

Studien PILKE fortsätter och till den söks fortfarande barn som utvecklats normalt och barn för vilka uppföljning av utvecklingen görs vid Nya barnsjukhuset. Anmälan: www.pilketutkimus.fi(på finska)

Länk till artikeln i eBiomedicine

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.