Päättely


Älykkyys voidaan hahmottaa yhtenä kokonaisuutena, mutta useimmiten se jaetaan pienempiin kykyihin. Lapsi voi suoriutua eri tavoin erilaista päättelyä edellyttävistä tehtävistä. Kielellinen erityisvaikeus heijastuu usein kielellisen päättelyn vaikeuksiin. Visuaalisten toimintojen vaikeudet taas heikentävät usein näönvaraista päättelysuoriutumista.


Kielellinen päättely

 • Kielellisen päättelyn tehtävät esitetään kielellisesti ja niihin vastataan pääosin kielellisesti. Kielellistä päättelyä arvioidaan useammalla osa-alueella ja tehtävät ovat erilaisia eri ikäisille.
 • Kielellisen ymmärtämisen ja kielellisen päättelyn tehtävillä arvioidaan kielellistä käsitteenmuodostusta, sanastollista ja ympäristöstä omaksuttua tietoa.
   • Vaikeudet voivat johtua esimerkiksi kielen kehityksen vaikeuksista tai vaikeuksista motivoitua tehtävätyyppiseen työskentelyyn.
 • Työmuistitehtävillä arvioidaan lyhytkestoista ja työmuistamista.
   • Vaikeudet voivat johtua muistamisen ongelmien lisäksi ongelmista esimerkiksi kielessä, tarkkaavuuden säätelyssä tai toiminnanohjauksessa.
 • Yleisen kieli-indeksin tehtävillä arvioidaan lapsen ymmärtämän ja itse käyttämän sanaston laatua eli passiivista ja aktiivista sanavarastoa.
   • Vaikeudet voivat johtua esimerkiksi kielen kehityksen vaikeuksista.

Näönvarainen päättely

 • Visuaalisen päättelyn tehtävät esitetään ei-sanallisesti ja niihin vastataan ei-sanallisesti. Myös visuaalista päättelyä arvioidaan useammalla osa-alueella ja tehtävät ovat erilaisia eri ikäisille.
 • Havainnon organisaation ja visuaalisen päättelyn tehtävillä arvioidaan oivaltavaa päättelyä, avaruudellista tiedonkäsittelyä sekä visuomotorista suoriutumista.
   • Vaikeudet voivat johtua esimerkiksi visuaalisten toimintojen vaikeuksista, näönvaraisen tarkkaavuuden säätelyn vaikeuksista, motivaation ongelmista, työskentelyn hitaudesta tai tehottomuudesta.
 • Prosessointinopeuden tehtävillä arvioidaan kykyä käsitellä nähtyä tietoa nopeasti ja tarkasti.
   • Vaikeudet voivat johtua prosessoinnin hitauden lisäksi ongelmista esimerkiksi lyhytkestoisessa muistissa, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen säätelyssä, havaintotoiminnoissa tai visuomotoriikassa.