Raskaus, imetys ja epilepsialääkkeet


Osa epilepsialääkkeistä on haitallisia sikiön kehitykselle ja lääkitys tulisi siitä syystä suunnitella jo raskauden suunnitteluvaiheessa mahdollisimman turvalliseksi myös sikiön kannalta. 

Epilepsian hyvä hoito on tärkeää myös raskauden aikana. Kohtaukset voivat altistaa sikiön traumalle ja hapenpuutteelle. Älä ikinä lopeta lääkitystä tai vaihda annostusta omin päin. 

Jotkut epilepsialääkkeet ovat käytössä myös mielialaa tasaamaan, ja joitakin epilepsialääkkeitä käytetään myös kivun hoidossa. 

Epilepsialääkkeitä käyttävät äidit ohjataan yleensä erikoislääkärin/sikiötutkimusyksikön suorittamaan rakenneultraäänitutkimukseen n. 20.  raskausviikolla. Tämä vaihtelee kuitenkin lääkeaineen ja käyttötarkoituksen mukaan. 

Mitä tarkoitetaan epämuodostumien taustariskillä?
Kaikista elävänä syntyneistä lapsista noin kolmella-neljällä lapsella sadasta (3-4 %) todetaan jokin merkittävä epämuodostuma. Merkittävällä epämuodostumalla tarkoitetaan kehityshäiriötä, joka on niin vaikea, että se aiheuttaa huomattavan toiminnallisen tai kosmeettisen haitan ja vaatii lääkkeellistä tai kirurgista hoitoa. Tämä taustariski liittyy siis kaikkiin raskauksiin, ja taustariskin käsite on hyödyllistä tuntea, kun verrataan sitä jonkun tietyn lääkkeen aiheuttamaan riskiin.

  • Muistathan aina mainita lääkärillesi mahdollisista raskaussuunnitelmista, jos käytät epilepsialääkettä! Jotkut epilepsialääkkeet ovat selkeästi haitallisia sikiölle. 
  • Monet epilepsialääkkeet voivat vaikuttaa hormonaalisen ehkäisyn tehoon. Muistathan tarkistaa lääkäriltä, soveltuuko käyttämäsi hormonaalinen ehkäisy yhteen epilepsialääkkeesi kanssa.
  • Kivun hoitoon suositellaan raskauden aikana ensisijaisesti muita lääkkeitä. 
  • Kuten kaikille raskautta suunnitteleville naisille, myös epilepsialääkkeitä käyttäville suositellaan foolihappolisää alkaen jo pari kuukautta ennen ehkäisyn pois jättämistä. Foolihappolisän tiedetään pienentävän erityisesti hermostoputken sulkeutumishäiriön vaaraa, joskaan ei ole varmuudella osoitettu, että se suojaisi erityisesti epilepsialääkkeiden aiheuttamilta epämuodostumilta.  Epilepsialääkkeitä käyttäville naisille suositellaan foolihappolisää tapauskohtaisesti 0,4mg/ - 5,0 mg/ vrk. Oma hoitava lääkärisi ottaa kantaa annokseen, kun kerrot raskaussuunnitelmistasi. Raskausviikosta 12 eteenpäin ei kuitenkaan ole aihetta ylittää 0,4 mg vuorokausiannosta.
  • Raskauden aikana epilepsialääkkeen vuorokausiannos pyritään jakamaan useampaan annostelukertaan.
  • Erityisesti epilepsian hoidossa lääkepitoisuuksia joudutaan usein seuraamaan ja lääkeannosta raskauden aikana voidaan joutua lisäämään. Tämä johtuu raskauden aikana tapahtuvista fysiologisista muutoksista (lääkkeiden aineenvaihdunta voi kiihtyä, joidenkin lääkkeiden kohdalla taas erittyminen virtsaan voi lisääntyä).
  • Imetys äidin epilepsialääkityksen aikana on yleensä mahdollista ja suositeltavaakin. Jotkut epilepsialääkkeet voivat kuitenkin erittyä maitoon siinä määrin, että imeväinen voi saada lääkeoireita. Erityisesti alle 3 kk ikäisten imeväisten kyky käsitellä maidon kautta saatua lääkettä voi olla rajallinen. Siksi lapsen neuvolaseuranta mahdollisten lääkeoireiden varalta on tärkeä, ja imetyksen turvallisuus täytyy aina arvioida hoitavan lääkärin kanssa tapauskohtaisesti.

Epilepsialääkeryhmään kuuluu useita lääkkeitä, joista osa on ollut käytössä verrattain lyhyen ajan ja osa on käytössä erityisesti yhdistelmähoitona muiden epilepsialääkkeiden kanssa. Tutkimustulokset joidenkin epilepsialääkkeiden turvallisuudesta voivat siksi olla osin puutteellisia tai ristiriitaisia. Alla on lueteltu käytössä olevia epilepsialääkkeitä ja kerrottu niiden turvallisuudesta raskauden ja imetyksen aikana. Lääkkeet ovat aakkosellisessa järjestyksessä.

Eslikarbatsepiini
Raskaus
Eslikarbatsepiinin käytöstä raskauden aikana on hyvin vähän kokemusta, eikä riskiä sikiölle voi siksi luotettavasti arvioida. Lääkepitoisuuden seuranta voi olla aiheellista. 
Imetys
Eslikarbatsepiinin käyttö ei ole este imetykselle. Koska kyseessä on kuitenkin uusi lääke, jonka käytöstä imetyksen aikana on rajoitetusti tietoa ja kokemusta, lapsen neuvolaseuranta on tärkeä. 

Fenytoiini
Raskaus
Fenytoiinin käyttö on nykyään vähäistä sen käyttöön liittyvien haittavaikutusten vuoksi, ja siitä syystä, että fenytoiinilla on paljon yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa. Fenytoiinin käyttö alkuraskaudessa lisää epämuodostumariskiä jonkin verran siten, että eri tutkimuksissa 3-6 lapsella sadasta (3-6 %) syntyvästä lapsesta on todettu epämuodostuma. Asian voi kääntää myös niin päin, että syntyvistä lapsista yli 90 % on terveitä, vaikka äiti olisi käyttänyt fenytoiinia alkuraskauden aikana.  
Imetys
Fenytoiinin käyttö ei ole este imetykselle. Lapsen neuvolaseuranta on riittävä.

Gabapentiini
Raskaus
Tutkimustietoa raskauden aikaisesta käytöstä on rajoitetusti, mutta tieto ei viittaa siihen, että lääke lisäisi epämuodostumariskiä. Gabapentiinin käyttö tulisi kuitenkin ensisijaisesti rajata epilepsian hoitoon. 
  • Kroonisen kivun hoidossa raskauden aikana suositaan yleensä muun ryhmän lääkkeitä (esim. kauan käytössä olleet masennuslääkkeet). Hankalissa tilanteissa myös gabapentiinin käyttö on mahdollista kivun hoidossa raskauden aikana.
  • ​Gabapentiinin käyttö lähellä synnytysajankohtaa voi aiheuttaa vastasyntyneelle lapselle vierotusoireita. Lapsen vointia voidaan tämän takia joskus joutua seuraamaan sairaalassa muutamia päiviä.  
Imetys
Gabapentiinin käyttö ei ole este imetykselle. Lapsella esiintyvien mahdollisten lääkeoireiden (uneliaisuus) seuranta neuvolassa on kuitenkin tärkeää. Erityisesti seuranta on paikallaan alle 3 kk ikäisten imeväisten kohdalla. 

Karbamatsepiini
Raskaus
Karbamatsepiinin käyttö alkuraskaudessa lisää epämuodostumariskiä. Lääkkeen käyttö raskauden aikana tulee rajoittaa epilepsian hoitoon ja tilanteisiin, joissa turvallisempia vaihtoehtoja ei ole käytettävissä. Kts tarkemmin karbamatsepiini
Imetys
Karbamatsepiinin käyttö ei ole este imetykselle. Lapsen neuvolaseuranta on riittävä.

Lamotrigiini
Raskaus
Lamotrigiini on käytössä epilepsian lisäksi myös mielialaa tasaamaan. Lääkkeen käyttö ei näytä lisäävän riskiä epämuodostumiin. Lääkepitoisuutta veressä joudutaan usein seuraamaan ja lääkäri voi joutua lisäämään lamotrigiinin annosta raskauden edetessä, koska raskauden aikana lamotrigiinin aineenvaihdunta kiihtyy. Vastaavasti synnytyksen jälkeen annostelu pienennetään lääkärin ohjeiden mukaan vähitellen raskautta edeltävälle tasolle.
Imetys
Lamotrigiinin käyttö ei ole este imetykselle. Yksittäistapauksissa on kuitenkin kuvattu imeväisellä suhteellisen korkeita lääkepitoisuuksia. Siksi lapsen seuranta neuvolasta käsin on välttämätön. Jos lapsella epäillään lääkityksestä aiheutuvaa haittaa (esim. väsymys, huono painonnousu, ihottuma), imetys keskeytetään ja lapsen lääkepitoisuus tarkistetaan.


Levetirasetaami
Raskaus
Kertynyt kokemus levetirasetaamin raskauden aikaisesta käytöstä ei ole osoittanut kohonnutta riskiä epämuodostumille. Lääkepitoisuutta veressä joudutaan usein seuraamaan raskauden aikana ja lääkäri voi joutua lisäämään levetirasetaamin annosta raskauden edetessä. 
Imetys
Levetirasetaamin käyttö ei ole este imetykselle. Lapsen neuvolaseuranta on kuitenkin tärkeä.

Okskarbatsepiini
Raskaus
Okskarbatsepiinin raskauden aikaisesta käytöstä kertynyt rajoitettu kokemus ei viittaa kohonneeseen epämuodostumariskiin.
Imetys
Okskarbatsepiinin käyttö ei ole este imetykselle. Lapsen neuvolaseuranta on kuitenkin tärkeä.

Topiramaatti
Topiramaatin käyttö alkuraskaudessa lisää epämuodostumariskiä. Lääkkeen käyttö raskauden aikana tulee rajoittaa epilepsian hoitoon ja tilanteisiin, joissa turvallisempia vaihtoehtoja ei ole käytettävissä.
Imetys 
Topiramaatin käyttö ei ole este imetykselle. Lapsen neuvolaseuranta on kuitenkin tärkeä.

Valproaatti
Raskaus
Valproaatti lisää selvästi epämuodostumariskiä ja kehitysviiveen riskiä. Valproaattia ei saa käyttää raskauden aikana ilman erityisen painavaa aihetta. Käyttö voi tulla kyseeseen vain poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa epilepsian hoitoon ei ole muita soveltuvia tai tehokkaita lääkevaihtoehtoja. Kts tarkemmin valproaatti​.
Imetys
Valproaattia käyttävä äiti voi imettää. Lapsen neuvolaseuranta on riittävä.