Toimintaterapia


Toimintaterapia on tutkimukseen perustuvaa, toiminnan, neuvonnan ja ohjauksen avulla annettavaa kuntoutusta. Toimintaterapian näkemyksen mukaan ihmisen on mahdollista vaikuttaa hyvinvointiinsa, terveyteensä ja tulevaisuuteensa oman toiminnan ja omien valintojen kautta. Toimintaterapeutit toimivat yhteistyössä potilaiden ja heidän läheistensä sekä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja yhteisöjen kanssa.

Toimintaterapia aloitetaan arvioimalla potilaan toimintakyky ja/tai työkyky. Menetelminä käytetään haastattelua, toiminnan havainnointia ja standardoituja testejä. Arvion perusteella laaditaan potilaan ja/tai omaisten kanssa yhteistyössä yksilölliset tavoitteet ja toimintaterapiasuunnitelma. Erikoissairaanhoidon toimintaterapian osana on jatkokuntoutuksen järjestäminen ja seuranta.

Tavoitteet

Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa potilaan osallistuminen arjen toimintoihin, leikkiin, työhön ja vapaa-aikaan hänelle mielekkäällä tavalla vamman tai sairauden rajoituksista huolimatta. Toimintaterapian keinoja ovat esimerkiksi toiminnallisten valmiuksien ja taitojen harjoittelu, ortoosi-  ja apuvälinetarpeen arviointi ja valmistus sekä asunnonmuutostöiden suunnittelu.

Käytettävien toimintamuotojen valintaan vaikuttavat muun muassa potilaan ikä, elämäntilanne ja mielenkiinnon kohteet. Toimintaterapiaa annetaan yksilöllisesti ja ryhmämuotoisesti vastaanotolla ja tarvittaessa potilaan arkiympäristöissä.

Toimintaterapiapalvelut HUS:ssa

HUS:n toimintaterapiayksiköt tutkivat ja kuntouttavat lähes kaikkien erikoisalojen potilaita sekä vuodeosastoilla että poliklinikoilla. HUS:n toimintaterapiaan tarvitaan lähete/palvelupyyntö.

 

 Toimintaterapiayksiköt