Puheen ja kielen häiriöt

Puheen ja kielen häiriöt ilmenevät puheen tuottamisessa tai ymmärtämisessä tai molemmissa. Lapsella saattaa olla virheellisiä ja muuntuneita sanoja, vaikeutta taivuttaa sanoja sekä vaikeutta löytää sanoja puhuessaan. Kysymysten ja monimutkaisempien ohjeiden ymmärtäminen voi olla hankalaa. 

Yleensä käydään ensin foniatrin vastaanotolla, jossa paneudutaan lapsen tilanteeseen ja tehdään suunnitelma jatkohoidosta. Tarvittaessa järjestetään puheterapeutin, psykologin tai toimintaterapeutin tutkimukset. Kielellinen häiriö eli kielellinen erityisvaikeus on luotettavammin diagnosoitavissa leikki-iässä noin neljän vuoden iästä alkaen. Lapsi ja perhe saavat tarvittaessa tukea myös AAC-ohjaajalta, varhaiskasvatuksen erityisopettajalta, kuntoutusohjaajalta ja sosiaalityöntekijältä.

Kielellistä ongelmaa pidetään vaikeana, jos kolme vuotta täyttänyt lapsi (1) ei pysty ilmaisemaan itseään sanallisesti, (2) hänellä on huomattava kielellinen ymmärtämisvaikeus, (3) kommunikoinnin vaikeudet haittaavat lapsen mahdollisuuksia osallistua arjen vuorovaikutustilanteisiin ja oppia uutta ja (4) lapsi tarvitsee puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja (kuten kuvat tai viittomat) lähes kaikissa tilanteissa. 

Lievemmät kielellisen kehityksen häiriöt hoidetaan perusterveydenhuollossa, vaikeimmat erikoissairaanhoidossa. Lisätietoja löytyy Käypä hoito -suosituksesta.