Palliatiivinen hoito ja saattohoito

Palliatiivisella eli oireenmukaisella hoidolla tarkoitetaan potilaan aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa silloin, kun kuolemaan johtava tai henkeä uhkaava sairaus aiheuttaa kärsimystä tai heikentää hänen elämänlaatuaan. Palliatiivisella hoidolla pyritään lievittämään sairauden aiheuttamaa fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja hengellistä kärsimystä sekä vaalimaan potilaan ja hänen läheistensä elämänlaatua. Hyvä palliatiivinen hoito kuuluu kaikille syöpäpotilaille kulkien syövän hoidon rinnalla sairauden kaikissa vaiheissa.

Sairauden edetessä palliatiivisen hoidon tarve usein lisääntyy. Kun syövän jarruttava hoito ei enää tehoa tai ei ole potilaan edun mukaista mm. haittavaikutusten takia, siirrytään potilaan kohdalla oireenmukaiseen eli palliatiiviseen hoitoon. Syövän etenemisen jarruttamisen sijaan keskitytään oireiden lievitykseen ja elämänlaadun vaalimiseen.

Oireenmukaisen hoidon kesto ei ole ajallisesti rajattu, vaan potilaan hoito voi jatkua useita kuukausia tai jopa vuosiakin, minä aikana potilas voi viettää aktiivista elämää.
Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa, joka tapahtuu elämän viimeisinä päivinä tai viikkoina (kuolevan potilaan hoito). Saattohoidossa ihmisen elämän rajallisuus on tiedostettu ja hyväksytty, ja tavoitteena on antaa potilaalle mahdollisimman hyvä elämän loppuvaihe sekä tukea häntä ja hänen läheisiään. Saattohoito pyritään järjestämään potilaan toiveiden mukaisessa paikassa.

Syöpätautien klinikalla toimii koko HUS-alueen palliatiivinen keskus, joka potilashoidon lisäksi vastaa palliatiivisen hoidon koulutuksesta ja yhteistyöstä perusterveydenhuollon kanssa. Keskuksessa toimii palliatiiviseen hoitoon erikoistunut henkilökunta, lääkäreitä ja sairaanhoitajia. Palliatiivinen keskus toimii kiinteässä yhteistyössä Syöpätautien klinikan psykososiaalisen tuen yksikön ja Meilahden kipuklinikan kanssa. Yhteistyötä tehdään myös sosiaalityöntekijöiden, fysioterapeuttien ja sairaalapappien kanssa monipuolisen avun turvaamiseksi. Kyseessä on konsultaatiopoliklinikka, jonne HUS-alueella asuva palliatiivista hoitoa tarvitseva potilas voi saada lähetteen niin perusterveydenhuollon kuin erikoissairaanhoidon lääkäriltä. Vastaanotolla kartoitetaan syövän tilanne ja hoidon tavoitteet, mahdolliset oireet ja avuntarve, sekä suunnitellaan tarvittavat hoidot ja jatkohoitoyhteydet.

Palliatiivinen keskus on osa pääkaupunkiseudun saattohoitoverkostoa. Yhteistyössä perusterveydenhuollon saattohoitoyksiköiden ja Terhokodin kanssa suunnitellaan tarvittava saattohoito ja mahdollistetaan potilaan niin toivoessa myös kotisaattohoito.