Puheterapia (neurologia)

Neurologian puheterapiayksikössä toimii viisi puheterapeuttia. Puheterapeutit toimivat Meilahden, Jorvin ja Peijaksen sairaaloissa sekä Neurologian kuntoutuskeskuksessa.
  
Vuodeosastoilla puheterapeutin tekemä tutkimus ja hoito kuuluu neurologisen potilaan diagnostiikkaan ja hoitoon. Puheterapia käsittää tutkimukset, kuntoutustarpeen arvioinnin, akuuttivaiheen kuntoutuksen sekä jatkokuntoutusasioiden järjestelyt.
 
Poliklinikoilta potilaat tulevat lääkärin lähetteellä puheterapeuttisiin tutkimuksiin, jolloin tavoitteena voi olla diagnostinen selvittely ja/tai puheterapiatarpeen arviointi ja järjestäminen. 
  
Neurologian kuntoutuskeskuksessa puheterapeutin vastuualueeseen kuuluu polikliinisesti tehtävät puheterapeuttiset tutkimukset ja puheterapeuttinen kuntoutus osana moniammattillista kuntoutusta. Kuntoutuksessa on pääasiassa aivoverenkiertohäiriöpotilaita, mutta myös aivovamma- ja aivokasvainpotilaita sekä muita neurologisia potilasryhmiä. Kuntoutus voi tapahtua yksilöllisesti tai ryhmässä.
 
Puheterapeuttien potilailla on neurologisen sairauden tai vamman aiheuttamia puhemotorisia häiriöitä (= dysartria), kielellisiä häiriöitä (= afasia) ja äänen häiriöitä (= dysfonia), jotka kaikki voivat vaikeuttaa kommunikaatiota. Neurologinen sairaus/vamma voi aiheuttaa myös nielemisen häiriöitä (= dysfagia). Ongelmia näillä alueilla voivat aiheuttaa akuutti sairastuminen, kuten aivoverenkiertohäiriö (aivoinfarkti, aivoverenvuoto), aivokasvain, aivovamma, anoksinen aivovaurio tai tulehdus. Oireita voi ilmetä sairauden ensioireina kuten aivokasvaimissa ja etenevissä neurologisissa sairauksissa (ALS, MS, Parkinsonin  tauti, MG).
 
Puheterapeutti arvioi ja kuntouttaa puheen, kielen, äänen ja kommunikaation sekä kasvojen ja suunalueen motoriikan ja nielemisen häiriöitä. Tutkimus voi olla orientoiva kuntoutustarpeen ja -mahdollisuuksien arviointi, laaja kielelliskognitiivinen tutkimus, erotusdiagnostinen tutkimus, motoristen puhetoimintojen ja nielemisen arviointi tai toiminnallisen kommunikaation ja kommunikaatioapuvälinetarpeen arviointi. Puheterapialla  pyritään vaikuttamaan aivojen kielellisiin ja puhemotorisiin prosesseihin niin, että kommunikaatiotaitojen kehittyminen tai palautuminen sekä normaali ravinnonsaanti olisi mahdollista. 
 
Kuntoutussuunnitelma laaditaan yksilöllisesti tutkimusten ja puheterapeuttisen diagnoosin perusteella huomioiden potilaan laaja-alainen moniammatillinen kuntoutussuunnitelma. Puheterapeutti arvioi myös terapian tuloksellisuutta sekä kuntoutujan työkykyisyyttä.