Sepelvaltimotaudin lääkehoito

​Kun potilaalla on todettu sepelvaltimotauti, hänellä aloitetaan myös siihen liittyvä lääkitys. Lääkitys riippuu taudinkuvasta ja potilaan mahdollisista muista sairauksista ja riskitekijöistä. Lääkitykseen kuuluu ennustetta parantavia pysyväislääkkeitä ja mahdollisesti oiretta lievittäviä lääkkeitä kuten nitraatit.

Sydänlääkkeet otetaan yleensä aamupainotteisesti mutta kolesterolilääke on hyvä ottaa ilta-aikaan (kts. tarkemmat tiedot kolesterolilääkkeet kohdasta). Jos lääkkeiden ottaminen unohtuu helposti, voi apuna käyttää esimerkiksi dosettia eli lääkeannostelijaa. Lääkärin määräämien lääkkeiden säännöllinen käyttö parantaa potilaan ennustetta ja vähentää mahdollisia oireita.

Verenpainetta alentavilla lääkkeillä saattaa ilmetä liian voimakasta verenpaineen alenemista ja huimausta. Varsinkin hoidon alussa voi esiintyä ylös noustessa huimausta. Tämä yleensä helpottaa, kun elimistö on tottunut alhaisempaan verenpainetasoon. Keskustele lääkärin kanssa, jos havaitset haittavaikutuksia. 
 
Veren hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet

Asetyylisalisyylihappo ja ADP-reseptorin salpaajat
Tämän ryhmän lääkkeet estävät verihiutaleita takertumasta toisiinsa, mikä ehkäisee hyytymien syntymistä.

ASA eli asetyylisalisyylihappo on ilman reseptiä saatava lääke. ASA:a käytetään lääkärin ohjeen mukaan, eikä sitä tule lopettaa omatoimisesti. Yleensä ASA on pysyvä lääke, mutta joissain tapauksissa sitä käytetään vain määräajan. Jos asetyylisalisyylihappoa ei voida käyttää esim. allergian vuoksi, tällöin käytetään klopidogreeliä pysyvänä lääkkeenä.

ADP-reseptorin salpaajiin kuuluvat klopidogreeli, prasugreeli ja tikagrelori. Jokin näistä lääkkeistä aloitetaan, jos potilaalle tehdään pallolaajennus. Näitä lääkkeitä käytetään yleensä 3-12 kuukautta, riippuen pallolaajennustekniikasta. Juuri tehdyn pallolaajennuksen jälkeen on erityisen tärkeää, että lääkehoitoon ei tule yhtään katkosta, sillä tuore stenttialue kerää helpommin verihiutaleita ja voi aiheuttaa hyytymän muodostumisen.

Veren hyytymiseen vaikuttavien lääkkeiden käytön yhteydessä vuotoajat voivat pidentyä. Myös vuotoriski maha-suolikanavassa voi lisääntyä.

Antikoagulantit
Varfariini ja uudet suorat antikoagulantit (apiksabaani, rivaroksabaani ja dapigatraani) eivät kuulu peruslääkkeeksi sepelvaltimotautipotilaille. Niitä käytetään kuitenkin silloin, jos potilaalla on eteisvärinä tai jokin muu antikoagulaatiota vaativa sairaus.

Veren hyytymiseen vaikuttavien lääkkeiden käytön yhteydessä vuotoajat voivat pidentyä. Myös vuotoriski maha-suolikanavassa voi lisääntyä. Varfariinilla on paljon yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden ja luontaistuotteiden kanssa. Mainitse aina lääkärille ja apteekissa asioidessa, että käytössä on varfariini. 
 
Beetasalpaajat
Beetasalpaajat mm. bisoprololi, metoprololi ja atenololi hidastavat sydämen sykettä ja vähentävät sydämen työmäärää. Lisäksi beetasalpaajilla on verenpainetta alentava vaikutus. Beetasalpaajat vähentävät sepelvaltimotautipotilaan sydäninfarktivaaraa ja lievittävät rintakipuoiretta. Beetasalpaajien ominaisuudet voivat vaihdella beetasalpaajasta riippuen.

Haittavaikutuksia beetasalpaajilla on huimaus ja väsymys varsinkin hoidon alkuvaiheessa, päänsärky, raajojen paleleminen ja hidaslyöntisyys. Urheillessa syke ei nouse samalla tavalla kuin ennen lääkitystä, joten tämä on hyvä huomioida. 

ACE:n estäjät ja AT-reseptorin salpaajat
ACE estäjät, kuten ramipriili, enalapriili ja perindopriili sekä AT-reseptorin salpaajat kuten losartaani, kandesartaani ja valsartaani alentavat verenpainetta laajentamalla suonia ja vähentävät sydämen työmäärää. Tämän ryhmän lääkitys aloitetaan sepelvaltimotautipotilaalla varsinkin, jos potilaalla on kohonnut verenpaine, diabetes tai laaja-alainen infarkti.

Tämän ryhmän lääkkeet ovat yleensä hyvin siedettyjä. Haittavaikutuksina voi olla huimausta. ACE-estäjillä on yleisenä haittavaikutuksena kuiva yskä, mitä AT-reseptorin salpaajilla ei esiinny.

Kalsiuminestäjät
Kalsiumin estäjiä jaotellaan kahteen ryhmään. Verisuonistoon vaikuttavat mm. amlodipiini, felodipiini ja lerkanidipiini laajentavat verisuonia ja alentavat näin verenpainetta. Niitä käytetään myös lievittämään rintakipuoiretta. Haittavaikutuksena näillä voi olla kasvojen punoitus, huimaus, päänsärky ja nilkkojen turvotus.

Niin sanotusti sydämeen vaikuttavilla verapamiililla ja diltiatseemilla on sydämen sykettä rauhoittava vaikutus. Lisäksi ne alentavat verenpainetta laajentamalla suonia. Nämä ovat vaihtoehtoisina lääkkeinä, jos beetasalpaajia ei voida käyttää. Näiden yleinen haittavaikutus on ummetus, kasvojen punoitus, huimaus, päänsärky ja kutina.

Kolesterolilääkkeet
Statiinilääkitys parantaa potilaan ennustetta ja se aloitetaan, vaikka kolesteroliarvot eivät olisikaan koholla. Statiinit vähentävät kolesterolin muodostumista ja suojaavat verisuonten seinämiä. Kolesterolia muodostuu elimistössä eniten ilta-/yöaikaan, joten kolesterolilääke on hyvä ottaa illalla. Tästä poikkeuksena atorvastatiini ja rosuvastatiini voidaan ottaa mihin vuorokaudenaikaan tahansa.

Haittavaikutuksina voi ilmaantua lihaskipuja.

Etsetimibi estää kolesterolin imeytymistä suolistosta. Etsetimibi yhdistettynä statiiniin alentaa kolesterolia tehokkaammin. Etsetimibiä käytetään myös, jos statiinit eivät sovi esim. haittavaikutusten takia potilaalle.

Nitraatit
Nitraatit laajentavat suonia ja niitä käytetään oiretta lievittävänä lääkkeenä. Nopeasti vaikuttavat niin sanotut ”pikanitrot” otetaan rintakipukohtauksen ilmaannuttua tai ennen rasitusta tai muuta rintakipukohtausta laukaisevaa toimintaa.

Nopeasti vaikuttava kielenalustabletti laitetaan kielen alle liukenemaan tai pureskellaan. Uuden tabletin voi tarvittaessa ottaa viiden minuutin kuluttua. Yli kolmea tablettia ei tule ottaa 15 minuutin aikana. Jos kipu ei hellitä tässä ajassa, ota yhteys lääkäriin tai soita tarvittaessa ambulanssi.

Nopeavaikutteinen suihke suihkautetaan kielen päälle samalla pidättäen hengitystä. Annostus voi olla yksilöllinen. Kipukohtauksen aikana suihkauta 1-3 kertaa. Jos kipu ei hellitä, ota yhteys lääkäriin tai soita tarvittaessa ambulanssi. Ennen rasitusta ota tarvittaessa 1-3 suihkausta. Pidä suihkeiden välissä 30 sekunnin tauko.

Pitkävaikutteisiin nitraatteihin siirrytään, jos nopeavaikutteisia nitraatteja joudutaan käyttämään usein. Lääkäri voi määrätä pitkävaikutteisen nitraatin muistakin syistä. Pitkävaikutteiset nitraattien käytössä on huomioitavaa nitraattien aiheuttama toleranssi. Tämä vältetään pitämällä ainakin 12 tunnin nitraatiton jakso vuorokaudessa. Yleisimmin tämä on hyvä pitää yöaikaan. Kaksi kertaa vuorokaudessa annostelussa annokset on hyvä ottaa aamulla ja iltapäivällä esim. klo 8 ja klo 16-18.

Nitraattien, varsinkin lyhytvaikutteisen, haittavaikutuksena voi olla päänsärky ja huimaus. Yhtäaikaisessa nitraattien ja erektiolääkkeiden käytössä on riskejä. Neuvottele käytöstä lääkärin kanssa.

Kivunhoito sepelvaltimotautipotilaalla

Omatoimisessa kivunhoidossa suositellaan käytettäväksi parasetamolia. Tulehduskipulääkkeiden pitkäaikainen käyttö voi vaikuttaa verenpainelääkkeiden tehoon, mutta satunnaisesti otettuna se ei heikennä verenpainelääkkeiden tehoa. Tulehduskipulääkkeiden käytöstä on hyvä keskustella lääkärin tai apteekin farmasistin kanssa. Tulehduskipulääkkeitä ei tulisi käyttää antikoagulanttien kanssa. Lääkäri voi ohjeistaa tai määrätä reseptillä muitakin kipulääkkeitä.

Lisätietoa lääkkeistä 
  • Sairaalasta mahdollisesti saatu kirjallinen materiaali
  • Pakkausseloste