Lapsen neuropsykologinen arvio


Neuropsykologisessa arviossa tutkitaan laaja-alaisesti neurokognitiivisen toiminnan eri osa-alueita lyhyillä leikinomaisilla tai koulumaisilla tehtävillä. Arvioituja alueita ovat esimerkiksi tarkkaavuus ja toiminnanohjaus, kielelliset toiminnot, visuaaliset toiminnot, käsien hienomotoriikka, sosiaalinen havaitseminen sekä muisti ja oppiminen. Tämän lisäksi tutkitaan päättelytoimintoja, jotka jakautuvat kielelliseen ja näönvaraiseen päättelyyn. Tehtävätilanteessa lasta havainnoidaan ja tutkimukseen sisältyy usein vanhempien haastattelu, erilaisia kyselylomakkeita sekä taustatietojen keruu päivähoidosta ja terapioista.

Lapsen suoriutumista verrataan jokaisella osa-alueella samanikäisten lasten keskimääräiseen suoriutumiseen. Jotkin tehtävät saattavat olla vaikeita ja tätä kuvataan lausunnossa sanallisesti. Käytettyjä ilmaisuja ovat alle ikätason, alle ikäodotusten, ikätasoa heikompi, heikko tai vaikeuksia. Jos suoriutumisessa ei ole ongelmia, kuvataan sitä lausunnossa käsitteillä ikätasoista, keskitasoista, odotusten mukaista tai sitä parempaa.

Lisäksi tarkastellaan, miten lapsi suoriutuu erityyppisissä tehtävissä. Jos lapsella on kielellinen erityisvaikeus, on kielellisissä toiminnoissa ja kielellisessä päättelyssä suoriutuminen usein vaikeaa, mutta näönvaraiset toiminnot sujuvat yleensä odotusten mukaisesti. Eroja osa-alueiden välillä kuvataan myös lausunnossa. Taidot kehittyvät ajan myötä ja eri ikäisiä lapsia arvioidaan eri tehtävillä sekä osa-alueilla.

Neuropsykologinen arvio tehdään usein diagnoosin selvittelyä ja kuntoutussuunnitelman laatimista varten. Mahdollisia tukimuotoja päivähoidon ja koulun erityisjärjestelyjen lisäksi ovat puheterapia, toimintaterapia ja neuropsykologinen kuntoutus.

Jos itse haluat tukea lapsen kehitystä arjessa, muista:

  • Harjoittelussa usein ja vähän on parempi kuin harvoin ja paljon.
  • Harjoittelussa se taito kohenee, jota harjoitellaan.
  • Jos opitun haluaa yleistyvän, pitää harjoitella useissa ympäristöissä.
  • Motivaatio ja oppimisen ilo on tärkeintä!

 

___________________________________________________________________

Teksti: Marja Laasonen, Miira Niskakangas (Matematiikan taidot) 
Palaute: etunimi.sukunimi@hus.fi