Työntekijät

Lääkärit

A17I4085_muokattu koko.jpg

Ylilääkäri, foniatrian dosentti
foniatrian sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri
Ahmed Geneid

Apulaisylilääkäri, foniatrian erikoislääkäri
Aulikki Tervonen

Foniatrian erikoislääkäri
Maaria Ansaranta

Foniatrian erikoislääkäri
Eva Arkkila

Foniatrian erikoislääkäri
Anni Haapaniemi

Foniatrian erikoislääkäri
Eija-Riitta Lauri

Foniatrian erikoislääkäri
Juha Vintturi 

Foniatriaan erikoistuva lääkäri
Annika Laaksonen

Foniatriaan erikoistuva lääkäri, korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri
Elisa Swanljung

 
Puheterapeutit
 
Foniatrian poliklinikan puheterapeutit työskentelevät eri ikäryhmissä kielen ja puheen kehityksen, äänihäiriöiden ja muiden kurkunpääoireiden sekä syömisen ja nielemisen parissa.
 
Poliklinikallamme lapsi ohjautuu puheterapeutin tutkimukseen tyypillisesti vaikea-asteisten puheen ja/tai kielen kehityksen vaikeuksien vuoksi. Lasten puheterapeuttisissa tutkimuksissa arvioidaan lapsen kielellisiä toimintoja kuten puheen ymmärtämistä ja puheilmaisua, puheen motorista tuottoa sekä lapsen vuorovaikutustaitoja. Puheterapeutti arvioi myös lapsen suun motoriikkaa ja syömistä tarpeen mukaan. Arvioinnissa käytetään apuna erilaisia testejä, vanhempien haastattelua ja lapsen toiminnan havainnointia kommunikointi- ja leikkitilanteissa. Puheterapeutti arvioi myös puhetta tukevien ja korvaavien keinojen käytön tarvetta ja antaa ohjausta niiden käyttöön. Puheterapeutti on mukana kuntoutuksen tarpeen arvioimisessa, sen suunnittelussa ja seurannassa osana moniammatillista työryhmää.
 
Foniatri ohjaa äänihäiriöstä kärsivän asiakkaan usein puheterapeutille. Puheterapia voi toimia ainoana hoitona tai täydentää lääketieteellistä hoitoa, kuten lääkekokeiluja tai toimenpiteitä. Puheterapeutti tutkii asiakkaan ääntä ja sen oireita haastatellen, erilaisin oirekyselyin sekä äänenlaatua ja äänen toimintaa erilaisissa tehtävissä sekä arkipuheessa havainnoiden. Puheterapeuttisessa arviossa kartoitetaan äänihäiriötä aiheuttavia ja ylläpitäviä tekijöitä, tutkitaan äänen toimintaa ja arvioidaan ääniterapian eli äänen hoitoon suuntautuvan puheterapian tarvetta ja mahdollisuuksia. Ääniterapiassa pyritään lisäämään asiakkaan tietoutta omaan ääniongelmaan vaikuttavista tekijöistä, lisäämään asiakkaan keinoja huoltaa ääntään ja muuttamaan tarpeen mukaan äänenkäyttötapoja ja –ympäristöjä sekä äänentuottotekniikkaa.
 
Puheterapeutti tutkii ja kuntouttaa nielemishäiriöitä. Puheterapeutti tutkii nielemistä vastaanotollaan mm. potilasta laajasti haastatellen, arvioiden nielemiseen vaadittavien rakenteiden ja hermojen toimintaa sekä tarkkaillen itse nielemistä. Puheterapeuttisen nielemistutkimuksen avulla on tarkoitus selventää nielemisvaikeuden taustoja ja syitä, selvittää mahdollisten lisätutkimusten tarve ja laatia suunnitelma mahdollisen kuntoutuksen osalta. Puheterapeutti auttaa potilasta myös turvallisten ja miellyttävien ruokailutottumusten ja -koostumusten valitsemisessa. Puheterapeutti on keskeisessä asemassa potilaan nielemisen kuvantamistutkimuksissa. Nielemisvaikeuksien tutkiminen on tyypillisesti moniammatillista ja puheterapeutti työskenteleekin tiiviissä yhteistyössä hoitavan lääkärin ja esimerkiksi ravitsemusterapeutin kanssa.

Toimintaterapeutit
Toimintaterapeutti toimii osana moniammatillista foniatrista tiimiä silloin, kun lapsen osallistumisessa iänmukaisiin arjen toimintoihin on huomattavia vaikeuksia. Toimintaterapeutti arvioi lapsen leikki- ja omatoimisuustaitoja sekä toiminnallisia valmiuksia kuten aistitiedon säätelyä, karkea- ja hienomotorisia taitoja, silmä-käsiyhteistyötä sekä kehon hahmotusta. Tilanteissa havainnoidaan myös keskittymiskykyä, toiminnallista itsetuntoa sekä vuorovaikutustaitoja. Arvioinnissa käytetään erilaisia testejä ja mittareita, haastattelua ja toiminnan havainnointia. Toimintaterapeutti on mukana kuntoutuksen suunnittelussa, tekee yhteistyötä avohoidon kuntouttajien kanssa, ohjaa perheitä, konsultoi päivähoitoa ja koulua sekä seuraa kuntoutuksen vaikuttavuutta.
 
Psykologit
Foniatrian yksikön neuropsykologit ja psykologit ovat mukana lapsen kehityksen tai oppimisen vaikeuden selvittelyssä, hoidon ja kuntoutusten tarpeen arvioimisessa, niiden suunnittelussa ja seurannassa. Neuropsykologit ja psykologit toimivat osana moniammatillista foniatrista tiimiä ja yhteistyössä lapsen vanhempien, kuntouttajien sekä päivähoidon ja koulun työntekijöiden kanssa.

Asiakkaina on lapsia ja nuoria, joiden kielellisen kehityksen tai lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksien selvittely ja hoidon suunnittelu edellyttää erikoissairaanhoidon tutkimuksia. Neuropsykologisten tutkimusten ohella neuropsykologit ja psykologit toteuttavat myös kohdennetusti ohjantakäyntejä sekä yksilö- tai ryhmäkuntoutusta. 

Neuropsykologinen tutkimus sisältää leikinomaisia tai koulutehtävätyyppisiä tehtäviä. Tutkimuksessa arvioidaan esimerkiksi kielellisiä ja näönvaraisia toimintoja kuten havaitsemista, päättelyä, muistia ja oppimista. Lisäksi voidaan arvioida käsien hallintaa ja käsien ja katseen yhteistyötä, tarkkaavuuden säätelyä ja toiminnanohjausta ja sosiaalisen havaitsemisen taitoja. Tutkimuksessa selvitetään usein myös lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen valmiuksia tai taitoja. Kotona ja päivähoidossa tai koulun arjessa ilmeneviä vahvuuksia ja vaikeuksia selvitetään kyselylomakkein ja vanhemman haastattelulla.  
 
Sosiaalityöntekijät
Sosiaalityöntekijä tapaa lapsen vanhemmat usein ensimmäisen foniatrian poliklinikkakäynnin tai tutkimusjakson yhteydessä ja tarvittaessa myöhemminkin. Tapaaminen liittyy kuntoutuksen käynnistymiseen, kuntoutus- ja sosiaalietuuksiin ja mahdollisen muun tuen tarpeen kartoittamiseen. 

Hoitajat ja sihteerit
 
Poliklinikalla moniammatillisessa työryhmässä toimii sairaanhoitajia ja lähihoitajia sekä sihteereitä. Hoitajien tehtäviin kuuluu mm. lääkärin vastaanotolla ja toimenpiteissä avustaminen sekä potilaan ohjaus. Hoitajat toimivat myös perheen tukena lapsen poliklinikkajakson aikana. Hoitajavastaanotolla perhettä ohjataan korvaavien kommunikaatiomenetelmien ja kuvien käyttöön.
 
Erityislastentarhanopettaja
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii Foniatrian poliklinikalla moniammatillisessa työryhmässä erityispedagogiikan asiantuntijana.  Hän tekee yhteistyötä lapsen varhaiskasvatuksen työntekijöiden kanssa sekä keskustee lapsen vanhempien kanssa päivähoitoon ja kasvatukseen liittyvistä kysymyksistä.  Tarvittaessa varhaiskasvatuksen erityisopettaja käy myös ohjaus- tai havainnointikäynnillä lapsen päivähoitopaikassa ja voi osallistua pyydettäessä päiväkodissa pidettäviin lapsen päivähoitoneuvotteluihin.