Sosiaaliturva

Elämäntilannetta ja perhettä koskevissa asioissa sekä sairausvakuutus-, sosiaaliturva-, sosiaalipalvelu- ja kuntoutus-asioissa saa neuvoja ja ohjausta sairaalan sosiaalityöntekijältä.
 
Julkisen terveydenhuollon maksut
Vuodeosastohoito sairaalassa maksaa 38,80 euroa/vrk, poliklinikkakäynti 32,70 euroa (paitsi veteraaneilta) ja sarja-hoitokäynti on 9 euroa. Päiväkirurginen toimenpide maksaa 107,30 + 38,80 euroa, jos hoidossa seuraavaan vuorokauteen.
Lyhytaikaisessa hoidossa asiakasmaksukatto on 691 euroa/ kalenterivuosi. Hammashoitoa ei huomioida maksukaton kertymisessä. Alaikäisen lapsen hoidot huomioidaan jomman kumman vanhemman maksukertymässä. Maksukaton täytyttyä potilaalle myönnetään vapaakortti, joka on voimassa vuoden loppuun. Vapaakortilla osastohoidon hinta on 17,90 euroa/ vrk, poliklinikka- ja sarjahoitokäynnit ovat maksuttomia, samoin terveyskeskuskäynnit. Maksukattoasioita hoitaa potilaslaskutus.

Jos olet ollut hoidossa oman kunnan tai toisen sairaanhoitopiirin sairaalassa tai tk:ssa, siitä tulee ilmoittaa HUS:in potilasmaksutoimistoon. Nämä käyntimaksut kerryttävät maksukattoa.
 
Matkakorvaukset
Kela korvaa sairauden hoitoon, tutkimuksiin ja kuntoutukseen tehdyt matkat halvimman kulkuneuvon mukaan. Omavastuuosuus on 25 euroa/ suunta. Oman auton käytön korvaus on 20 snt/km. Takautuva hakuaika on 6 kuukautta.
Matkakulujen omavastuuosuus on 300 euroa/ vuosi. Kun se ylittyy, Kela korvaa matkat kokonaan. Maksukattoa kerryttävät myös pienet kertamaksut, esim. bussimatkat, jotka tulee ilmoittaa Kelalle.  Kela ilmoittaa, kun matkakatto on täyttynyt.
 
Taksimatkoja varten tarvitaan Kelaa varten aina matkatodistus. Asiakkaan tulee säilyttää todistus 6 kk:n ajan. Matkatodistus vaaditaan myös yli 100 km:n pituisista, omalla autolla kuljetuista matkoista. Hoitoyksikkö voi kirjoittaa myös pitkäaikaisen tai pysyvän matkatodistuksen, jos se on terveydentilan vuoksi perusteltua. HUS-alueella Kelan korvaama taksimatka tulee tilata aina numerosta 0100 84 000. Muusta numerosta tilattaessa matkan omavastuu on 50 euroa, eikä se kerrytä omavastuukattoa.
 
Lääkekorvaukset
Kelan lääkekorvaus on 40 % (peruskorvaus), 65 % (alempi erityiskorvaus = AK) tai 100 % (ylempi erityiskorvaus = YK) lääkkeen hinnasta. Ylimmässä korvausluokassa maksetaan omavastuu 4.50 euroa/ lääke ostokerralta. Vuosikohtainen alkuomavastuu kaikille yli 18-vuotiaille on 50 euroa.
 
Erityiskorvauksen saamiseksi B-lääkärinlausunto toimitetaan Kelaan. Apteekki antaa korvauksen Kelan päätöstä tai kotiin postitettua uutta Kela-korttia vastaan.
Kelan korvaamien lääkekulujen omavastuu on 605,13 euroa kalenterivuodessa, jonka jälkeen lääkkeen kustannus on 2,50 euroa/ lääke/ osto. Kela ilmoittaa lääkekaton täyttymisestä.
 
Sairausajan toimeentulo
Sairauslomaa myönnetään lääkärin A-todistuksella enintään 60 päivää. Pidempiin sairauslomiin tarvitaan lääkärintodistus B. Sairauspäivärahan maksaminen 90 arkipäivän jälkeen edellyttää työterveyslääkärin lausuntoa jäljellä olevasta työkyvystä ja selvityksen työhön paluun mahdollisuuksista. Työterveyslääkärin lausuntoa ei vaadita yrittäjiltä, opiskelijoilta, työttömiltä tai omaa taloutta hoitavilta. 
     
Kelan sairauspäiväraha korvaa ansionmenetystä 300 arkipäivältä kahden vuoden sisällä. Osasairauspäivärahaa maksetaan enintään 120 arkipäivää kahden vuoden sisällä. Takautuva hakuaika on kaksi kuukautta. Yrittäjät, opiskelijat ja työttömät tekevät sairauspäivärahahakemuksen Kelaan.
 
Kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä haetaan, kun sairauspäivärahaoikeus päättyy. Työssä jatkamisen mahdollistamiseksi voi hakea ammatillista kuntoutusta työeläkelaitoksesta tai Kelasta.
 
Jos sairaus aiheuttaa avuntarvetta tai kustannuksia vähintään vuoden ajan, Kelasta voi hakea 16 vuotta täyttäneen vammaistukea tai eläkettä saavan hoitotukea. Liitteeksi tarvitaan C-lääkärinlausunto.
 
Jos sairaudesta aiheutuva pysyvä haitta-aste on vähintään 30%, on mahdollista saada verotuksessa invalidivähennys.
 
Jos tulot eivät riitä sairauden aiheuttamista kustannuksista selviytymiseen voi hakea tietyin edellytyksin toimeentulotukea.
 
Tuki kotona
Terveyskeskuksen kotihoito on lääkkeiden jakoa, hoidollisia toimenpiteitä ja avustamista päivittäisissä toimissa, kuten peseytymisessä, pukeutumi-sessa, syömisessä, liikkumisessa. Kotihoidon tukipalveluja ovat ateria-, kauppa-, turva-puhelin sekä sauna- ja kylvetyspalvelut.
 
Kotihoidon lähetteen voi tehdä hoitoyksikkö tai voitte itse ottaa yhteyttä alueenne kotihoitoon.
 
Kotihoidon hinta määräytyy tulojen ja palvelujen keston mukaan. Yksityisistä kotihoidon palveluista voi tehdä verotuksessa kotitalousvähennyksen.
 
Kotisairaala on sairaalatasoista hoitoa kotona. Se mahdollistaa heikkokuntoisen potilaan kotona hoitamisen. Kotisairaalan hoitoa varten tarvitaan lääkärin lähete.
 
Omaishoidon tukea, palveluasumista, vapaa-ajan kuljetuspalvelua ja asunnon muutostöitä haetaan sosiaalitoimistosta. Näihin hakemuksiin tarvitaan lääkärinlausunto.
 
Terveyskeskuksen apuvälinekeskus lainaa apuvälineitä, esim. kyynärsauvat, rollaattorin tai suihkutuolin.
 
Säilyttäkää kuitit sairauskuluista sekä kopiot lääkärin todistuksista ja hakemuksista.


 

 Yhteystietoja

 

KELA


Kela suosittelee asiointia verkossa.

Kelan puhelinpalvelunumerot:

 • Sairauskorvaukset ja päivärahat, neuvonta: 020 692 204
 • Kelakortti:
  020 692 203 
 • Eläkeasiat: 
  020 692 202
 • Kuntoutus: 
  020 692 205
 • Vammaistuet:
  020 692 211
 • Asumistuki: 
  020 692 201
 • Työttömyys:
  020 692 210
 • Opiskelijan tuet: 
  020 692 209
 • Toimeentulotuki
  020 692 207


TYÖELÄKELAITOKSET


TUKEA JÄRJESTÖISTÄ
Hoitojärjestelmän ohella potilas-järjestöt antavat potilaille ja omaisille keskusteluapua, tukea ja neuvontaa sekä järjestävät mm. ensitieto-, kuntoutus- ja virkistys-kursseja.